Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Το Θεσμικό Πλαίσιο
Το Θεσμικό Πλαίσιο για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08 Οκτώβριος 2008

Ο πρώτος ΝΟΜΟΣ για τους ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ στην ΕΥΡΩΠΗ: «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις». [Νόμος: 991/1979 (ΦΕΚ 278/τ. Α΄/20-12-1979)]. (Πλήρες κείμενο)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

Άρθρο 1.

Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

1. Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνον στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι αυτό, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου.

Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους.

2. Η άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του ειδικού γνωμοδοτικού Συμβουλίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.

[Νόμος 2646/1998, Φ.Ε.Κ. 226, τ. Α΄, 20.10.1998. Άρθρο 27. Ρύθμιση θεμάτων επαγγελμάτων υγείας. 1. Ο ν. 991/1979 (ΦΕΚ 278 Α΄) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:] «α. Η παράγραφος 2 τού άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: “2. Η άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου χορηγείται με απόφαση του οικείου νομάρχη”.».

3. Κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυχολόγου, σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, αν δεν είναι κάτοχος της αδείας για την άσκηση επαγγέλματος του Ψυχολόγου όπως ορίζεται από τον νόμο αυτό.

[Νόμος 2646/1998, Φ.Ε.Κ. 226, τ. Α΄, 20.10.1998. Άρθρο 27. Ρύθμιση θεμάτων επαγγελμάτων υγείας. 1. Ο ν. 991/1979 (ΦΕΚ 278 Α΄) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:] «γ. Η παράγραφος 3 τού άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: “3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ιδιωτική άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου, καθώς και οι προϋποθέσεις, οι αρμοδιότητες και τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για την ιδιωτική άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου στους διάφορους τομείς της ψυχολογίας. Ο έλεγχος ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων”.».

Άρθρο 2.

Σύσταση Ειδικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.

1. Για να κριθεί η χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ψυχολόγου συνίσταται στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών (Γενική Διεύθυνση Υγιεινής) Ειδικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από:

α. Δύο Έλληνες Ψυχολόγους, καθηγητές ή υφηγητές εδρών Ψυχολογίας σε Πανεπιστήμιο ελληνικό, που υποδεικνύονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β. Το Γενικό Διευθυντή Υγιεινής του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

γ. Το Γενικό Διευθυντή Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως ή το νόμιμο αναπληρωτή του υποδεικνυόμενο από τον Υπουργό Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων.

δ. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων ή ένα μέλος του Διοικητικού συμβουλίου, που έχει εξουσιοδοτηθεί απ’ αυτό.

ε. Δύο Ψυχολόγους, εξειδικευμένους σε διαφορετικούς κλάδους της Ψυχολογίας.

Γραμματέας ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Διευθύνσεως Υγιεινής με βαθμό τουλάχιστο 6ο.

2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ορίζονται για τρία χρόνια με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

3. Μέλη του Συμβουλίου δεν μπορούν να διορίζονται μαζί πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια ως τον τέταρτο (περιλαμβανόμενο βαθμό εξ αίματος ή αγχιστείας.

4. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 5 από τα 7 μέλη του.

5. Το Συμβούλιο ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που υποβάλλονται για την αξιολόγηση των προσόντων τους και για την διαπίστωση ότι υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Ορίζει τριμελή εξεταστική επιτροπή από μέλη του Ψυχολόγους που έχουν ειδικότητα ανάλογη με τον κλάδο Ψυχολογίας αυτού που εξετάζεται. Η επιτροπή επιλαμβάνεται μόνο των περιπτώσεων εκείνων που παραπέμπονται προς εξέταση από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο.
 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Ψυχολόγος της ειδικότητας του εξεταζομένου μπορεί να ορισθεί ως μέλος της εξεταστικής Επιτροπής Ψυχολόγος της ειδικότητας αυτής που δεν είναι μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.

 Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί για την χορήγηση ή όχι της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις.

[Νόμος 1278/1982, Φ.Ε.Κ. 105, τ. Α΄, 31.08.1982. «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας». Άρθρο 3. Αρμοδιότητες.] «2. Στο ΚΕ.Σ.Υ. περιέρχονται όλες οι αρμοδιότητες που είχαν το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο, το Εθνικό Συμβούλιο Ογκολογίας, οι Επιτροπές Οπτικών, το Ειδικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την άσκηση επαγγέλματος Ψυχολόγων, ... .».

Άρθρο 3.

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

Για την χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος Ψυχολόγου απαιτείται ο ενδιαφερόμενος:

α) Να έχει πτυχίο Ψυχολογίας ή κλάδου της ελληνικής ή ξένης Ανώτατης Σχολής της στάθμης τουλάχιστον του MASTER ή MAITRISE ή LICENCE, εφ’ όσον η LICENCE θεωρείται ως τελικό πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών στην χώρα που δόθηκε ή πτυχίο ισότιμο προς αυτά.

Η αναγνώριση και ισοτιμία των τίτλων ξένων Ανωτάτων Σχολών Ψυχολογίας ή κλάδου της θα γίνεται από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής.

β) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να βρίσκεται νόμιμα έξω από το στράτευμα ή να υπηρετεί σε αυτό.

γ) Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη ή συκοφαντική δυσφήμηση.

δ) Να είναι υγιής. Με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών καθορίζονται οι παθήσεις και βλάβες, που εμποδίζουν την χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

[Νόμος 2646/1998, Φ.Ε.Κ. 226, τ. Α΄, 20.10.1998. Άρθρο 27. Ρύθμιση θεμάτων επαγγελμάτων υγείας. 1. Ο ν. 991/1979 (ΦΕΚ 278 Α΄) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:] «β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α και η περίπωση γ της παραγράφου 1 τού άρθρου 3 αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής: “α) Να έχει πτυχίο σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισοτίμου τής αλλοδαπής”. “γ) Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτονία, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα κατά γενετήσιας ελευθερίας, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και για αισχροκέρδεια”.».

[Νόμος 2646/1998, Φ.Ε.Κ. 226, τ. Α΄, 20.10.1998. Άρθρο 27. Ρύθμιση θεμάτων επαγγελμάτων υγείας. 1. Ο ν. 991/1979 (ΦΕΚ 278 Α΄) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:] «δ. Στην παράγραφο 1 τού άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ε΄ ως εξής: “Να καταθέσει παράβολο δημόσιου ταμείου οριζόμενο από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις”.».

2. Για την απόδειξη των προϋποθέσεων της προηγουμένης παραγράφου ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει:

α) επίσημο αντίγραφο του τίτλου σπουδών

β) πιστοποιητικό στρατολογικής καταστάσεως

γ) πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου

δ) πιστοποιητικό υγείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής.

ε) για τους αλλοδαπούς, απαιτείται πέρα από τα δικαιολογητικά με τα στοιχεία α, γ και δ και άδεια εργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και πιστοποιητικό αμοιβαιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, και του ανάλογα με την κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, έπειτα από γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του άρθρου 2, καθορίζονται επί πλέον των ανωτέρω και τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου σε διάφορους τομείς της Ψυχολογίας (Σχολικής, Κλινικής, Βιομηχανικής και λοιπών κλάδων της Ψυχολογίας).

4. Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου μπορεί να επιτρέπεται και σε αλλοδαπούς. Η σχετική άδεια χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, με την προϋπόθεση, ότι η νομοθεσία της αντίστοιχης Χώρας επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος και σε Έλληνες πολίτες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των εδαφ. α, γ και δ των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, μπορεί να χορηγείται άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Ελλάδα σε αλλοδαπούς, που έχουν τις προϋποθέσεις των εδαφίων α, γ και δ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, εφ' όσον οι τίτλοι σπουδών, που περιγράφονται στο εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 3, αναφέρονται στον τομέα της Κοινωνικής εργασίας.

[Νόμος 1193/1981, Φ.Ε.Κ. 220, τ. Α΄, 20.08.1981. Άρθρο 33] «3. Εις το άρθρον 3 του Ν. 991/1979 προστίθεται παρ. 6 ως ακολούθως: “Αι αρμοδιότητες και οι όροι εργασίας των μη ειδικευμένων Ψυχολόγων καθορίζονται με απόφασιν του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμην τού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου”».

Άρθρο 4.

Επανεξέταση των υποψηφίων που απορρίπτονται.

Όσοι απορρίπτονται στις εξετάσεις επανέρχονται για επανεξέταση έπειτα από 6 μήνες. Όσοι απορρίπτονται δύο φορές εξετάζονται για τρίτη φορά από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφαίνεται τελικά.

Άρθρο 5.

Ανάκληση άδειας.

Η άδεια που τυχόν έχει δοθεί, ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών έπειτα από γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του άρθρου 2 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

[Νόμος 2646/1998, Φ.Ε.Κ. 226, τ. Α΄, 20.10.1998. Άρθρο 27. Ρύθμιση θεμάτων επαγγελμάτων υγείας. 1. Ο ν. 991/1979 (ΦΕΚ 278 Α΄) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:] «ε. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής: “5) Η άδεια ανακαλείται με απόφαση του οικείου νομάρχη στις ακόλουθες περιπτώσεις:”.».

α) Όταν δόθηκε από πλάνη ως προς την ύπαρξη των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την χορήγηση.

β) Όταν ο Ψυχολόγος, από σωματική ή διανοητική βλάβη ή πάθηση περιέλθει σε ανικανότητα για την άσκηση του επαγγέλματος.

γ) Όταν καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που αναφέρεται στη περ. γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αυτού του νόμου.

δ) Όταν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιεί χωρίς δικαίωμα, τον τίτλο του γιατρού ή άλλης επιστημονικής ειδικότητας, και άσχετα προς την ποινική ευθύνη του από άλλες διατάξεις.

Άρθρο 6.

Ανάκτηση άδειας.

Το δικαίωμα για άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, όταν η άδεια έχει ανακληθεί, ανακτάται με νέα όταν δεν υπάρχουν πια οι λόγοι, για τους οποίους έγινε ή ανάκληση.

Την νέα άδεια χορηγεί ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών έπειτα από γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του άρθρου 2.

[Νόμος 2646/1998, Φ.Ε.Κ. 226, τ. Α΄, 20.10.1998. Άρθρο 27. Ρύθμιση θεμάτων επαγγελμάτων υγείας. 1. Ο ν. 991/1979 (ΦΕΚ 278 Α΄) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:] «στ. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίστανται αντίστοιχα ως ακολούθως: “Η νέα άδεια ανακτάται με απόφαση του οικείου νομάρχη.”».

Άρθρο 7.

Έργο και καθήκοντα Ψυχολόγου κατά κλάδους Ψυχολογίας.

Το έργο του Ψυχολόγου κατά κλάδους ψυχολογίας και οι προϋποθέσεις για την άσκηση των ειδικοτήτων θα καθορισθούν λεπτομερειακά με κοινές αποφάσεις τον Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των αρμοδίων κατά Κλάδους, Υπουργών, έπειτα από γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του άρθρου 2.

[Νόμος 2646/1998, Φ.Ε.Κ. 226, τ. Α΄, 20.10.1998. Άρθρο 27. Ρύθμιση θεμάτων επαγγελμάτων υγείας. 1. Ο ν. 991/1979 (ΦΕΚ 278 Α΄) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:] «ζ. Από το εδάφιο του άρθρου 7 διαγράφονται οι πέντε τελευταίες λέξεις και αντικαθίστανται με τις εξής: “........ Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)”.».

Άρθρο 8.

Όσοι λαμβάνουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δικαιούνται να εγγραφούν στον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.), υπαγόμενων στον έλεγχο και στην εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

[Νόμος 1193/1981, Φ.Ε.Κ. 220, τ. Α΄, 20.08.1981. Άρθρο 33] «4. Εις το τέλος τού άρθρου του Ν. 991/1979 προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως: “Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των γραφείων των Ψυχολόγων κατά την ιδιωτικήν άσκησιν του επαγγέλματός των. Ο έλεγχος θα ασκήται από 3μελή Επιτροπήν την οποίαν ορίζει ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών ανά διετίαν”.».

Άρθρο 9.

Επαγγελματικό απόρρητο.

1. Ο Ψυχολόγος πρέπει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για όσα μαθαίνει, ή αντιλαμβάνεται κατά την άσκηση τον επαγγέλματός του.

2. Οι παραβάτες τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 371 του Ποινικού Νόμου. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στη περίπτωση αυτή.

Άρθρο 10.

Όσοι έχουν στη δημοσίευση του νόμου αυτού τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1, περίπτωση α του άρθρου 3 και έχουν αποδεδειγμένα ασκήσει το επάγγελμα για τρία τουλάχιστον χρόνια, απαλλάσσονται από τις εξετάσεις. Η ύπαρξη των προϋποθέσεων κρίνεται από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του άρθρου 2.

2. Το ίδιο ισχύει και για όσους στην δημοσίευση του νόμου έχουν Πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής των πανεπιστημίων Αθηνών Θεσ/νίκης και Ιωαννίνων, διδακτορικό δίπλωμα από τα Πανεπιστήμια αυτά με διατριβή σε σαφώς ψυχολογικό θέμα διετής σπουδές Ψυχολογίας σε ξένο Πανεπιστήμιο και τουλάχιστον τριετή άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα.

[Νόμος 1193/1981, Φ.Ε.Κ. 220, τ. Α΄, 20.08.1981. Άρθρο 33] «5. Εις το άρθρο 10 του αυτού Ν. 991/1979 προστίθενται παρ. 3 και 4 ως ακολούθως: “3. Εις τους Ψυχολόγους των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 χορηγείται άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος κατά παρέκκλισιν των διατάξεων του παρόντος νόμου, μετά από πρότασιν Επιτροπής, αποτελούμενης εξ ενός Ψυχολόγου Καθηγητού Α.Ε.Ι. μέλους τού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, ενός Ψυχολόγου Καθηγητού Α.Ε.Ι. ο οποίος ορίζεται δι΄ αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Γενικού Δ/ντού Υγιεινής. 4. Ψυχολόγοι Καθηγηταί Ψυχολογίας εις Α.Ε.Ι. υπηρετούντες κατά την δημοσίευσιν του παρόντος, δικαιούνται να κάνουν χρήσιν τού τίτλου τού Ψυχολόγου αι οποίαι όμως τηρούνται προκειμένου δια την άσκησιν ιδιωτικής των επαγγελματικής πράξεως”.».

[Νόμος 2646/1998, Φ.Ε.Κ. 226, τ. Α΄, 20.10.1998. Άρθρο 27. Ρύθμιση θεμάτων επαγγελμάτων υγείας. 1. Ο ν. 991/1979 (ΦΕΚ 278 Α΄) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:] «η. Το άρθρο 10 αντικαθίστανται ως εξής:

                                                     “Άρθρο 10

Άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται κατ' εξαίρεση σε όσους μέχρι 31.12.1993 κατέχουν :

1.   Πτυχίο του τμήματος φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας, με κατεύθυνση την ψυχολογία, Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στην ψυχολογία ή κλάδου αυτής, της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών.

2.   Πτυχίο του τμήματος φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας, με κατεύθυνση στην ψυχολογία, Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στην ψυχολογία ή κλάδο αυτής, της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, διάρκειας ενός (1) έτους και έχουν αποδεδειγμένα τριετή τουλάχιστον, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κύρια επαγγελματική απασχόληση ως ψυχολόγοι.

3.   Πτυχίο ψυχολογίας ομοταγούς προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και έχουν αποδεδειγμένα πενταετή τουλάχιστον, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κύρια επαγγελματική απασχόληση ως ψυχολόγοι.

Για την ισοτιμία των τίτλων αλλοδαπής των περιπτώσεων 1 και 2 ή για το ομοταγές του αλλοδαπού Πανεπιστημίου της περίπτωσης 3 αποφαίνεται το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής(ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ορίζεται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων.”».

Άρθρο 11.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, τα προβλεπόμενα από τις περιπτώσεις δ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Άρθρο 12.

Ποινικές κυρώσεις.

Οποιοσδήποτε ασκεί το επάγγελμα τον Ψυχολόγου και με οποιονδήποτε τρόπο, ή χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυχολόγου σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, χωρίς την άδεια των διατάξεων αυτού του νόμου, τιμωρείται όπως ορίζει το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα, από άλλη διάταξη.

Άρθρο 13.

Οι συσταθείσες θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις αριθ. Γ1/10056/1972, Γ4/184/1974 και Ζ1 α/23392/1976, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4, παρ. 1, 2 του Ν.Δ. 385/69, για το Πρόγραμμα Ελέγχου Ρυπάνσεως Περιβάλλοντος Μείζονος Περιοχής Αθηνών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, διατηρούνται και μετά την λήξη της συνεργασίας με το Πρόγραμμα Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών (UNDR) και της Παγκοσμίου Οργανώσεως Υγείας (WHO) ή την συμπλήρωση τριετίας. Οι συμβάσεις του υπηρετούντος προσωπικού με την υφιστάμενη σχέση εργασίας παρατείνονται και συνεχίζεται η λειτουργία της ως άνω υπηρεσίας στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών στον τομέα υγειονομικής προστασίας του περιβάλλοντος.

Άρθρο 14.

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ’ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 14 Δεκεμβρίου 1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ


ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΞΙΑΔΗΣ


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 31
Τελευταία ενημέρωση : 19 Νοέμβριος 2019