Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ειδήσεις & Θέματα Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19 Οκτώβριος 2008

Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.): Λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις που προέκυψαν από την διεξαγωγή του ελέγχου και τα συμπεράσματα, προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις:

«Η Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του Υ.Υ.Κ.Α. σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προτείνεται να διερευνήσει την αναζήτηση διαδικασιών που θα χειρίζονται τη ροή πληροφοριών, οι οποίες αφορούν αποφάσεις δικαστικών ή πειθαρχικών οργάνων που σχετίζονται με την άρση της άδειας άσκησης επαγγέλματος των επαγγελματιών Υγείας-Πρόνοιας. Οι εν λόγω πληροφορίες θα διαβιβάζονται με εμπιστευτικό τρόπο στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ν.Α. ώστε αυτές να καταφεύγουν στις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. ανάκληση της άδειας), δεδομένου ότι έως σήμερα δεν υπάρχει ανάλογη διαδικασία ροής πληροφοριών προς αυτές».

Υπόμνημα προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Κύριο Δημήτριο Αβραμόπουλο

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4.721

Θέμα: Απάντηση στην διαβιβασθείσα «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.).

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, στην 8η, Τακτική, Συνεδρίασή του, της 5ης Ιουλίου 2008, εξέτασε το θέμα (το οποίο μας κοινοποιήθηκε με το Έγγραφο του Τομέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας, του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, σχετικώς με τη «Διαβίβαση έκθεσης ελέγχου», και Αριθμό Πρωτοκόλλου: ΕΜΠ 150/11/3/08), το οποίο αφορά στον έλεγχο που διενήργησε ο Τομέας με «Σκοπό Ελέγχου» (σελίδα 3 του εγγράφου): «Σκοπός είναι Α) η διαπίστωση των όρων και προϋποθέσεων που συντρέχουν, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγηση ή ανάκληση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου της κας ……… . Β) η διερεύνηση επί των καταγγελλομένων, σχετικά με τη βιντεοσκόπηση από τρίτο πρόσωπο ανηλίκων παιδιών και τη διάρκεια δύο “συνεδριών” της ψυχολόγου με αυτά, προκειμένου να διαβιβαστεί η υπόθεση σε αρμόδιους φορείς και ελεγκτικά όργανα», Έγγραφο με Αριθμό Πρωτοκόλλου Εισερχομένου Εγγράφου στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 4.466/α_μστ/05-04-2008.
Αναφερόμενοι στον «ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» και καλούμενοι με το ως άνω έγγραφο, με υπογραφή τού Γενικού Επιθεωρητή, του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, κ. Μιχ. Σαμπατακάκη: «Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 2920/2001 έχετε την ευθύνη για την υλοποίηση των προτάσεων που περιέχονται στην έκθεση ελέγχου και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και το πλαίσιο ευθύνης σας. Επίσης υποχρεούστε το ταχύτερο δυνατό από την κοινοποίηση της παρούσας να αναφέρετε στο Γενικό Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τις ενέργειές σας και τα μέτρα που λάβατε ή προτίθεσθε να λάβετε»,
Και με δεδομένο το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του νόμου 2920/2001 (Φ.Ε.Κ. 131/τ.Α΄/27.06.2001): «Σε περίπτωση που οι ελεγχόμενες υπηρεσίες δεν συμμορφώνονται πλήρως προς τις υποδείξεις της έκθεσης επιθεώρησης ή ελέγχου, οφείλουν να γνωστοποιούν, προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας και το Γενικό Επιθεωρητή, μέσα σε εύλογο χρόνο, τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν δυνατή ή σκόπιμη η υλοποίηση των προτάσεων»,

Υποβάλλουμε το παρόν Υπόμνημα και ενημερώνουμε ότι ομοφώνως αποφασίσαμε τα ακόλουθα:

Με δεδομένα:
1) Την βούληση της Πολιτείας σχετικώς με την εξέταση πειθαρχικών θεμάτων Ψυχολόγων, όπως αυτή εκφράζεται με το Σχέδιο Νόμου για την σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ», το οποίο δώσατε στον Κλάδο τών Ψυχολόγων «για διαβούλευση»: «Άρθρο 12, Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, 3. Εάν για την ίδια πράξη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του ψυχολόγου, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν εμποδίζεται να εξετάσει την ίδια πράξη και δικαιούται να αναστείλει, κατά την κρίση του, την πειθαρχική δίωξη μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από τα ποινικά δικαστήρια. Η αθωωτική ή καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί δεδικασμένο για το Πειθαρχικό Συμβούλιο», και,
2) Την πληροφόρηση που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, ότι η αναφερόμενη υπόθεση ως προς το σημείο Β) του «Σκοπού Ελέγχου» (βιντεοσκόπηση, κ.λπ.), έχει απασχολήσει την Δικαιοσύνη –χωρίς να γνωρίζουμε την ακριβή διατύπωση του Κατηγορητηρίου, και χωρίς να γνωρίζουμε εάν η υπόθεση έχει κριθεί οριστικώς, τελεσιδίκως, και αμετακλήτως, σε όλα τα επίπεδα και βαθμούς απονομής τής Δικαιοσύνης-,
Αιτούμεθα όπως αρμοδίως συμπληρωθεί η «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», για να μην είναι κενή ουσιαστικού περιεχομένου κάθε συζήτηση επ’ αυτής. Δηλαδή, και στην περίπτωση που θα είχαμε, σήμερα, θεσμοθετημένα όργανα πειθαρχικού ελέγχου τού Σώματος των Ψυχολόγων της χώρας μας, περιβεβλημένα με την ισχύ ενός νόμου που θα όριζε τα της συστάσεως και λειτουργίας τού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ», και του Κώδικα Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου, θα οφείλαμε εν πρώτοις να εξετάσουμε την ως άνω διάσταση, δηλαδή εάν έχει επιληφθεί η Δικαιοσύνη τής υποθέσεως, και επί ποίων σημείων αυτής.
Πέραν, πάντως, του βασικού αυτού σημείου τής απαντήσεώς μας, θα μας επιτρέψετε να εξετάσουμε (αποσπασματικώς, για την οικονομία τής επικοινωνίας μας μαζί Σας), σημεία τής «ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥ», τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είτε στην θετική είτε στην αρνητική τους σύλληψη και προέκταση.

Πρώτον: Από το σύνολον της «ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥ», αναδεικνύεται πλήρως η Νομοθετική Σας Πρωτοβουλία, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την κάθε διάταξη του Σχεδίου Νόμου για την σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ». Το Σχέδιο Νόμου, επί της Αρχής είναι απολύτως σύμφωνο με τις απαιτήσεις τού κλάδου τών Ψυχολόγων και με τις δημοκρατικές απαιτήσεις τού συνδικαλιστικού κινήματος. Είναι ένα κείμενο υψηλής πολιτικής και νομοθετικής στόχευσης, επίκαιρο και αναγκαίο όσο ποτέ, και επί του οποίου αναμένουμε ότι θα κληθούμε –στο τελικό στάδιο της διαβούλευσης-, να καταθέσουμε ενώπιόν Σας, των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και των συνεργατών Σας, τις προτάσεις μας για την βελτίωσή του, προκειμένου αυτό να κατατεθεί, το συντομότερο δυνατόν, στη Βουλή τών Ελλήνων για ψήφιση, κατά τον Κανονισμό τής Βουλής.

Δεύτερον: Σήμερα, απουσιάζει κάθε μέτρο ελέγχου και θεσμοθετημένο όργανο αυτοελέγχου για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου από τον ίδιο τον κλάδο τών Ψυχολόγων. Η αντιποίηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου είναι γενικευμένη. Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για την Δημόσια Υγεία «από την ανεξέλεγκτον άσκησιν του επαγγέλματος του ψυχολόγου από αναρμόδια η ατελώς μορφωμένα άτομα» [ΣτΕ, Δ΄, 1.408/2003]. Δεκάδες άτομα εργάζονται σε θέσεις Ψυχολόγου ΠΕ, σε νοσοκομεία, υπηρεσίες και φορείς Υγείας και Πρόνοιας, υπηρεσίες Εκπαίδευσης, και αλλού, χωρίς Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, ή με ανακληθείσα την άδεια Ψυχολόγου, γεγονός που προσβάλλει βάναυσα την Ελληνική έννομη τάξη και τις διακηρύξεις τής Πολιτείας για Ισονομία, Ισοπολιτεία, και κράτος Δικαίου.

Τρίτον: Στην «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», στο κεφάλαιο «Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ», στην ενότητα «2. Ανάλυση νομοθετικού πλαισίου», στην παράγραφο «Α», σε σχετικό εδάφιο αναφέρεται: «Στο άρθρο 8 του Ν. 991/1979 αναγνωρίζεται ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων ως ο φορέας όπου δικαιούνται να εγγράφονται οι ψυχολόγοι που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και ο οποίος ελέγχεται και εποπτεύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Κ.Κ.Α.». Είναι προφανές ότι οι συντάκτες «ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥ», αγνοούν το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο ερμηνεύει την συγκεκριμένη διάταξη του νόμου:
«Αθήνα, 12-7-2007, Αρ. Πρωτ. Υ7α/Γ.Π. 91465, Προς, 1) Πανελ. Ψυχολογικό Σύλλογο, Τζωρτζ 10 Πλ. Κάνιγγος, 106 77, 2) Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων, Δασκαλάκη 35 Αμπελόκηποι, 115 26 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 991/79 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2646/98. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου αποτελεί η ύπαρξη άδειας. Σε όσους χορηγείται άδεια άσκησης δικαιούνται να εγγραφούν στον επαγγελματικό τους σύλλογο. Η εγγραφή και παραμονή ψυχολόγων άνευ αδείας στο Σύλλογο δεν είναι νόμιμη. Για τον παραπάνω λόγο παρακαλούμε όπως προβείτε στην διαγραφή των μελών σας –εφόσον υπάρχουν τέτοια μέλη- που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική άδεια ή τους έχει ανακληθεί οριστικά και αμετάκλητα με αποφάσεις που έχουν τελεσιδικήσει».
Το έγγραφο αυτό ήλθε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως απάντηση στο Υπόμνημα του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, Με «ΘΕΜΑ: Αίτημα παρεμβάσεως για την τήρηση της νομιμότητας στον χώρο τής άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και για την αντιπροσωπευτική και σύννομη εκπροσώπηση του κλάδου των Ψυχολόγων στα όργανα της Πολιτείας», και με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 2.431/06.05.2006, προς την τότε Γενική Διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Μαρουσάνα Μανωλά, στο οποίο, μεταξύ τών άλλων, αναφέραμε:
«Αναφερόμενοι στο αίτημά μας για παρέμβαση των αρμοδίων υπηρεσιών τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “για την τήρηση της νομιμότητας στον χώρο τής άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και για την αντιπροσωπευτική και σύννομη εκπροσώπηση του κλάδου των Ψυχολόγων στα όργανα της Πολιτείας”, σημειώνουμε: Πρώτον: Το 1979 η Βουλή τον Ελλήνων ψήφισε τον πρώτο νόμο στην Ευρώπη για τους Ψυχολόγους: Νόμος 991/1979 (ΦΕΚ 278/τ. Α΄/20-12-1979). Με βάση το άρθρο 8 του νόμου αυτού “Όσοι λαμβάνουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος ψυχολόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δικαιούνται να εγγραφούν στον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.), υπαγόμενον στον έλεγχο και στην εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών”. Δεύτερον: Ίσχυαν και το 1979 οι διατάξεις τού Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας: “Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους, που ποτέ όμως δεν μπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από προηγούμενη άδεια”. [ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, Άρθρο 12 – Δικαίωμα συνεταιρισμού]. Τρίτον: Είναι προφανές ότι στη θέληση του νομοθέτη δεν ήταν η παραβίαση του μόλις προ τετραετίας (1975), ψηφισθέντος Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ώστε να επιλέξει ένα σωματείο τού Αστικού Κώδικα και να το ανακηρύξει στο μόνο συνδικαλιστικό όργανο – εκπρόσωπο των Ψυχολόγων τής χώρας. Εάν υπήρχε τέτοιος προγραμματισμός θα έθετε ως διάταξη νόμου τον όρο τής υποχρεωτικής εγγραφής, οπότε θα προέβλεπε την ίδρυση και λειτουργία Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με δεδομένο ότι ήδη λειτουργούσαν τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για τους κλάδους τών Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, κ.λπ.. Με τις διατάξεις τού άρθρου 8 τού νόμου 991/79 δηλώνεται με σαφήνεια η θέση τής Πολιτείας –τη δεδομένη χρονική στιγμή-, ότι οι Ψυχολόγοι επιλέγουν οι ίδιοι τον τρόπο τής συνδικαλιστικής τους οργάνωσης και εκπροσώπησης αλλά στα σωματεία τους εγγράφονται ως τακτικά μέλη μόνον όσοι κατέχουν κατά νόμον Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου».

Συνεπώς, η «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» πρέπει να διορθωθεί σε κάθε σημείο που αναφέρεται στο σωματείο υπό την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ» και να δίνει την σωστή διάσταση των πραγμάτων. Σημειώνουμε, ταυτοχρόνως, υπό μορφήν αναφοράς προς το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας ότι ουδέποτε έχει ασκηθεί έλεγχος νομιμότητας συγκρότησης των σωματείων τών Ψυχολόγων, προς ενημέρωση και για τις νόμιμες ενέργειες.

Τέταρτον: ΘΕΩΡΟΥΜΕ «ΕΚΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ» και «ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΙΝ» τα όσα αναφέρονται στην «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», στο κεφάλαιο «Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ», στην ενότητα «2. Ανάλυση νομοθετικού πλαισίου», στην παράγραφο «ΣΤ»: «Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων που ιδρύθηκε το 1963 και σύμφωνα με τον Ν. 991/1979 αποτελεί κοινωνικό εταίρο του Υ.Κ.Κ.Α. σε θέματα άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγων και βρίσκεται στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου, ψήφισε στις 10-7-1978 Κώδικα Δεοντολογίας των ψυχολόγων στην Ελλάδα».  Συγκεκριμένα, με την επιχειρηματολογία περί του «κοινωνικού εταίρου» και υπέρ ενός «ιδιωτικού συμφωνητικού» (του αναφερομένου Κώδικα Δεοντολογίας), οι «ελέγξαντες και συντάξαντες» κάνουν δυσμενή διάκριση σε βάρος τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ο οποίος είναι η αντιπροσωπευτική επαγγελματική ένωση των Ψυχολόγων τής χώρας μας, αφού όλα τα μέλη του είναι κάτοχοι κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου. Οι θέσεις τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου για τον Κώδικα Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου παρουσιάζονται, εν αρχή, στο Υπόμνημά μας το οποίο έχουμε υποβάλει προς Εσάς, με «ΘΕΜΑ: Το Σχέδιο Νόμου τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων υπό την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ”, που “δόθηκε στον κλάδο τών Ψυχολόγων για διαβούλευση”», και με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 4.668/07.06.2008.

Πέμπτον: Στην «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», στην ίδια ως άνω παράγραφο, και σε «Σημείωση», προτείνεται η άμεση έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.), «που θα καθορίζει το έργο και τα καθήκοντα του ψυχολόγου κατά κλάδους της ψυχολογίας και τις προϋποθέσεις για την άσκηση των ειδικοτήτων». Η πρόταση αυτή, όπως και η πρόταση των σωματείων υπό τις επωνυμίες «Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων» και «Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομειακών Ψυχολόγων» για την ένταξη «των ήδη υπηρετούντων (Ψυχολόγων) στη δημόσια νοσοκομειακή περίθαλψη στο ΕΣΥ», εάν υιοθετηθούν από την Πολιτεία πριν από την ίδρυση και λειτουργία τού ΝΠΔΔ Ψυχολόγων, και πριν από την εφαρμογή τής διαδικασίας ελέγχου τών ήδη χορηγηθεισών αδειών Ψυχολόγου [όπως αυτή θα λειτουργήσει με την ψήφιση των διατάξεων τού άρθρου 17 του Σχεδίου Νόμου για την «Σύσταση Ελληνικού Ψυχολογικού Συλλόγου»], θα έχει ως αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως τού σκεπτικού και των προθέσεων, την “επιχείρηση νομιμοποίησης” των δεκάδων ήδη παρανόμως λειτουργούντων στον χώρο τής άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, με άμεσο κίνδυνο για την Δημόσια Υγεία.

Έκτον: Στην «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», στο κεφάλαιο «Ε. ΕΡΕΥΝΑ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», στην ενότητα «Β) Στοιχεία που αφορούν την καταγγελόμενη», στην παράγραφο «6», αναφέρεται: «Η κα … … … διατηρεί γραφείο κλινικής ψυχολόγου-ψυχοθεραπεύτριας από το 1989 όπου εργάζεται ατομικά με ενήλικες και παιδιά. Από το 2005 εργάζεται και με ομάδες με τη συνεργασία θεατρολόγου-δραματοθεραπεύτριας, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί ως σύμβουλος σε νηπιαγωγεία». Στην ίδια παράγραφο, και στο σημείο Β) αναφέρεται: «Προκύπτει ότι δεν υφίσταται “η ειδικότητα της παιδοψυχολόγου” εφόσον ούτε αυτή αναφέρεται στους βασικούς τίτλους σπουδών αλλά ούτε και συνεπάγεται από την εξειδίκευση στις επιστήμες της Οικογένειας και Σεξολογίας, όπως αυτό διαφαίνεται από τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος». Δεν υφίσταται “η ειδικότητα της παιδοψυχολόγου” [όπως επίσης δεν υφίστανται και το επάγγελμα της «θεατρολόγου-δραματοθεραπεύτριας», της «κλινικής ψυχολόγου-ψυχοθεραπεύτριας», και κάθε άλλο παρόμοιο, «ειδικότητα» ή «επάγγελμα»], όχι γιατί δεν “αναφέρεται” ούτε γιατί δεν “συνεπάγεται”. Οι ειδικότητες, σε κάθε επάγγελμα, ΘΕΣΜΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ και δεν “διαφαίνονται από τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος” ούτε “αναφέρονται στους βασικούς τίτλους σπουδών”. Η θέση τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου επ’ αυτού τού θέματος έχει διατυπωθεί και εκφρασθεί με πολλά έγγραφα, μεταξύ τών οποίων και το έγγραφο-απάντηση του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου προς την κυρία Πταισματοδίκη Λαμίας (Έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 3.818/14-08-2007). Παραθέτουμε σχετικό απόσπασμα: «Επομένως, οι προβαλλόμενες “επιστημονικές-επαγγελματικές” ιδιότητες: “Ψυχοθεραπευτής”, “Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας”, “Θεραπευτής Οικογένειας”, “Σύμβουλος”, “Σύμβουλος Οικογένειας”, “Οικογενειακός Σύμβουλος”, “Σύμβουλος Γάμου”, “Σύμβουλος Ανθρωπίνων Σχέσεων”, “Σύμβουλος Ψυχολόγος”, “Συμβουλευτικός Ψυχολόγος”, “Ψυχοπαιδαγωγός”, “Παιδοψυχολόγος”, “Δραματοθεραπευτής”, “Παιγνιοθεραπευτής” “Ψυχοκοινωνιολόγος”, “Ψυχοφυσιολόγος”, “Ψυχαναλυτής”, “Ειδικός της Συμπεριφοράς”, κ.τ.ό., είναι ανυπόστατα επιτηδεύματα, τα οποία προβάλλονται από όσους με οποιονδήποτε τρόπο αντιποιούνται το επάγγελμα του Ψυχολόγου ή, ακόμη, από επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας (Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Παιδοψυχιάτρους), που προβαίνουν σε πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού προς συναδέλφους τους [Νόμος 3418/2005/Φ.Ε.Κ. 287/τ. Α΄/28.11.2005, άρθρο 21, παράγραφος 2]».

Έβδομον: Στην «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», στο κεφάλαιο «Ζ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ», στην ενότητα «Ε. Προς τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων και προς τον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο», στην πρώτη παράγραφο, αναφέρεται: «Σε συνέχεια του 8ου συμπεράσματος προτείνεται η διαβίβαση της σχετικής εκθέσεως ελέγχου (με συνημμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων ΔΙΚΑΤΣΑ και της από 2001 εκθέσεως της ψυχολόγου), στον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων και στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο προκειμένου να εξετάσουν σε πειθαρχικό επίπεδο την τήρηση ή όχι των Αρχών Δεοντολογίας του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, κατά την άσκηση αυτού από την κα … … … σύμφωνα με τα δεδομένα και τα συμπεράσματα του πορίσματος ελέγχου». Για το θέμα αυτό θα επαναλάβουμε ότι: Η αναφερόμενη υπόθεση ως προς το σημείο Β) του «Σκοπού Ελέγχου» (βιντεοσκόπηση, κ.λπ.), έχει απασχολήσει την Δικαιοσύνη. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή διατύπωση του Κατηγορητηρίου, ούτε, επίσης, εάν η υπόθεση έχει κριθεί οριστικώς, τελεσιδίκως, και αμετακλήτως, σε όλα τα επίπεδα και βαθμούς απονομής τής Δικαιοσύνης. Προς τούτο, αιτούμεθα όπως αρμοδίως συμπληρωθεί η «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», για να μην είναι κενή ουσιαστικού περιεχομένου κάθε συζήτηση επ’ αυτής.

Όγδοον: Στην «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», στο κεφάλαιο «Ζ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ», στην ενότητα «Ε. Προς τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων και προς τον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο», στην δεύτερη παράγραφο, αναφέρεται: «Να εξεταστεί παράλληλα η επιστημονική επάρκεια ως προς την χρήση του όρου της ειδίκευσης της Παιδοψυχολόγου από την κα … … …». Έχει ιδιαίτερη αξία να αναλυθεί η πρόσκληση αυτή, ως προς το σκέλος τής προσκλήσεως προς το σωματείο υπό την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων», με δεδομένο ότι καλείται το σωματείο αυτό να εξετάσει εάν η «ελεγχόμενη» δικαιούται να χρησιμοποιεί τον «όρο της ειδίκευσης της Παιδοψυχολόγου», όταν ο Πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας τού Διοικητικού Συμβουλίου τού σωματείου υπό την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων», μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τού Διοικητικού Συμβουλίου τής «Πανελλήνιας Ένωσης Νοσοκομειακών Ψυχολόγων», στο πρόσφατο Υπόμνημά τους προς Εσάς [Με Θέμα: «Απάντηση του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων και της Πανελλήνιας Ένωσης Νοσοκομειακών Ψυχολόγων στην πρόταση του Υπουργείου Υγείας για σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. Ψυχολόγων», με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 10.506/14-04-2008, με το οποίο τάσσονται, με προσχηματικές αιτιάσεις, κατά τής ίδρυσης και λειτουργίας τού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων], υπογράφουν σαν «Κλινικοί Ψυχολόγοι».

Έννατον: Είναι αλήθεια ότι το καθεστώς τής ανομίας κυριαρχεί στο χώρο τής άσκησης και της συνδικαλιστικής οργάνωσης και εκπροσώπησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην χώρα μας, γι’ αυτό και θεωρούμε ότι τα όργανα, τα οποία εκ του Νόμου είναι εντεταλμένα να ελέγχουν, οφείλουν να διενεργούν τους σχετικούς ελέγχους με περισσότερη προσοχή και αφού προηγουμένως εξετάσουν όλες τις παραμέτρους τού ζητήματος. Με βάση τον νόμο 3418/2005, άρθρο 21, παράγραφος 2, ορίζεται ότι: «2. Ο ιατρός αποφεύγει οποιαδήποτε πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού με τους συναδέλφους του. Ως τέτοια πράξη θεωρείται ιδίως: α) η χρήση επιστημονικών, επαγγελματικών ή ακαδημαϊκών τίτλων που δεν κατέχει ή δεν έχουν αποκτηθεί νόμιμα ή δεν έχουν αναγνωρισθεί στην Ελλάδα. β)….….». Κατ’ ανάλογον εφαρμογήν, με βάση την σχετική αρχή ερμηνείας τού Δικαίου, της επικρατούσας Φιλοσοφίας Δικαίου, «Εκ των ομοίων δει τέμνεσθαι τα όμοια», και ο Ψυχολόγος, αλλά και κάθε άλλος επαγγελματίας που λειτουργεί στον χώρο τής Υγείας, υποχρεούται κατά τον Νόμο, να «αποφεύγει οποιαδήποτε πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού με τους συναδέλφους του». Οι προκαθήμενοι του σωματείου «Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων», καλούνται: «Να εξετάσουν την επιστημονική επάρκεια ως προς την χρήση του όρου της ειδίκευσης της Παιδοψυχολόγου από την κα … … …», την στιγμή που οι ίδιοι, κατά μείζονα λόγο, πρέπει να ελεγχθούν για την χρήση τού τίτλου «Κλινικός Ψυχολόγος», με τον οποίο υπογράφουν το Υπόμνημα (με το οποίο τάσσονται κατά της ίδρυσης και λειτουργίας τού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων), ή των τίτλων «Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής Ομάδας, Θεραπευτής Οικογένειας», με τους οποίους παρουσιάζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τού εν θέματι σωματείου, ή των τίτλων «Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια Ομάδας, Θεραπεύτρια Οικογένειας, Απόφοιτος του Ινστιτούτου Διαγνωστικής Ψυχολογίας» με τους οποίους παρουσιάζεται η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τού ιδίου σωματείου, μαζί με πολλούς άλλους ομοίως:
[«Ψυχαναλύτρια Ομάδας, Θεραπεύτρια Οικογένειας, Απόφοιτος του Ινστιτούτου Διαγνωστικής Ψυχολογίας», «Φιλόλογος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια», «Κλινικός Χημικός, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια», «Συμβουλευτική Ψυχολόγος, Θεραπεύτρια Οικογένειας, Απόφοιτος του Ινστιτούτου Διαγνωστικής Ψυχολογίας», «Νοσηλευτής, Θεραπευτής Οικογένειας», «Κοινωνιολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια», «Ψυχίατρος, Ψυχαναλύτρια Ομάδας, Θεραπεύτρια Οικογένειας», «Εργασιοθεραπεύτρια, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Οικογένειας», «Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Οικογένειας, Απόφοιτος του Ινστιτούτου Διαγνωστικής Ψυχολογίας», «Μουσικοθεραπεύτρια, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια» «Ψυχίατρος, Ψυχαναλύτρια Ομάδας, Θεραπεύτρια Οικογένειας», «Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Οικογένειας, Απόφοιτος του Ινστιτούτου Διαγνωστικής Ψυχολογίας», κ.λπ.],
Σε σχετικές σελίδες στο Διαδίκτυο διαφόρων «κέντρων» και «ινστιτούτων», τα οποία κάνουν χρήση τών τίτλων: «κέντρο» και «ινστιτούτο», παρά το γεγονός ότι και αυτό δεν επιτρέπεται, με βάση ρητές διατάξεις τής κειμένης νομοθεσίας.

Δέκατον: Ως ιδιαίτερης βαρύτητας και μείζονος σημασίας αναδεικνύουμε την ΠΡΟΤΑΣΗ που περιλαμβάνεται στην «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», στο κεφάλαιο «Ζ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ»:
«Λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις που προέκυψαν από την διεξαγωγή του ελέγχου και τα συμπεράσματα, προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις και ενέργειες που κατανέμονται ανά φορέα και υπηρεσία ως ακολούθως», στην ενότητα «Α) Προς το Υ.Υ.Κ.Α. – Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας»: «Η Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του Υ.Υ.Κ.Α. σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προτείνεται να διερευνήσει την αναζήτηση διαδικασιών που θα χειρίζονται τη ροή πληροφοριών, οι οποίες αφορούν αποφάσεις δικαστικών ή πειθαρχικών οργάνων που σχετίζονται με την άρση της άδειας άσκησης επαγγέλματος των επαγγελματιών Υγείας-Πρόνοιας. Οι εν λόγω πληροφορίες θα διαβιβάζονται με εμπιστευτικό τρόπο στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ν.Α. ώστε αυτές να καταφεύγουν στις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. ανάκληση της άδειας), δεδομένου ότι έως σήμερα δεν υπάρχει ανάλογη διαδικασία ροής πληροφοριών προς αυτές».
Είναι απαραίτητο, έως την ίδρυση και λειτουργία τού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων, να διαμορφωθούν και να λειτουργήσουν οι προτεινόμενες διαδικασίες, σε συνδυασμό με την πρότασή μας:
«να παρέμβει αμέσως το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Νόμος 2920/2001, ΦΕΚ 131/τ.Α΄/27.06.2001), εξετάζοντας την συγκεκριμένη κατάσταση για το σύνολο των Νομαρχιών τής χώρας, καταρτίζοντας ενιαίο κατάλογο αδειοδοτηθέντων προσώπων, προσώπων τών οποίων έχει απορριφθεί το αίτημα για αδειοδότηση, και προσώπων τών οποίων έχει ανακληθεί η Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου ως μη σύννομη»,
Επειδή είναι γνωστό στον κλάδο τών Ψυχολόγων ότι: «υπάρχουν περιπτώσεις όπου άτομα τα οποία έχουν απευθυνθεί σε μια Νομαρχία τής χώρας και έχουν λάβει αρνητική απάντηση, στο αίτημά τους για την έκδοση άδειας Ψυχολόγου, να έχουν απευθυνθεί σε άλλη Νομαρχία τής χώρας για να λάβουν άδεια Ψυχολόγου. Η όλη κατάσταση έχει αποθρασύνει άτομα τα οποία περιφέρονται, σήμερα, από Νομαρχία σε Νομαρχία με διάφορα πιστοποιητικά «σπουδών στην Ψυχολογία», ακόμη και από «Ανοικτά Πανεπιστήμια», αν και γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι αυτά δεν πιστοποιούν εκπαίδευση για το επάγγελμα του Ψυχολόγου, χωρίς Ισοτιμία και Αντιστοιχία από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τις σπουδές τών Τμημάτων Ψυχολογίας τών Α.Ε.Ι. τής χώρας μας (και ενώ ρητώς αναφέρεται στην σχετική βεβαίωση που έχουν λάβει ότι: «αντίστοιχες σπουδές στη χώρα μας δεν υπάρχουν»), και απαιτούν να τους χορηγηθεί Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου». [Από το Υπόμνημα του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 3.202/03.02.2007, προς τον τότε Υφυπουργό Υγείας, κύριο Αθανάσιο Γιαννόπουλο].
                                                           
                                                        Με εξαιρετική τιμή
                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο
             Ο Πρόεδρος                                                                Η Γενική Γραμματέας
       Νικόλαος Ι. Μάντης                                                     Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη
              Ψυχολόγος                                                                         Ψυχολόγος
      Διδάκτωρ Ψυχολογίας                                              Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
    Πανεπιστημίου Αθηνών                                                      Πανεπιστημίου Κρήτης


Συνημμένα [Σύνολο σελίδων: Εκατόν είκοσι οκτώ (128)]:
1. Το Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 4.466/α_μστ/05-04-2008): ΕΓΓΡΑΦΟ του Τομέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας, του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, με θέμα «Διαβίβαση έκθεσης ελέγχου», και αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: ΕΜΠ 150/11/3/08.
2. Το ΥΠΟΜΝΗΜΑ του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 4.668/07-06-2008.
3. Το ΥΠΟΜΝΗΜΑ του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 2.431/06.05.2006.
4. Το ΥΠΟΜΝΗΜΑ του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 3.811/04-08-2007.
5. Το ΥΠΟΜΝΗΜΑ του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 3.818/14-08-2007.
6. Το Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 3.780/24-07-2007: ΕΓΓΡΑΦΟ του Τμήματος Α΄, της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία Υ7α/Γ.Π. 91.465/12-07-2007.

Κοινοποίηση του Υπομνήματος και των συνημμένων:
- Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), κύριο Μιχάλη Σαμπατακάκη, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πειραιώς 205, 118 53  ΑΘΗΝΑ.
- Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κύριο Λέανδρο Ρακιντζή, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3 & Λεωφόρος Αλεξάνδρας, 115 23  ΑΘΗΝΑ.
- Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αριστοτέλους 17, 101 87  ΑΘΗΝΑ.

Κοινοποίηση του Υπομνήματος και των συνημμένων, στους Νομικούς Συνεργάτες τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, προς ενέργειαν:
- Κύριο Δημήτριο Βερβεσό, Δικηγόρο Αθηνών.
- Κύριο Πέτρο Μηλιαράκη, Δικηγόρο Αθηνών.

Κοινοποίηση του Υπομνήματος:
- Προς τα Μέλη τού Εθνικού Κοινοβουλίου.
- Προς τα Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
- Προς Κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
- Ημερήσιο, Περιοδικό και Ηλεκτρονικό Τύπο, και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε..


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 32
Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020