Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ειδήσεις & Θέματα Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03 Οκτώβριος 2009
 

ΑΝΑΦΟΡΑ Προς τον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών ************. Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα, Υποβάλλουμε την παρούσα αναφορά […], αιτούμενοι τα καθ’ Υμάς.

{ΘΕΜΑ: Αίτημα ελέγχου εάν νομίμως ασκείται έργο Ψυχολόγου, «καθ’ οιονδήποτε τρόπο» παρεχόμενο, στο πεδίο άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, το οποίο απεικονίζεται στο περιεχόμενο των Εισερχομένων Εγγράφων στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: α) 5.775/α-ιβ/29.09.2009, β) 5.782/α-δ/29.09.2009}.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
PANHELLENIC PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION 


ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τζώρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 ΑΘΗΝΑ • Τηλ.: 210 - 3800635, fax: 210 - 3800578 • http://www.psy.gr • E-mail: ds@psy.gr

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5.790

ΑΝΑΦΟΡΑ
Προς τον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών ************

ΘΕΜΑ: Αίτημα ελέγχου εάν νομίμως ασκείται έργο Ψυχολόγου, «καθ’ οιονδήποτε τρόπο» παρεχόμενο, στο πεδίο άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, το οποίο απεικονίζεται στο περιεχόμενο των Εισερχομένων Εγγράφων στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: α) 5.775/α-ιβ/29.09.2009, β) 5.782/α-δ/29.09.2009.
Στα έγγραφα αυτά έχει αποτυπωθεί –σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες-, με απευθείας εκτύπωση από σχετική Ιστοσελίδα τού Διαδικτύου *****************************.

Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα,

Υποβάλλουμε την παρούσα αναφορά και το συνημμένα Εισερχόμενα Έγγραφα στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: α) 5.775/α-ιβ/29.09.2009, β) 5.782/α-δ/29.09.2009,
Υποβάλλοντας –δι’ αυτής-, τα εν θέματι, αιτούμενοι τα καθ’ Υμάς.

Το έννομο δικαίωμα και το έννομο συμφέρον τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου ευθέως προκύπτει εκ των κατωτέρω:

Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος ιδρύθηκε το έτος 1998, περιλαμβάνει ως μέλη του, σήμερα, 1.420 κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, δεν έχει ως μέλη του μη κατόχους Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου ή άτομα με μη σύννομη Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και είναι νομίμως συγκεκροτημένη [Στην βάση του εγγράφου με αριθμό πρωτοκόλλου: Υ7α/Γ.Π. 91.465/12-07-2007 της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης], Επιστημονική-Επαγγελματική Ένωση των Ψυχολόγων τής χώρας μας, πανελλαδικής διάρθρωσης.

Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με βάση το Καταστατικό τού Συλλόγου μας, και όπως καταδεικνύεται από τη μέχρι σήμερα δράση μας, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, σαφώς και κυρίως επιδιώκουμε και αποφασιστικώς παρεμβαίνουμε ώστε:

α) Να υπάρχουν σαφή, διακριτά και αξιόπιστα προσόντα Ψυχολόγου και να τηρούνται οι νόμοι που η Ελληνική Πολιτεία θεσπίζει για το επάγγελμά μας.

β) Να εξαλειφθεί η αντιποίηση της άσκησης του επαγγέλματος, η οποία είναι σε βάρος τής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών Ψυχολόγου και δημιουργεί συνθήκες διαφθοράς στους διάφορους τομείς όπου εργάζονται οι Ψυχολόγοι.

γ) Να προάγεται διαρκώς ο Ψυχολόγος, ως επιστήμονας-επαγγελματίας, με στόχο την εξασφάλιση της παροχής υψηλής στάθμης υπηρεσιών προς το Κοινωνικό Σύνολο.

δ) Να τηρείται η νομιμότητα κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και οι Ψυχολόγοι να τηρούν, κατ’ ανάλογον εφαρμογήν, τους κανόνες δεοντολογίας τού Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, με δεδομένο ότι δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί Κώδικας Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου.

Πρώτος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Η προστασία τών οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα».

Έβδομος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Η κατοχύρωση του πολίτη ως προς τις μεθόδους και την δεοντολογία των ψυχολόγων με στόχο να μην κλονίζεται η εμπιστοσύνη τού κοινωνικού συνόλου προς την επαγγελματική ομάδα τών ψυχολόγων».

Όγδοος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Οι ψυχολόγοι να υπόκεινται σε έλεγχο, ως φορείς υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και η Πολιτεία να διαμορφώνει ενεργά, με γνώμονα το συμφέρον τού κοινωνικού συνόλου και του κλάδου το θεσμικό πλαίσιο έτσι, ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλού επιπέδου έργο από τους ψυχολόγους».

Δέκατος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Η προστασία, η διεκδίκηση και η υπεράσπιση, ενώπιον της Ελληνικής Κοινωνίας, της Ελληνικής Πολιτείας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα, από την δράση και συμπεριφορά όλων όσων αντιποιούνται το επάγγελμα του ψυχολόγου».

Επιπροσθέτως:

Πρώτον: Η αρμοδιότητα για άμεσες παρεμβάσεις στην Προσωπικότητα και στην Συμπεριφορά του ανθρώπου ανήκει στον κάτοχο Αδείας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου [Άρθρο 1 του νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278/τ.Α΄/20-12-1979), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ιδίου νόμου]. Νόμος «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», όπου στο άρθρο 1, παράγραφος ορίζεται: «Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι’ αυτό, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους» και στο άρθρο 12, υπό τον τίτλο «Ποινικές κυρώσεις», ορίζεται ότι: «Οποιοσδήποτε ασκεί το επάγγελμα τον Ψυχολόγου και με οποιονδήποτε τρόπο, ή χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυχολόγου σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, χωρίς την άδεια των διατάξεων αυτού του νόμου, τιμωρείται όπως ορίζει το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα, από άλλη διάταξη».

Δεύτερον: Από την προαναφερθείσα ρητή, και εν θέματι μοναδική, διάταξη ειδικού νόμου (η οποία ως γνωστόν, με βάση την επικρατούσα Φιλοσοφία Δικαίου, επικρατεί πάσης συναφούς διατάξεως γενικού νόμου), συνάγεται ότι: Η αρμοδιότητα για άμεση παρέμβαση στην Προσωπικότητα και στην Συμπεριφορά του ανθρώπου αποδίδεται στον Ψυχολόγο. Η αρμοδιότητα των Ψυχιάτρων και των Παιδοψυχιάτρων, ως εξειδικευμένων Ιατρών, για παρεμβάσεις σε θέματα Ψυχικής Υγείας του ανθρώπου, και επομένως για παρεμβάσεις στην Προσωπικότητα και στην Συμπεριφορά, ορίζεται με βάση τις διατάξεις όλου του πλέγματος της Νομοθεσίας για την άσκηση του επαγγέλματος του Ιατρού, οι οποίες δίδουν την γενική και ειδική αρμοδιότητα στους ιατρούς για «θεραπευτικές παρεμβάσεις δια του λόγου», «ψυχολογικές θεραπευτικές παρεμβάσεις» και «ψυχολογικές θεραπείες».

Τρίτον: Με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, νόμος 2238/1994, άρθρο 48 (Φ.Ε.Κ. 151, τ. Α΄, 16.09.1994), ορίζεται ότι εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθερίου επαγγέλματος του: ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή-προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και εμπειρογνώμονα.

Τέταρτον: Οι προβαλλόμενες δημοσίως προς διαφήμιση «επιστημονικές-επαγγελματικές» ιδιότητες: «Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος», «Συμβουλευτικός Ψυχολόγος», «Κλινικός Ψυχολόγος», «Ψυχοπαιδαγωγός», «Παιδοψυχολόγος», «Οικογενειακός Σύμβουλος», «Σύμβουλος Διαπροσωπικών Σχέσεων», «Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης», «Θεραπευτής Διαπροσωπικών Σχέσεων», «Θεραπευτής Προσωπικής Ανάπτυξης», «Σύμβουλος Ζεύγους», «Σύμβουλος Γάμου», «Σύμβουλος Γονέων», «Σύμβουλος Παιδιών», «Σύμβουλος Εφήβων», «Σύμβουλος Μετεφήβων», «Σύμβουλος Ενηλίκων», «Σύμβουλος Οικογένειας», «Θεραπευτής Οικογένειας», «Σύμβουλος Γάμου», «Σύμβουλος Ανθρωπίνων Σχέσεων», «Σύμβουλος Συμπεριφοράς», «Σύμβουλος Σχέσεων», «Σύμβουλος Σχέσεων, Παιδιού και Οικογένειας», «Σύμβουλος», «Ειδικός της Συμπεριφοράς», «Ψυχοθεραπευτής», «Ψυχαναλυτής», «Κλινικός Υπνοθεραπευτής», «Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας», «Σύμβουλος Ψυχολόγος», «Ειδικός Συναισθημάτων», «Εμψυχωτής», «Δραματοθεραπευτής», «Παιγνιοθεραπευτής» «Ψυχοκοινωνιολόγος», «Ψυχοφυσιολόγος», κ.τ.ό., είναι ανυπόστατα δήθεν «επιτηδεύματα», τα οποία προβάλλονται από όσους «καθ’ οποιονδήποτε τρόπο» αντιποιούνται το επάγγελμα του Ψυχολόγου [Νόμος 991/1979] ή, ακόμη, από επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, δηλαδή Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Παιδοψυχιάτρους, που προβαίνουν σε πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού προς συναδέλφους τους [Νόμος 3418/2005 (Φ.Ε.Κ. 287/τ. Α΄/28.11.2005), άρθρο 21, παράγραφος 2].

Πέμπτον: Στον «Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας», στο άρθρο 21 ορίζεται ότι:
«2. Ο ιατρός αποφεύγει οποιαδήποτε πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού με τους συναδέλφους του. Ως τέτοια πράξη θεωρείται ιδίως:
α) η χρήση επιστημονικών, επαγγελματικών ή ακαδημαϊκών τίτλων που δεν κατέχει ή δεν έχουν αποκτηθεί νόμιμα ή δεν έχουν αναγνωρισθεί στην Ελλάδα
β) η επαγγελία θεραπείας με μεθόδους, φάρμακα και άλλα θεραπευτικά μέσα που δεν έχουν αναγνωρισθεί και καθιερωθεί επιστημονικά ή και νομότυπα, καθώς και η χρήση οργάνων, μηχανημάτων ή πειραμάτων όταν εφαρμόζονται με σκοπό την προσέλκυση θεραπείας ή τη διαφήμιση. ….
».

Έκτον: Στο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.165 (Φ.Ε.Κ. 149/τ. Α΄/28.06.2000), «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», ορίζεται στο «Άρθρο 8 (άρθρο 7 της Οδηγίας 89/48), Δικαίωμα χρήσεως τίτλων, 1. Σε όσους ασκούν κατά τους όρους του παρόντος διατάγματος νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα, το Συμβούλιο του άρθρου 10 του παρόντος αναγνωρίζει το δικαίωμα να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο που αντιστοιχεί στο επάγγελμα αυτό, να συνοδεύουν δε τον επαγγελματικό τίτλο με το νόμιμο ακαδημαϊκό τίτλο, τον οποίο απέκτησαν στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης και ενδεχομένως την σύντμησή τους στη γλώσσα του κράτους αυτού. Ο τίτλος αυτός πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος που τον έχει χορηγήσει. 2. Εάν το επάγγελμα ρυθμίζεται νομοθετικά στη χώρα προέλευσης λόγω της ιδιότητας του μέλους επαγγελματικής οργάνωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4, το Συμβούλιο αναγνωρίζει στους Έλληνες υπηκόους και στους υπηκόους των άλλων κρατών μελών που αποδεικνύουν ότι είναι μέλη της οργανώσεως αυτής, το δικαίωμα να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο ή τη συντομογραφία που απονέμει η οργάνωση, εφόσον αυτοί δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμα κατά τους όρους του παρόντος διατάγματος».

Έβδομον: Άμεση σχέση με την σύννομη παροχή έργου Ψυχολόγου έχει η Πρόταση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) που περιλαμβάνεται στο έγγραφο με θέμα: «Διαβίβαση έκθεσης ελέγχου», και αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: ΕΜΠ 150/11/3/08, στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται: «Λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις που προέκυψαν από την διεξαγωγή του ελέγχου και τα συμπεράσματα, προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις και ενέργειες που κατανέμονται ανά φορέα και υπηρεσία ως ακολούθως», στην ενότητα «Α) Προς το Υ.Υ.Κ.Α. – Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας»: «Η Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του Υ.Υ.Κ.Α. σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προτείνεται να διερευνήσει την αναζήτηση διαδικασιών που θα χειρίζονται τη ροή πληροφοριών, οι οποίες αφορούν αποφάσεις δικαστικών ή πειθαρχικών οργάνων που σχετίζονται με την άρση της άδειας άσκησης επαγγέλματος των επαγγελματιών Υγείας-Πρόνοιας. Οι εν λόγω πληροφορίες θα διαβιβάζονται με εμπιστευτικό τρόπο στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ν.Α. ώστε αυτές να καταφεύγουν στις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. ανάκληση της άδειας), δεδομένου ότι έως σήμερα δεν υπάρχει ανάλογη διαδικασία ροής πληροφοριών προς αυτές».

Όγδοον: Έχει εκδοθεί Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΣτΕ, Δ' 1.408/2003, αναφορικώς με διατάξεις νόμου: «αι οποίαι έχουν τεθεί χάριν δημοσίου συμφέροντος ήτοι της εξασφαλίσεως και προστασίας της ψυχικής υγείας των παιδιών και των ενηλίκων από την ανεξέλεγκτον άσκησιν του επαγγέλματος του ψυχολόγου από αναρμόδια ή ατελώς μορφωμένα άτομα, καθώς στην στήριξη των περιορισμών της επαγγελματικής ελευθερίας, αναγόμενοι εις την διακρίβωσιν, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, της συνδρομής εις το πρόσωπον του ενδιαφερομένου των καταλλήλων επιστημονικών και πνευματικών προϋποθέσεων και δεξιοτήτων δια την άσκησιν του επαγγέλματος αυτού» (του επαγγέλματος του ψυχολόγου), οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις «τελούν εν συναφεία προς το αντικείμενον της ρυθμίσεως και τον δι’ αυτής επιδιωκομένου δημοσίου συμφέροντος σκοπόν, παρίστανται δε εύλογοι και πρόσφοροι προς τούτο και δεν αντίκεινται προς το άρθρο 5, ούτε εξάλλου προς το άρθρον 16 του Συντάγματος ή προς τας διατάξεις του πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ....».

Έννατον: Έχει εκδοθεί Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΣτΕ, Δ' 4.026/2008, “3. Επειδή, στη δίκη παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης πράξεως το Σωματείο «Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος», στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται, κατά το άρθρο 2 παρ. 10 του Καταστατικού του, η προστασία των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Ψυχολόγου στην Ελλάδα. Όμως, όπως προκύπτει από το άρθρο 5 του ιδίου Καταστατικού, για την εγγραφή ως μελών του εν λόγω Σωματείου προσώπων που έχουν πραγματοποιήσει σπουδές ψυχολογίας στην αλλοδαπή, απαιτείται, επιπροσθέτως προς την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ψυχολόγου, και πράξη αναγνωρίσεως από το ΔΙΚΑΤΣΑ της ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων τους προς τους απονεμομένους από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Εν όψει της προϋποθέσεως αυτής εγγραφής των μελών του και, περαιτέρω, των μέσω αυτής εκφραζομένων απόψεών τους για τους όρους κτήσεως της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος του ψυχολόγου, το εν λόγω Σωματείο μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκεί την παρούσα παρέμβαση προκειμένου να μη χορηγείται άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ψυχολόγου επί τη βάσει τίτλων σπουδών αλλοδαπών πανεπιστημίων, που δεν έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι με τίτλους σπουδών που χορηγούν τα Ελληνικά ΑΕΙ, όπως φέρεται η περίπτωση του πτυχίου της αιτούσας”.

Δέκατον: Με βάση ΔΙΑΤΑΞΗ του κυρίου Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΚΩ, η οποία επικυρώθηκε από σχετική απόφαση του κυρίου Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα σε κοινωνιολόγο να υλοποιεί «σεμινάρια αυτογνωσίας». Και αυτό όχι λόγω της εξετάσεως προσωπικών επιστημονικών – επαγγελματικών στοιχείων, αλλά λόγω της επιστημονικής – επαγγελματικής του ιδιότητος ως: «-κοινωνιολόγος», οι οποίοι επιστήμονες – επαγγελματίες, οι κοινωνιολόγοι, δεν έχουν καμμία αρμοδιότητα για παρόμοιες άμεσες παρεμβάσεις στην Προσωπικότητα και στην Συμπεριφορά του Ανθρώπου, όπως σαφώς προκύπτει και από το ρυθμιστικό πλαίσιο διεθνών οργανισμών, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας-Διεθνές Γραφείο Εργασίας, θέση την οποία έχει τεκμηριώσει ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, σε σχετικό έγγραφο στο οποίο κάνει ειδική αναφορά ο κύριος Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Ενδέκατον: Η Διοίκηση, δια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: Αρ. Πρωτ.: Υ7γ/ΓΠ/49.361/19-06-2006, προσδιορίζει ότι: «Μετά τα ανωτέρω, είναι ολοφάνερο ότι ο επαγγελματίας Κοινωνικός Λειτουργός κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, δεν μπορεί να ασκεί παράλληλα και καθήκοντα Ψυχολόγου αν δεν έχει αποκτήσει τη σχετική άδεια, έτσι όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις».

Δωδέκατον: Άτομο το οποίο διαφημιζόταν σαν «Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας» παραπέμφθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, αυτεπαγγέλτως, και κατ’ έγκλησιν του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, με ομόφωνη απόφαση της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ της 26ης Νοεμβρίου 2006, και ο κατηγορούμενος κηρύχθηκε ένοχος με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 14, 26 §2 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 1 και 12 του Νόμου 991/1979, διότι: «διαφημιζόταν ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, σε θέματα φοβίας, ήπιας κατάθλιψης, μελαγχολίας κ.λπ. που ανάγονται στην ειδικότητα του Ψυχολόγου, χωρίς να κατέχει την κατά Νόμο προβλεπόμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου». Το αρμόδιο Δικαστήριο (όπως αναφέρεται σχετικώς στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ) αποφάσισε:
Α) Απόφαση 82/2007. «Από τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα έγγραφα που αναγνώστηκαν, την απολογία του κατηγορουμένου και απ’ όλη τη συζήτηση της υπόθεσης, αποδείχτηκε ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε την πράξη για την οποία κατηγορείται και συγκεκριμένα, με καταχωρίσεις στον τοπικό τύπο του Νομού ******, κατά τους μήνες Ιανουάριο έως και τέλος Αυγούστου του έτους 2006, αλλά και στην οικεία ιστοσελίδα του διαδικτύου την 18-09-2006, διαφημιζόταν ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, σε θέματα φοβίας, ήπιας κατάθλιψης, μελαγχολίας κ.λπ. που ανάγονται στην ειδικότητα του Ψυχολόγου, χωρίς να κατέχει την κατά Νόμο προβλεπόμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου. Επομένως πρέπει να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος σύμφωνα με το κατηγορητήριο. -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ- Κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούμενο ****** ****** ** ****** του ότι με καταχωρίσεις στον τοπικό τύπο του Νομού ******, κατά τους μήνες Ιανουάριο έως και τέλος Αυγούστου του έτους 2006, αλλά και στην οικεία ιστοσελίδα του διαδικτύου την 18-09-2006, διαφημιζόταν ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, σε θέματα φοβίας, ήπιας κατάθλιψης, μελαγχολίας κ.λπ. που ανάγονται στην ειδικότητα του Ψυχολόγου, χωρίς να κατέχει την κατά Νόμο προβλεπόμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση αυθημερόν … . … Η πράξη για την οποία κρίθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 14, 26 §2 Π.Κ. και άρθρ. 1 και 12 Ν 991/1979. … Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση αυθημερόν …».
Β) Απόφαση 84/2007. «Από τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα έγγραφα που αναγνώστηκαν, την απολογία του κατηγορουμένου και απ’ όλη τη συζήτηση της υπόθεσης, αποδείχτηκε ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε την πράξη για την οποία κατηγορείται και συγκεκριμένα, με καταχώριση στην εφημερίδα “******” του Νομού ******, στις 24-09-2006, 01-10-2006 και 05-11-2007, διαφημιζόταν ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, σε θέματα φοβίας, ήπιας κατάθλιψης, μελαγχολίας κ.λπ. που ανάγονται στην ειδικότητα του Ψυχολόγου, χωρίς να κατέχει την κατά Νόμο προβλεπόμενη άδεια. Επομένως πρέπει να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος σύμφωνα με το κατηγορητήριο. -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ- Κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούμενο ****** ****** ** ****** του ότι με καταχώριση στην εφημερίδα “******” του Νομού ******, στις 24-09-2006, 01-10-2006 και 05-11-2007, διαφημιζόταν ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, σε θέματα φοβίας, ήπιας κατάθλιψης, μελαγχολίας κ.λπ. που ανάγονται στην ειδικότητα του Ψυχολόγου, χωρίς να κατέχει την κατά Νόμο προβλεπόμενη άδεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση αυθημερόν … . … Η πράξη για την οποία κρίθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 14, 26 §2 Π.Κ. και άρθρ. 1 και 12 Ν 991/1979. … Στο σημείο αυτό η πληρεξούσιος δικηγόρος του κατηγορουμένου ζήτησε να γίνει συγχώνευση των ποινών που επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο με την υπ’ αριθμόν 82/2007 απόφαση του ****** ****** . Το ίδιο ζήτησε και ο κατηγορούμενος ο οποίος δήλωσε ότι παραιτείται από την άσκηση ενδίκων μέσων … . … Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση …». Το Δικαστήριο δέχθηκε την παράσταση Πολιτικής Αγωγής τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

Δέκατο Τρίτον: Στο «Έννατον Θέμα: Νομικά Θέματα – Προσφυγή στη Δικαιοσύνη», της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου 2007, ελήφθη η ακόλουθη απόφαση: “Αποφασίζεται ομόφωνα να προσφεύγει ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, όπως αυτός εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, στη Δικαιοσύνη κατά ατόμων που αντιποιούνται το επάγγελμα ή το έργο τού Ψυχολόγου και χρησιμοποιούν ανυπόστατους τίτλους και επιτηδεύματα όπως: «Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας», «Ψυχοθεραπευτής», «Σύμβουλος Ψυχολόγος», «Οικογενειακός Θεραπευτής», «Ψυχαναλυτής», κ.λπ., στην βάση και της αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 26ης Νοεμβρίου 2006”.

Δέκατο Τέταρτον: Στο «Έννατον Θέμα: Νομικά Θέματα – Προσφυγή στη Δικαιοσύνη», της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου 2007, ελήφθη η ακόλουθη απόφαση: “Αποφασίζεται ομόφωνα να προσφεύγει ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, όπως αυτός εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στη Δικαιοσύνη κατά των Ψυχολόγων που εμφανίζονται συστηματικά σε εκπομπές των μέσων μαζικής ενημέρωσης και προβαίνουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό ή προβάλλονται με αυθαίρετο τρόπο, με βάση τις σχετικές διατάξεις τού Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, «κατά ανάλογον εφαρμογήν», όπως αυτό θα τεκμηριώνεται από τους Νομικούς Συνεργάτες τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου”.

                                                            Με εξαιρετική τιμή
                                                        Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                      Ο Πρόεδρος                                             Η Γενική Γραμματέας
                                 Νικόλαος Ι. Μάντης                              Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη
                                      Ψυχολόγος                                                       Ψυχολόγος
                              Διδάκτωρ Ψυχολογίας                           Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
                              Πανεπιστημίου Αθηνών                               Πανεπιστημίου Κρήτης

Συνημμένα: Τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα, σύνολο σελίδων: Δέκα έξη (16).

Κοινοποίηση της Αναφοράς και των συνημμένων:
- Προς τον κύριο Δημήτριο Βερβεσό, Δικηγόρο Αθηνών, Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
- Προς τον κύριο Πέτρο Μηλιαράκη, Δικηγόρο Αθηνών, Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
- Προς τα Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

Κοινοποίηση της Αναφοράς, πλήρως ανωνυμοποιημένης ως προς τα αναφερόμενα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ και ΦΟΡΕΙΣ:
-
Προς Κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
- Ημερήσιο, Περιοδικό και Ηλεκτρονικά Τύπο, Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε..


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 32
Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020