Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Ειδήσεις & Θέματα Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08 Μάιος 2010
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Θεόδωρο Γ. Πάγκαλο. ΘΕΜΑ: Να απολυθούν όλοι όσοι εργάζονται σε θέσεις Ψυχολόγου ΠΕ χωρίς Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, στο Δημόσιο και σε φορείς τού Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την προστασία τής Δημόσιας Υγείας, για την προστασία τού Δημοσίου Συμφέροντος, και για να μην προσβάλλεται το «κοινό περί δικαίου αίσθημα».

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
PANHELLENIC PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τζώρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 ΑΘΗΝΑ • Τηλ.: 210 - 3800635, fax: 210 - 3800578 •
http://www.psy.gr • E-mail: ds@psy.gr

Αθήνα, 8 Μαΐου 2010
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6. 275

ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Θεόδωρο Γ. Πάγκαλο

ΘΕΜΑ: Να απολυθούν όλοι όσοι εργάζονται σε θέσεις Ψυχολόγου ΠΕ χωρίς Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, στο Δημόσιο και σε φορείς τού Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
«Επειδή, από το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι «το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών . . .», γεννάται ευθεία υποχρέωση του Κράτους για την προστασία της υγείας των πολιτών με τη λήψη θετικών μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου (ΣτΕ 400/1986 Ολομέλεια). Εν όψει αυτού, η άσκηση κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας, που συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υγείας, επιτρέπεται μόνον σε όσα πρόσωπα έχουν τα προσόντα εκείνα, τα οποία ο νομοθέτης (κοινός ή κανονιστικός) έχει κρίνει, σε εκπλήρωση της επιταγής του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος, ότι είναι αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η παροχή στους πολίτες υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου (βλ. ΣτΕ 2267/2005)» [Συμβούλιο της Επικρατείας, Απόφαση: 4.026/2008],
Για την προστασία τής Δημόσιας Υγείας, για την προστασία τού Δημοσίου Συμφέροντος, και για να μην προσβάλλεται το «κοινό περί δικαίου αίσθημα».

Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος ιδρύθηκε το έτος 1998, περιλαμβάνει ως μέλη του, σήμερα, 1.499 κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, δεν έχει ως μέλη του μη κατόχους Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου ή άτομα με μη σύννομη Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και είναι νομίμως συγκεκροτημένη [Στην βάση τού εγγράφου με αριθμό πρωτοκόλλου: Υ7α/Γ.Π. 91.465/12-07-2007 της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης], Επιστημονική-Επαγγελματική Ένωση των Ψυχολόγων τής χώρας μας, πανελλαδικής διάρθρωσης.
Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος είναι η Αντιπροσωπευτική Επιστημονική - Επαγγελματική Ένωση των Ψυχολόγων στην Ελλάδα.
Με βάση το Καταστατικό τού Συλλόγου μας, και όπως καταδεικνύεται από τη μέχρι σήμερα δράση μας, με αποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, σαφώς και κυρίως επιδιώκουμε και αποφασιστικώς παρεμβαίνουμε ώστε:
α) Να υπάρχουν σαφή, διακριτά, έγκυρα και αξιόπιστα προσόντα Ψυχολόγου και να τηρούνται οι νόμοι που η Ελληνική Πολιτεία θεσπίζει για το επάγγελμά μας.
β) Να εξαλειφθεί η αντιποίηση της άσκησης του επαγγέλματος, η οποία είναι σε βάρος τής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών Ψυχολόγου και δημιουργεί συνθήκες διαφθοράς στους διάφορους τομείς όπου εργάζονται οι Ψυχολόγοι.
γ) Να προάγεται διαρκώς ο Ψυχολόγος, ως επιστήμονας-επαγγελματίας, με στόχο την εξασφάλιση της παροχής υψηλής στάθμης υπηρεσιών προς το Κοινωνικό Σύνολο.
δ) Να τηρείται η νομιμότητα κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και οι Ψυχολόγοι να τηρούν, κατ’ ανάλογον εφαρμογήν, τους κανόνες δεοντολογίας τού Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, με δεδομένο ότι δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί Κώδικας Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου.
Πρώτος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Η προστασία τών οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα».
Έβδομος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Η κατοχύρωση του πολίτη ως προς τις μεθόδους και την δεοντολογία των ψυχολόγων με στόχο να μην κλονίζεται η εμπιστοσύνη τού κοινωνικού συνόλου προς την επαγγελματική ομάδα τών ψυχολόγων».
Όγδοος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Οι ψυχολόγοι να υπόκεινται σε έλεγχο, ως φορείς υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και η Πολιτεία να διαμορφώνει ενεργά, με γνώμονα το συμφέρον τού κοινωνικού συνόλου και του κλάδου το θεσμικό πλαίσιο έτσι, ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλού επιπέδου έργο από τους ψυχολόγους».
Δέκατος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Η προστασία, η διεκδίκηση και η υπεράσπιση, ενώπιον της Ελληνικής Κοινωνίας, της Ελληνικής Πολιτείας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα, από την δράση και συμπεριφορά όλων όσων αντιποιούνται το επάγγελμα του ψυχολόγου».
Και με βάση την Ad Hoc απόφαση (4026/2008/31.12.2008) του Συμβουλίου της Επικρατείας [«Επειδή, στη δίκη παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης πράξεως το Σωματείο “Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος”, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται, κατά το άρθρο 2 παρ. 10 του Καταστατικού του, η προστασία των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Ψυχολόγου στην Ελλάδα»], ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος θεμελιώνει δικαίωμα κατά Νόμον παρεμβάσεων για ζητήματα που αφορούν στην σύννομη παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου.

Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Πέραν των ανωτέρω γενικών πληροφοριακών στοιχείων τα οποία αφορούν στην «ταυτότητα» του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου θέτουμε υπόψιν Σας ότι:
Στο Δημόσιο και σε φορείς τού Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, παρέχουν έργο Ψυχολόγου άτομα χωρίς Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, κατά παράβαση των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας, και των προνοιών τού άρθρου 21 τού Συντάγματος και των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με άμεσο κίνδυνο για την Δημόσια Υγεία, σε βάρος τού Δημοσίου Συμφέροντος, με προσβολή τού κοινού περί δικαίου αισθήματος.
Προς τούτο αιτούμεθα όπως στο πλαίσιο της επί θύραις διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας πραγματοποιηθεί έλεγχος Νομιμότητας για κάθε θέση Ψυχολόγου στο Δημόσιο και τους φορείς τού Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Όσοι από τους εκεί εργαζόμενους σε θέση Ψυχολόγου δεν είναι κάτοχοι κατά Νόμον Άδειας Ψυχολόγου, και στην βάση τής αποφάσεως 4026/2008 του Συμβουλίου της Επικρατείας, να τεθούν αμέσως σε διαθεσιμότητα, να παύσει η μισθοδοσία τους για την παράνομη δραστηριότητά τους, και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την απόλυσή τους.
Οι κενές θέσεις Ψυχολόγων ΠΕ να προκηρυχθούν και να πληρωθούν αξιοκρατικώς από Ψυχολόγους με αυξημένα προσόντα, κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, κατόχους τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών στην Ψυχολογία, κατόχους διδακτορικών διπλωμάτων στην Ψυχολογία, με υψηλή επιστημονική – επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση στην Ψυχολογία.
Το δικαίωμα της πλήρωσης θέσεων Ψυχολόγου Π.Ε. στο Δημόσιο και σε φορείς τού Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ανήκει πρωτίστως και αποκλειστικώς σε όσους κοπίασαν και κοπιάζουν σε ενεστώτα χρόνο για να αποκτήσουν την υψηλή επιστημονική – επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του Ψυχολόγου και όχι στους επιτήδειους οι οποίοι συναλλάχθηκαν την τελευταία τριακονταετία με παράγοντες της Πολιτικής και της Διοικήσεως, στη βάση ατομικής, πολιτικής ή όποιας άλλης συναλλαγής και παρέχουν παρανόμως έργο Ψυχολόγου στο Δημόσιο και σε φορείς τού Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με άμεσο κίνδυνο για την Δημόσια Υγεία, σε βάρος τού Δημοσίου Συμφέροντος και με προσβολή τού κοινού περί δικαίου αισθήματος.

Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε, θα μας επιτρέψετε να διατυπώσουμε και τον ακόλουθο «πολιτικό» λόγο: Το μόνο πολιτικό περιθώριο που έχει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, για να μην παραδοθεί στην χλεύη τής Ιστορίας –όπως άλλες έχουν ήδη παραδοθεί-, είναι, τουλάχιστον, να εφαρμόσει μέχρι κεραίας τις προεκλογικές δεσμεύσεις τού Προέδρου τού ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργού τής χώρας, κυρίου Γεωργίου Α. Παπανδρέου, και τις κυβερνητικές διακηρύξεις, οι οποίες ευρίσκονται εκτός οικονομικών παραμέτρων, αλλά πάντως αναφέρονται στην Ηθική τής Πολιτικής. Ενδεικτικώς παραθέτουμε:
- «Αν υπάρχουν παρανομίες, βεβαίως δεν θα τις επικυρώσουμε, αλλά για τις νόμιμες προσλήψεις, δεν υπάρχει κανένα θέμα απολύσεων...…Κι όπως είπα, για όσους έχουν προσληφθεί νόμιμα, δεν υπάρχει κανένα θέμα απολύσεων» [Ομιλία στην 74η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στις 12 Σεπτεμβρίου 2009],
- «Οι πολίτες χρειάζονται αποφάσεις. Αποφάσεις - όχι προφάσεις που επιχειρούν να δικαιολογήσουν τα σημερινά αδιέξοδα της χώρας. Αποφάσεις για το συνολικό συμφέρον της πατρίδας. Για ένα κράτος ευνομίας, ισχύος του δικαίου, ασφάλειας και δικαιοσύνης» [Ομιλία στην 74η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στις 12 Σεπτεμβρίου 2009],
- «Το πραγματικό δίλημμα σήμερα είναι εάν θα συνεχίσουμε την απαξίωση των πάντων, ή θα χτίσουμε πάνω στα θετικά. Θα χτίσουμε την Ελλάδα των αξιών. Να τη βγάλουμε από το σημερινό αδιέξοδο και να δημιουργήσουμε μια κοινωνία αξιών. Να κάνουμε συγκριτικό μας πλεονέκτημα μια κοινωνία δικαιοσύνης, ισότητας, ανθρωπιάς, ισονομίας και ίσων ευκαιριών» [Ανάγνωση των Προγραμματικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης στην Βουλή των Ελλήνων, κατά την διαδικασία τής συζήτησης επ’ αυτών για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, στις 16 Οκτωβρίου 2009].
- «Και θα συνεχίσουμε, για να βάλουμε επιτέλους τάξη σ' αυτό το κράτος, διασφαλίζοντας το αίσθημα δικαίου του πολίτη....Αυτό θα γίνει όταν ο πολίτης ξέρει ότι η πολιτεία προστατεύει αρχές, αξίες, αλλά και τα δικά του δικαιώματα: διαφάνεια, αξιοκρατία, λογοδοσία, αξιολόγηση, αλληλεγγύη, συμμετοχή και διαβούλευση. Προστασία δικαιωμάτων, όχι προστασία ισχυρών» [Δευτερολογία κατά την συζήτηση επί των Προγραμματικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης, στις 18 Οκτωβρίου 2009].
- «Στη μάχη που δίνουμε, μέριμνά μας είναι η προστασία των αδύναμων και η εμπέδωση κλίματος κοινωνικής δικαιοσύνης. Εκ παραλλήλου, σταθερός και αδιαπραγμάτευτος στόχος της πολιτικής μας είναι η ευνομία. Η ατιμωρησία τελείωσε. Να το καταλάβουν όλοι και ανάλογα να συμμορφωθούν.» [Αποκλειστικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην εφημερίδα Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ, φύλλο της 6-7 Μαρτίου 2010].

                                                  Με εξαιρετική τιμή
                                              Για το Διοικητικό Συμβούλιο
         Ο Πρόεδρος                                                                      Η Γενική Γραμματέας
Του Διοικητικού Συμβουλίου                                            Του Διοικητικού Συμβουλίου
    Νικόλαος Ι. Μάντης                                                         Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη
          Ψυχολόγος                                                                              Ψυχολόγος
  Διδάκτωρ Ψυχολογίας                                                   Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
 Πανεπιστημίου Αθηνών                                                           Πανεπιστημίου Κρήτης

Κοινοποίηση:
- Προς τα Μέλη τού Εθνικού Κοινοβουλίου.
- Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κύριο Ιωάννη Ν. Ραγκούση.
- Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρία Άννα Δ. Διαμαντοπούλου.
- Προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Μαρία – Ελίζα Δ. Ξενογιαννακοπούλου.
- Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Μιχαήλ Β. Χρυσοχοΐδη.
- Προς την Υπουργό Επικρατείας, κύριο Χαράλαμπο Π. Παμπούκη.
- Προς τον κύριο Δημήτριο Κ. Βερβεσό, Δικηγόρο Αθηνών, Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
- Προς τον κύριο Πέτρο Ι. Μηλιαράκη, Δικηγόρο Αθηνών, Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
- Προς τα Μέλη τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
- Προς Κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
- Ημερήσιο, Περιοδικό και Ηλεκτρονικά Τύπο, Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε..


   

 
Συνημμένα αρχεία
 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας
 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 32
Τελευταία ενημέρωση : 13 Οκτώβριος 2020