Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Γενικές Συνελεύσεις - Αποφάσεις
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18 Οκτώβριος 2008

Όγδοο Θέμα: Να εγκριθεί η εγγραφή στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο των ατόμων που αιτούνται εγγραφής στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο και εμπίπτουν στις περιπτώσεις 2 και 3

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Πρακτικά Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Περίοδος Διοίκησης: Αρχαιρεσιών 10ης Δεκεμβρίου 2004
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006,
της 26ης Νοεμβρίου 2006

Το Προεδρείο τής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Νοεμβρίου 2006, αποτελούμενο από την Πρόεδρο Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη, την Αντιπρόεδρο Ελλισάβετ Φρεγγίδου και τον Γραμματέα Γεώργιο Χ. Παππά, σε συνεδρίασή του μετά τη Γενική Συνέλευση, με παρόντα τα δύο μέλη του, διαμόρφωσε ομοφώνως το τελικό κείμενο των πρακτικών τής Γενικής Συνέλευσης. Το κείμενο αυτό κατατίθεται ως εισερχόμενο έγγραφο στο αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, προς επικύρωση στην Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της 13ης Ιανουαρίου 2007.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Πρακτικά Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Περίοδος Διοίκησης: Αρχαιρεσιών 10ης Δεκεμβρίου 2004
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006,
της 26ης Νοεμβρίου 2006
Πρόεδρος: Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Ένδεκα, όπως αναφέρονται στη συνημμένη Πρόταση – Πρόσκληση με τα προτεινόμενα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, όπως αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, και εστάλη προς τα μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με ταχυδρομική αποστολή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 2.913/25-10-2006).

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
1. Πρώτο Θέμα: Συζήτηση επί του Τακτικού Απολογισμού τού Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Δεύτερο Θέμα: Συζήτηση επί του Οικονομικού Απολογισμού.
3. Τρίτο Θέμα: Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Τέταρτο Θέμα: Ψηφοφορία επί του Τακτικού Διοικητικού Απολογισμού τού Διοικητικού Συμβουλίου και του Οικονομικού Απολογισμού, ως ξεχωριστά θέματα.
5. Πέμπτο Θέμα: Συζήτηση επί του Προγραμματισμού Δράσης τού Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έκτο Θέμα: Συζήτηση επί του Οικονομικού Προϋπολογισμού για το επόμενο Διαχειριστικό Έτος.
7. Έβδομο Θέμα: Ψηφοφορία επί του Προγραμματισμού Δράσης τού Διοικητικού Συμβουλίου και επί του Οικονομικού Προϋπολογισμού για το επόμενο Διαχειριστικό Έτος, ως ξεχωριστά θέματα.
8. Όγδοο Θέμα: Εγγραφή Νέων Μελών στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο.
9. Έννατο Θέμα: Ίδρυση Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
10. Δέκατο Θέμα: Προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών που προβάλλουν «πανεπιστημιακές σπουδές Ψυχολογίας» [Στην βάση τής ομόφωνης απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης Οκτωβρίου 2005].
11. Ενδέκατο Θέμα: Πλαίσιο Γενικών Αρχών και Κανόνων για την αρχική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στο επάγγελμα του Ψυχολόγου, την Διαρκή Εκπαίδευση των Ψυχολόγων, και για την διασφάλιση της παροχής υψηλού επιπέδου έργου Ψυχολόγου.

Το πρωί τής Κυριακής, 26 Νοεμβρίου 2006, η Γενική Γραμματέας τού Διοικητικού Συμβουλίου, ευρισκόμενη σε αίθουσα του Ξενοδοχείου Park Hotel, οδός Λεωφόρος Αλεξάνδρας 10, στην Αθήνα, έδρα τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, πριν από την κατά το Καταστατικό οριζόμενη ώρα για την έναρξη της Τακτικής Συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης –κατόπιν ελέγχου τής οικονομικής κατάστασης των προσερχόμενων μελών που διενεργείται από την Ταμία τού Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση το Βιβλίο Ταμείου-, καλεί τα προσερχόμενα Τακτικά Ταμειακώς Ενήμερα Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου να υπογράψουν στο Βιβλίο Συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και να λάβουν το Δελτίο Οικονομικής Ενημερότητας και Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση που τους δίνουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες τής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

..........................................................................................................................................................

Όγδοο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εγγραφή Νέων Μελών στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο.
Ο Μάντης Νικόλαος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση για την εγγραφή στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο των ατόμων που αιτούνται εγγραφής στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο και εμπίπτουν στις περιπτώσεις 2 και 3 της κατ’ εξαίρεση χορηγήσεως Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις σχετικές διατάξεις τού άρθρου 27 τού Νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/20-10-1998) και σε συνδυασμό με τα παραπάνω αναγιγνώσκει το έγγραφο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου προς κάθε ενδιαφερόμενο για εγγραφή στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο (έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου: 2.461/06.05.2006).
Διενεργείται ψηφοφορία με μια πρόταση:
1. Να εγκριθεί η εγγραφή στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο των ατόμων που αιτούνται εγγραφής στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο και εμπίπτουν στις περιπτώσεις 2 και 3 της κατ’ εξαίρεση χορηγήσεως Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις σχετικές διατάξεις τού άρθρου 27 τού Νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/20-10-1998).
Εγκρίνεται ομόφωνα η εγγραφή στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο των ατόμων που αιτούνται εγγραφής στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο και εμπίπτουν στις περιπτώσεις 2 και 3 της κατ’ εξαίρεση χορηγήσεως Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις σχετικές διατάξεις τού άρθρου 27 του Νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/20-10-1998).

..........................................................................................................................................................

Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, Ζγαντζούρη Κωνσταντία, αφού διαπίστωσε ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί των θεμάτων τής Ημερήσιας Διάταξης, περί ώραν 15:27, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών τής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου τής 26ης Νοεμβρίου 2006, συναινούντος τού Σώματος.

                                        Το τριμελές Προεδρείο τής Γενικής Συνέλευσης
              Η Πρόεδρος                             Η Αντιπρόεδρος                                   Ο Γραμματέας

Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη               Ελισσάβετ Φρεγγίδου                      Γεώργιος Χ. Παππάς


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 33
Τελευταία ενημέρωση : 15 Σεπτέμβριος 2020