Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Γενικές Συνελεύσεις - Αποφάσεις
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18 Οκτώβριος 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 5.11.2017

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2017

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8.988

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, στις 5.11.2017

Ώρα 11:00 π.μ., στα Γραφεία τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

Προς: Τα μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, και

§ Κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου, με την πρόσκληση να προσέλθουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν Αίτηση Εγγραφής και δικαιολογητικά εγγραφής στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο (Επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας, αντίγραφα πτυχίων, βεβαιώσεις ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), και να παρακολουθήσουν τις εργασίες τής Γενικής Συνέλευσης, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως θα προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

Καλούνται τα μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στα Γραφεία τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

[Αυτά τα οποία καθορίζονται από το Καταστατικό τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου. Παρατίθεται το σχετικό απόσπασμα του Καταστατικού, Άρθρο 19, Β, παράγραφος 4]:

«4. Τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης πάντοτε περιλαμβάνουν κατά σειρά:

α) Την συζήτηση επί τού Τακτικού Απολογισμού τού Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Την συζήτηση επί τού Οικονομικού Απολογισμού.

γ) Την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

δ) Την ψηφοφορία επί τού Τακτικού Διοικητικού Απολογισμού και του Οικονομικού Απολογισμού, ως ξεχωριστά θέματα.

ε) Την συζήτηση επί τού Προγραμματισμού Δράσης τού Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Την συζήτηση επί τού Οικονομικού Προϋπολογισμού για το επόμενο Διαχειριστικό Έτος.

ζ) Την ψηφοφορία επί τού Προγραμματισμού Δράσης τού Διοικητικού Συμβουλίου και επί τού Οικονομικού Προϋπολογισμού για το επόμενο Διαχειριστικό Έτος, ως ξεχωριστά θέματα»,

η) Αρχαιρεσίες του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου

 «Τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συζητούνται κατά την σειρά που αναγράφονται στο παρόν άρθρο. Για τα θέματα: α,β, γ, ε, στ διανέμονται σε κάθε μέλος, πριν από την έναρξη των εργασιών τής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα κείμενα που θα διαβάσουν οι εκπρόσωποι των οργάνων τού Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνατόν να προσθέτει και άλλα γενικά ή ειδικά θέματα για συζήτηση ή/και απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τα οποία και θα ορίζονται στην πρόσκληση. Θέματα που δεν αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη μπορούν να συζητηθούν, εφ’ όσον αυτό αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων τής Ημερήσιας Διάταξης. Ο χρόνος συζήτησης για το εάν θα περιληφθεί το θέμα ή τα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30) πρώτα λεπτά τής ώρας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και αρχίζει τις εργασίες της με όσα μέλη και αν υπογράψουν στο Βιβλίο Παρουσίας στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. Οι αποφάσεις τής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία τών παρόντων μελών. Όπου ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία, ισχύουν αυτές».

Σχετικώς με την ταμειακή ενημερότητα των μελών και την διαδικασία συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρατίθεται το σχετικό απόσπασμα του Καταστατικού [άρθρο 19, Α, παράγραφοι 12, 13, 14]:

«12. Πριν και κατά την διεξαγωγή τής Γενικής Συνέλευσης, με ευθύνη τού Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών τού Συλλόγου, και ελέγχεται με βάση το Βιβλίο Ταμείου η οικονομική κατάσταση των προσερχομένων μελών. Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη υπογράφουν στο Βιβλίο Συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις, λαμβάνουν το Δελτίο Οικονομικής Ενημερότητας και Συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, και έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες τής Γενικής Συνέλευσης.

13. Δικαίωμα να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση έχουν μόνον τα ταμειακώς ενήμερα μέλη.

14. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν και μή μέλη τού Συλλόγου, εάν κρίνει ότι με την παρουσία τους θα συμβάλουν θετικά στον προβληματισμό και στις αποφάσεις της».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Η Πρόεδρος                                                                           Η Γενική Γραμματέας

  του Διοικητικού Συμβουλίου                                                            τού Διοικητικού Συμβουλίου

   Παρρησία Χ. Σαλεμή                                                                      Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη

                 Ψυχολόγος                                                                                         Ψυχολόγος

      ΜΔΕ Κλινικής Ψυχολογίας                                                            Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας

           Πανεπιστημίου Κρήτης                                                                      Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος ιδρύθηκε το 1998 και περιλαμβάνει ως μέλη του, σήμερα, 1.728 κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου. Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος δεν έχει ως μέλη του άτομα χωρίς Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου ή άτομα με μη σύννομη Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

·   ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK, αρ. λογαριασμού: GR5101402270227002101056310 [Πρέπει να αναγράφονται: Επώνυμο, Όνομα και Αριθμός Μητρώου].

·   Κατά την προσέλευση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η ετήσια συνδρομή στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο από το έτος 2010 είναι 50 ευρώ, [Οι συνδρομές των προηγουμένων ετών είναι 30 ευρώ]  και, μεταξύ άλλων (προσωπική συμμετοχή, ηθική συμπαράσταση κ.ά.), είναι απαραίτητη για να μπορεί ο Σύλλογος να συνεχίζει να προασπίζει τα δικαιώματα του κλάδου και να προσφέρει υπηρεσίες στα Μέλη του.

 


   

 
Συνημμένα αρχεία
 
8.988_2017.10.07_ Thema_04_TAKT_GS_05.11.2017_MELON
 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 31
Τελευταία ενημέρωση : 15 Σεπτέμβριος 2020