Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Η Επιστήμη τής Ψυχολογίας
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12 Φεβρουάριος 2011
 

Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) αναγνώρισε επαγγελματικά δικαιώματα Οικονομολόγου σε απόφοιτο Κολλεγίου.

Θα ακολουθήσουν παρόμοιες αποφάσεις και για το επάγγελμα του Ψυχολόγου. Αναγκαία όσο ποτέ είναι η σύσταση του ΝΠΔΔ Ψυχολόγων.  Όλοι οι ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ επιβάλλεται να εγγραφούν στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ και να διεκδικήσουν την σύσταση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.


Πηγή: ΣΚΑΪ.gr.

Το ΣΑΕΠ αναγνώρισε πτυχία κολεγίων franchise

Η στάση του υπουργείου Παιδείας

11/02/2011 | 20:19 Τελευταία Ενημέρωση 20:19 11/02/2011

Γεγονός αποτελεί η αναγνώριση των πρώτων πτυχίων κολεγίων franchise.

Tο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) αναγνώρισε τα πρώτα τέτοια πτυχία, που συνεργάζονται δηλαδή με άλλα ιδρύματα σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω δικαιόχρησης.

Η περίπτωση αναγνώρισης αφορά σε φοιτήτρια, που φοίτησε σε ελληνικό Κολέγιο, το οποίο λειτουργεί ως παράρτημα του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα και η οποία έχει πλέον τη δυνατότητα να ασκήσει το επάγγελμα του Οικονομολόγου στην Ελλάδα.

Το υπουργείο Παιδείας τονίζει πάντως ότι πρόκειται για αναγνώριση επαγγελματικών, και όχι ακαδημαϊκών, προσόντων

Από την πλευρά του, το συνεργαζόμενο με το γαλλικό πανεπιστήμιο Κολέγιο, με ανακοίνωσή του καλεί τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) να εκδώσει απόφαση, με την οποία θα ξεκαθαρίζει "ότι δεν θα εξετάζεται πλέον ο τόπος τέλεσης των σπουδών πτυχιούχων ομοταγών Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι τα franchise διπλώματα έχουν την ιθαγένεια του κράτους - μέλους που τα απονέμει και δεν συνιστούν ελληνικούς τίτλους σπουδών".

From: Dr. Dimitri A. Christidis [mailto: dimitri@relax-now.gr]
Sent: Saturday, February 12, 2011 8:30 AM
To: ds@psy.gr
Subject: FYI: - Το ΣΑΕΠ αναγνώρισε πτυχία κολεγίων franchise


Πρωτοβουλία πληροφόρησης: Δημήτριος Α. Χρηστίδης, Ψυχολόγος, Μέλος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, Α.Μ.: 1.259.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78
25 Μαΐου 2010
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 38

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Όργανα και Διαδικασία
Όργανα
Άρθρο 54
Αρμόδιες Αρχές
(Άρθρο 56 § 3 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)
1. Αρμόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι), είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ), είναι το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) που συνιστάται με το άρθρο 55 του παρόντος διατάγματος.
2. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) είναι επίσης αρμόδιο για να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των κτηνιάτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
3. Αρμόδια αρχή για να χορηγεί ή να δέχεται τα προβλεπόμενα στο παρόν διάταγμα έγγραφα, να λαμβάνει τις αποφάσεις χορηγήσεως άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος ή τίτλου ειδικότητας των ιατρών, νοσοκόμων, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, μαιών/μαιευτών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος, καθώς και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, ορίζεται η αρμόδια Διεύθυνση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της επαγγελματικής εγκατάστασης των ως άνω επαγγελματιών ή της περιφέρειας στην οποία αυτοί προτίθενται να εγκατασταθούν.
4. Αρμόδια αρχή για να χορηγεί ή να δέχεται τα προβλεπόμενα στο παρόν διάταγμα έγγραφα και να
λαμβάνει τις αποφάσεις χορηγήσεως άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αρχιτέκτονα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος, καθώς και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες ορίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
5. Από 1−1−2013 αρμόδιες αρχές να δέχονται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να εκδίδουν τις αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι), είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ) είναι οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις που είναι οργανωμένες ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Για τους επαγγελματίες για τους οποίους δεν υπάρχουν αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις αποκλειστικά αρμόδιο είναι το είναι το Συμβούλιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Άρθρο 51
Χρήση του επαγγελματικού τίτλου
(Άρθρο 52 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)
Εφόσον η χρήση του επαγγελματικού τίτλου σχετικά με μία από τις δραστηριότητες ορισμένου επαγγέλματος έχει ρυθμισθεί νομοθετικώς στην Ελλάδα, οι υπήκοοι των κρατών μελών που αποκτούν το δικαίωμα να ασκούν νομοθετικώς ρυθμιζόμενο επάγγελμα βάσει του τίτλου III, φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο, ο οποίος στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο εν λόγω επάγγελμα, και κάνουν χρήση της ενδεχόμενης σύντμησής του.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Άρθρο 53
Χρήση του τίτλου εκπαίδευσης
(Άρθρο 54 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)
Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 51, οι αρμόδιες αρχές αναγνωρίζουν στους ενδιαφερομένους το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον τίτλο εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής, και ενδεχομένως τη σύντμησή του, στη γλώσσα του κράτους μέλους καταγωγής. Ο εν λόγω τίτλος πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του ιδρύματος ή της εξεταστικής επιτροπής που τον χορήγησε. Εφόσον μπορεί να προκληθεί σύγχυση μεταξύ του εν λόγω τίτλου εκπαίδευσης που έχει χορηγήσει το κράτος μέλος καταγωγής και ενός τίτλου για τον οποίο απαιτείται στην Ελλάδα συμπληρωματική εκπαίδευση που δεν διαθέτει ο δικαιούχος, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ορίσουν ότι ο δικαιούχος θα χρησιμοποιεί τον τίτλο εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής με την ενδεικνυόμενη μορφή την οποία θα επισημάνει.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 32
Τελευταία ενημέρωση : 24 Απρίλιος 2018