Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Προκηρύξεις
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19 Νοέμβριος 2019

Προκήρυξη θέσεως εργασίας Προϊσταμένου Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας σε Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

                      «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946

FAX: 2610 270636

E- Mail: merimna.patras@yahoo.gr

Website: www.merimna-patras.gr                                                      

 

 

 

 

 

Πάτρα, 14/11/2019

Αρ. πρωτ  1477

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ

 

Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1)  θέσης    Προϊσταμένου Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας,  πλήρους απασχόλησης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο Ψυχολόγου ή Κοινωνικού Λειτουργού,

Εμπειρία στον χώρο των ΑμεΑ

Πολύ καλή ή άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας . (Γνώση περισσότερων γλωσσών θα    συνεκτιμηθεί)

Εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση τομεακών και κοινοτικών προγραμμάτων θα συνεκτιμηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, για την θέση που επιθυμούν να καταλάβουν :

1.       αίτηση,

2.      βιογραφικό σημείωμα,

3.      δικαιολογητικά ειδίκευσης για την αντίστοιχη θέση,

4.      τίτλους σπουδών ( πτυχία Π.Ε., Τ.Ε., από την Ελλάδα και χώρες του Εξωτερικού, τριετούς ή τετραετούς φοίτησης  (κολέγια), τα οποία θα έχουν αναγνώριση είτε από τον  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  (Διαεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) είτε θα έχουν αναγνώριση από το Σ.Α.Ε.Π. (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων).

 

5.      άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, (άπαντες θα καταθέτουν οπωσδήποτε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος η οποία θα έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αιρετών Περιφερειών και θα ισχύει για όλη την Ελληνική επικράτεια)

6.      αποδεικτικά προϋπηρεσίας και εργασιακής εμπειρίας

7.      επιθυμητό το πιστοποιητικό εκπαίδευσης ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης και τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία σε άτομα με αναπηρία

8.      κατά την κρίση τους πρόσθετα προσόντα συναφή με το αντικείμενο εργασίας τους.

9.      Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης θα πρέπει να είναι επικυρωμένοι και μεταφρασμένοι στην Ελληνική Γλώσσα.

·         Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά (σε φωτοαντίγραφα) θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών, μέχρι την 22/11/2019 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 08:00-14:00μ.μ. εντός κλειστού φακέλου, στον οποίον θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, η ένδειξη για την Προκήρυξη Θέσεως Προϊσταμένου /ης Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας. Επίσης μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει ταχυδρομηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

1.    Η διενέργεια προσωπικής συνέντευξης κρίνεται απαραίτητη, ως συμπληρωματικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων, ώστε οι υποψήφιοι να υποβληθούν σε σχετικές αξιολογήσεις ικανοτήτων και δεξιοτήτων,

2.    Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν ένα από τα αιτούμενα απαραίτητα τυπικά προσόντα αποκλείονται από την αξιολογική κατάταξη.

3.    Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, θα κληθούν σε συνέντευξη στη οποία θα αξιολογηθεί το γνωστικό υπόβαθρο και η εργασιακή εμπειρία σε σχέση με την προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου, ενόψει της ιδιαιτερότητας και των αυξημένων απαιτήσεων του εργασιακού περιβάλλοντος.

4.   Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι, αρχικά,  ορισμένου χρόνου επτάμηνης διάρκειας και θα καθορισθεί εντός του χρονικού πλαισίου από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως την 31η Ιουλίου 2020 με δυνατότητα μετατροπής της, μετά το ως άνω διάστημα, σε αορίστου χρόνου.

5.    Η προσφερόμενη εργασία θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως.

6.    Οι αποδοχές που θα καταβάλλονται θα καθορισθούν με την σύμβαση και θα γνωστοποιηθούν στον εργαζόμενο πριν την υπογραφή της.

 

 

 

7.    Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο μισθωτό θα δύναται να ανατεθούν και έτερα καθήκοντα, συναφή ή μη συναφή με την ειδικότητά του, εντός του νομίμου και συμβατικού ωραρίου απασχόλησης, χωρίς να δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής.

8.    Με την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως την παρούσα προκήρυξη και όλους τους όρους αυτής καθώς και την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής, παραιτούμενος οποιασδήποτε ένστασης κατά της παρούσας προκήρυξης.

9.                  Η παρούσα πρόσκληση – προκήρυξη δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί ή ανακληθεί χωρίς ο εκάστοτε υποψήφιος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του ΜΕΡΙΜΝΑ.

10.              Το ΜΕΡΙΜΝΑ με την παρούσα, δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη κρίση του και διακριτική του ευχέρεια η κατάρτιση ή μη των συμβάσεων.

11.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2610-272988 & 2610221946 (εσωτ. 3) .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 2610221946 και 261072988. Επίσης, η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» www.merimna-patras.gr

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

 

Η Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Γεωργία Κοκκίνου                             Θεοφάνης Μαγιώνος

 


   

 
Συνημμένα αρχεία
 
Prokhryksi_H_MERIMNA_PATRAS
 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 33
Τελευταία ενημέρωση : 15 Σεπτέμβριος 2020