Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Το Καταστατικό
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08 Οκτώβριος 2008
 

Το Καταστατικό τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου

“3. Επειδή, στη δίκη παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης πράξεως το Σωματείο «Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος», στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται, κατά το άρθρο 2 παρ. 10 του Καταστατικού του, η προστασία των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Ψυχολόγου στην Ελλάδα. Όμως, όπως προκύπτει από το άρθρο 5 του ιδίου Καταστατικού, για την εγγραφή ως μελών του εν λόγω Σωματείου προσώπων που έχουν πραγματοποιήσει σπουδές ψυχολογίας στην αλλοδαπή, απαιτείται, επιπροσθέτως προς την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ψυχολόγου, και πράξη αναγνωρίσεως από το ΔΙΚΑΤΣΑ της ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων τους προς τους απονεμομένους από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Εν όψει της προϋποθέσεως αυτής εγγραφής των μελών του και, περαιτέρω, των μέσω αυτής εκφραζομένων απόψεών τους για τους όρους κτήσεως της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος του ψυχολόγου, το εν λόγω Σωματείο μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκεί την παρούσα παρέμβαση προκειμένου να μη χορηγείται άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ψυχολόγου επί τη βάσει τίτλων σπουδών αλλοδαπών πανεπιστημίων, που δεν έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι με τίτλους σπουδών που χορηγούν τα Ελληνικά ΑΕΙ, όπως φέρεται η περίπτωση του πτυχίου της αιτούσας.”
Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας [ΣτΕ, Τμήμα Δ: 4026/31-12-2008]

Το Καταστατικό τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου

Άρθρο 1: Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα

Ιδρύεται Επιστημονικός-Επαγγελματικός Σύλλογος των κατόχων Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα με την επωνυμία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ", με έδρα την Αθήνα και πανελλαδική διάρθρωση ανά Περιφέρεια της χώρας.

Άρθρο 2: Σκοποί τού Συλλόγου

Σκοποί τού Σωματείου είναι:

1. Η προστασία τών οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα.

2. Η ίδρυση και η λειτουργία Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων, πανελλαδικής διάρθρωσης με παραρτήματα ανά Περιφέρεια της χώρας, και η επιδίωξη, από την έναρξη λειτουργίας τού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων, να μην ιδρύονται άλλα επιστημονικά-επαγγελματικά σωματεία ψυχολόγων. Μέλη τού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων να εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι ψυχολόγοι που κατέχουν ΄Αδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικός-Επαγγελματικός Σύλλογος Ψυχολόγων, να μελετήσει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου στην Ελλάδα και κατόπιν τούτου να προτείνει προς την Πολιτεία σχέδιο αλλαγών, όπου απαιτούνται.

Οι αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου να είναι:

α) Η σύνταξη του Πανελληνίου Μητρώου Ψυχολόγων.

β) Η άσκηση εποπτείας στον κλάδο, με βάση κώδικα δεοντολογίας. Η εξέταση πειθαρχικών παραπτωμάτων και η επιβολή επαγγελματικών κυρώσεων στους παραβάτες.

γ) Να αποτελεί τον άμισθο σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα που άπτονται της επιστήμης τής Ψυχολογίας και του επαγγέλματος του ψυχολόγου. Να συμμετέχει στα αντίστοιχα όργανα σχεδιασμού τής αντίστοιχης πολιτικής (Επιτροπές τού Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, κ.λπ.).

δ) Να γνωμοδοτεί σε θέματα που άπτονται της επιστήμης τής Ψυχολογίας και να παρέχει έγκυρη πληροφόρηση στους ψυχολόγους για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις.

ε) Να εκπροσωπεί τους ψυχολόγους απέναντι στην Πολιτεία, τους φορείς, και όπου αλλού αυτό απαιτείται.

στ) Να προάγει τα αιτήματα του κλάδου και να εξασφαλίζει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των μελών του.

ζ) Να εποπτεύει την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση των ψυχολόγων, καθώς και να εγγυάται την άσκηση των φοιτητών Ψυχολογίας.

η) Να ιδρύσει Ινστιτούτο Μελετών και Εκπαίδευσης, παρέχοντας πληροφόρηση και εκπαίδευση και σε όσους επιθυμούν την διεύρυνση των γνώσεών τους, χωρίς να αποκτούν οι τελευταίοι επαγγελματικά δικαιώματα ψυχολόγου.

θ) Να προχωρήσει σε εκδόσεις απαραίτητες για τον κλάδο και στην σύνταξη και κυκλοφορία εντύπων για την ανταλλαγή επιστημονικών και συνδικαλιστικών απόψεων.

ι) Να δημιουργεί και να αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας και να προάγει τον επιστημονικό διάλογο με άλλους φορείς, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

3. Η εκπροσώπηση των ψυχολόγων στα όργανα σχεδιασμού τής πολιτικής που άπτεται του επαγγέλματος του ψυχολόγου και της επιστήμης τής Ψυχολογίας.

4. Η συσσωμάτωση των ψυχολόγων, η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η διεκδίκηση θέσεων εργασίας.

5. Η ανάδειξη, η στήριξη και η προστασία τού επαγγελματικού έργου, του λόγου και του ερευνητικού έργου τών ψυχολόγων και η ανάπτυξη της επιστήμης τής Ψυχολογίας. Η ουσιαστική και γόνιμη παρέμβαση των ψυχολόγων ως επιστημόνων σε χώρους τής ζώσας κοινωνικής πραγματικότητας.

6. Η προάσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς τού Ελληνισμού, σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις του, η προαγωγή τής πολιτιστικής δημιουργίας, και η προστασία τού περιβάλλοντος. Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων τών ψυχολόγων, που απορρέουν από το Σύνταγμα και τους νόμους τής Ελληνικής Δημοκρατίας, ειδικώς σε ό,τι αναφέρεται στην Παιδεία, την Υγεία, τα δικαιώματα και την προσωπικότητα των πολιτών.

7. Η κατοχύρωση του πολίτη ως προς τις μεθόδους και την δεοντολογία των ψυχολόγων με στόχο να μην κλονίζεται η εμπιστοσύνη τού κοινωνικού συνόλου προς την επαγγελματική ομάδα τών ψυχολόγων.

8. Οι ψυχολόγοι να υπόκεινται σε έλεγχο, ως φορείς υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και η Πολιτεία να διαμορφώνει ενεργά, με γνώμονα το συμφέρον τού κοινωνικού συνόλου και του κλάδου το θεσμικό πλαίσιο έτσι, ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλού επιπέδου έργο από τους ψυχολόγους.

9. Η επιδίωξη να διαφυλαχθεί το υψηλό επίπεδο των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών τών Τμημάτων Ψυχολογίας τών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Παντείου, του Προγράμματος Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών και των Τμημάτων Ψυχολογίας Ομοταγών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τής Αλλοδαπής, τα οποία και μόνον οδηγούν σε θεμελίωση δικαιώματος για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου.

10. Η προστασία, η διεκδίκηση και η υπεράσπιση, ενώπιον της Ελληνικής Κοινωνίας, της Ελληνικής Πολιτείας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα, από την δράση και συμπεριφορά όλων όσων αντιποιούνται το επάγγελμα του ψυχολόγου.

Άρθρο 3: Στόχοι και Μέσα για την επίτευξη των Σκοπών

Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επιδιώκει το Σωματείο:

1. Με την εγγραφή στον Σύλλογο όλων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα.

2. Με την συνεργασία με φορείς άλλων επιστημονικών κλάδων, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, για θέματα που άπτονται του επαγγέλματος του ψυχολόγου και της επιστήμης τής Ψυχολογίας.

3. Με την προαγωγή, προάσπιση και εξέλιξη των δικαιωμάτων τών ψυχολόγων.

4. Με την υπεράσπιση και βελτίωση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, που θα κατοχυρώνει υψηλό επίπεδο ψυχολογικών σπουδών και άσκησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου.

5. Με την προστασία τών δραστηριοτήτων τού επαγγέλματος του ψυχολόγου. Ως βάση προάσπισης και διεκδίκησης ορίζεται το πλαίσιο επαγγελματικών δραστηριοτήτων που περιγράφεται για τα επαγγέλματα από τον Κώδικα-Ορισμό τού Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, που εδρεύει στην Γενεύη τής Ελβετίας.

6. Με την χρησιμοποίηση κάθε νομίμου μέσου (μελέτες, διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, εκδόσεις, κ.λπ.) που θα αποβλέπει στην εξύψωση της στάθμης τού επιστημονικού και επαγγελματικού δυναμικού τού κλάδου τών ψυχολόγων, καθώς και στην υπεύθυνη και συστηματική πληροφόρηση του κλάδου και της Κοινωνίας για κάθε θέμα που αφορά στο επάγγελμα του ψυχολόγου και την επιστήμη τής Ψυχολογίας.

7. Με την συνεργασία με την επιστημονική εταιρεία τών ακαδημαϊκών λειτουργών τής Ψυχολογίας στην χώρα μας.

8. Με την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης με διεθνείς ενώσεις και οργανώσεις που εκπροσωπούν ψυχολόγους σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο.

9. Με την ανάληψη πρωτοβουλίας για υπογραφή και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, και προγραμματικών συμφωνιών, με εργοδοτικές οργανώσεις.

10. Με την διεκδίκηση από την Πολιτεία επίλυσης οικονομικών θεμάτων και θεμάτων που άπτονται της έμμεσης και άμεσης φορολόγησης, κατά θετική αντιστοιχία με άλλους επιστήμονες-επαγγελματίες.

Άρθρο 4: Μέλη τού Συλλόγου

1. Τα μέλη τού Συλλόγου είναι τακτικά και επίτιμα.

2. Τακτικά μέλη μπορούν να είναι όσοι κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα.

3. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και πλειοψηφία τών 3/4 τών μελών που απαρτίζουν την Τακτική Γενική Συνέλευση, διακεκριμένοι επιστήμονες, οι οποίοι έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της Επιστήμης και των Γραμμάτων. Τα επίτιμα μέλη δεν λαμβάνουν αύξοντα αριθμό Μητρώου Μελών, δεν υποχρεούνται σε καταβολή χρηματικής εισφοράς, δεν ψηφίζουν ούτε εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου.

Άρθρο 5: Διαδικασία Εγγραφής Μελών

1. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους τού Συλλόγου αποκτάται με ειδική έντυπη ενυπόγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία εξετάζεται στην πρώτη μετά την υποβολή της Τακτική ή προς τούτο Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ειδική έντυπη αίτηση περιλαμβάνει ενδείξεις για να αναγραφούν τα στοιχεία:

α) Επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός -για την περίπτωση των αλλοδαπών αιτούντων, μεταγράφεται το όνομα στην Ελληνική Γλώσσα, με βάση τους κανονισμούς τού Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης- ταχυδρομική διεύθυνση αλληλογραφίας· αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν υπάρχουν.

β) Ο Τίτλος Βασικών Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ψυχολογία ή οι Τίτλοι Πανεπιστημιακών Σπουδών, αναλυτικά για την περίπτωση που το αρμόδιο όργανο αναγνώρισης τίτλων σπουδών Πανεπιστημίων τής Αλλοδαπής προχώρησε σε ισοτίμηση και αντιστοίχιση των τίτλων αυτών: άπαξ, εν συνόλω και αδιαιρέτως, με τα πτυχία Ψυχολογίας που απονέμονται από τα Τμήματα Ψυχολογίας τών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Παντείου και το Πρόγραμμα Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών.

γ) Η Πράξη Αναγνώρισης, που εκδόθηκε κατά νόμον από τις Πανεπιστημιακές Σχολές τής χώρας, προ τής ίδρυσης και λειτουργίας τού Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), των πτυχίων Ψυχολογίας που απονεμήθηκαν από Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής.

δ) Η Πράξη Κατάταξης σε έτος τών Τμημάτων Ψυχολογίας τών Ελληνικών Πανεπιστημίων, που εκδόθηκε κατά νόμον από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ή όποιο άλλο αντίστοιχο μελλοντικό όργανο.

ε) Η Πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας τών πτυχίων Ψυχολογίας που απονεμήθηκαν από Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής, που εκδόθηκε κατά νόμον από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ή όποιο άλλο αντίστοιχο μελλοντικό όργανο.

στ) Τα πτυχία που ορίζονται από τις μεταβατικές διατάξεις τού νόμου 991/79 (Φ.Ε.Κ. 278/τ. Α΄/20-12-1979), για τις περιπτώσεις τών ατόμων που έλαβαν Άδεια Ψυχολόγου κάνοντας χρήση αυτής τής διάταξης του Νόμου.

2. Στην αίτηση δηλώνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τις διατάξεις τού παρόντος καταστατικού.

3. Στην αίτηση συνάπτεται, επικυρωμένο από Δημόσια Αρχή, αντίγραφο της Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα.

4. Κάθε στοιχείο που κατατίθεται στον Σύλλογο, κατά τα ανωτέρω, με σκοπό να αποκτηθεί η ιδιότητα του μέλους, είναι στην διάθεση κάθε άλλου μέλους τού Συλλόγου.

5. Μαζί με την αίτηση, και προκειμένου να εξετασθεί αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατατίθεται και το ποσό τής εισφοράς εγγραφής και εκδίδεται προσωρινή απόδειξη. Εάν η αίτηση απορριφθεί, τα χρήματα επιστρέφονται στον αιτούντα, ο οποίος υπογράφει σε ειδικό σημείο τής αίτησης ότι τά παρέλαβε και ότι η προσωρινή απόδειξη καθίσταται άκυρος.

6. Εάν η αίτηση γίνει δεκτή, καταγράφεται στα πρακτικά τού Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδεται η απόδειξη πληρωμής τής εισφοράς εγγραφής, καταχωρίζεται αμέσως η εγγραφή στο Μητρώο Μελών τού Συλλόγου και δίδεται αύξων αριθμός. Με ειδική έντυπη επιστολή ενημερώνεται ο αιτών για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί τής αίτησής του.

7. Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η αίτηση και τα δικαιολογητικά παραμένουν και φυλάσσονται ασφαλώς στον Σύλλογο, για να είναι δυνατός ο διαρκής έλεγχος επί τής αιτιολογίας τής απόρριψης.

8. Εάν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αιτών έχει την δυνατότητα να προσφύγει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει οριστικώς εάν θα δεχθεί τον αιτούντα ως μέλος τού Συλλόγου και για την νομική διερεύνηση της περίπτωσης.

9. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον Σύλλογο μετά από έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον είναι ταμειακώς ενήμερο. Σε περίπτωση επανεγγραφής υποχρεούται να καταβάλει όλες τις οικονομικές επιβαρύνσεις για το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα, εκτός εάν αποφασισθεί διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Μελών

1. Όλα τα μέλη τού Συλλόγου έχουν την υποχρέωση να εκπληρώνουν εγκαίρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, για να καθίσταται δυνατή η εύρυθμη λειτουργία τού Συλλόγου.

2. Να τηρούν τις διατάξεις τού παρόντος καταστατικού και να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, στους Τομείς Μελέτης και στις Επιτροπές τού Συλλόγου.

3. Τα μέλη τού Συλλόγου, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και ορίζονται ως ταμειακώς ενήμερα μέλη, έχουν το δικαίωμα: i) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, στους Τομείς Μελέτης και στις Επιτροπές τού Συλλόγου. ii) Να παρακολουθούν και να ελέγχουν το έργο τού Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου. iii) Να παίρνουν τον λόγο στις συνεδριάσεις τών οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου, να εκφέρουν απόψεις, να προτείνουν θέματα για συζήτηση ή δράση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Να λαμβάνουν τον λόγο, να εκφέρουν απόψεις, να προτείνουν θέματα για συζήτηση ή δράση και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις για την λήψη αποφάσεων σε κάθε ζήτημα που εισάγεται για ψηφοφορία. iv)Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου. v) Να προτείνουν ο,τιδήποτε κρίνουν ότι βοηθά τον Σύλλογο στην επίτευξη των σκοπών του.

4. Τα μέλη τού Συλλόγου, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και ορίζονται ως ταμειακώς ενήμερα μέλη, έχουν το δικαίωμα να μελετούν επί τόπου κάθε έγγραφο ή στοιχείο που ευρίσκεται στα αρχεία τού Συλλόγου και να λαμβάνουν ανάλογα αντίγραφα, κατόπιν αιτήσεώς τους προς την Γραμματεία τού Συλλόγου.

Μπορούν ακόμη να ζητήσουν και να λάβουν την ταχυδρομική διεύθυνση αλληλογραφίας, τον αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε μέλους, προκειμένου να επικοινωνήσουν με τα υπόλοιπα μέλη τού Συλλόγου, δηλώνοντας στην αίτηση τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν.

Η δαπάνη για τα αντίγραφα βαρύνει τους ενδιαφερομένους.

5. Κάθε μέλος, για να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμά του, υποχρεούται να έχει εξοφλήσει κάθε οικονομική οφειλή προς τον Σύλλογο και την συνδρομή τού τρέχοντος έτους εξ ολοκλήρου.

Άρθρο 7: Πειθαρχικές κυρώσεις

Μέλος διαγράφεται από το Μητρώο Μελών τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, εάν υπάρχει σοβαρός λόγος και τό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Κατά τής απόφασης διαγραφής μπορεί να ασκηθεί από τον ενδιαφερόμενο η προσφυγή που ορίζεται από τον Αστικό Κώδικα. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαγράφει οριστικά με απόφασή του κάθε μέλος που οφείλει ετήσιες συνδρομές άνω τών τριών ετών, δύο μήνες μετά την ειδοποίηση του μέλους με συστημένη επιστολή, εάν, παρά την ειδοποίηση, δεν εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό. Σε περίπτωση επανεγγραφής στον Σύλλογο, το μέλος οφείλει να εξοφλήσει και τις παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Άρθρο 8: Δομή, Λειτουργία και Όργανα του Συλλόγου

Ο Σύλλογος έχει τα εξής όργανα:

1. Την Γενική Συνέλευση: Τακτική και Έκτακτη

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο

3. Την Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 9: Σύνθεση και συγκρότηση σε Σώμα τού Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι δεκαπενταμελές (15), και τα μέλη του εκλέγονται από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη κάθε τρία (3) χρόνια.

2. Η θητεία του είναι τιμητική και άμισθη, αρχίζει από την επομένη τών αρχαιρεσιών και λήγει με την εκλογή τού νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου είναι ισότιμα και διακρίνονται, σε: Μέλη τού Προεδρείου τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, και σε μέλη που, εφ' όσον τό επιθυμούν, είναι δυνατόν να ορισθούν και να εκλεγούν ως Υπεύθυνοι Τομέων τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

4. Τα μέλη τού Προεδρείου τού Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας τού Διοικητικού Συμβουλίου, ο Ειδικός Γραμματέας τού Διοικητικού Συμβουλίου, ο Ταμίας τού Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι Υπεύθυνοι Τομέων τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: Άσκησης Επαγγέλματος, Διεθνών Σχέσεων, Εκδόσεων-Μελετών-Τεκμηρίωσης, Εκπαίδευσης Ψυχολόγων, Εργασίας-Οργάνωσης-Παραγωγής, Κοινωνικού-Κοινοτικού, Παιδείας-Έρευνας-Πολιτισμού, Περιφέρειας, Σεμιναρίων-Συνεδρίων, Υγείας-Πρόνοιας.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει εκλεγεί συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση στα γραφεία τού Συλλόγου, με την φροντίδα τού πρώτου σε σειρά ψήφων τού Ενιαίου ψηφοδελτίου ή του συμβούλου τού πλειοψηφήσαντος συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, το δεύτερο μετά την ημερομηνία τών εκλογών Σάββατο και ώρα 10η πρωϊνή, με σκοπό να συγκροτηθεί σε Σώμα και να γίνει η κατανομή τών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή μέλους γίνεται και στην περίπτωση που το μέλος αυτό απουσιάζει.

Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι Εθνική Εορτή ή πραγματοποιούνται εκλογές κ.λπ., όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο Β2 του άρθρου 19 τού παρόντος καταστατικού και για την Γενική Συνέλευση, η πρώτη συνεδρίαση αναβάλλεται για το επόμενο Σάββατο ή το μεθεπόμενο, και ούτω καθεξής.

7. Για να συγκροτηθεί σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι παρόντα εννέα (9) τουλάχιστον μέλη του. Προεδρεύει ο σύμβουλος που συνεκάλεσε τα εκλεγέντα μέλη. Η κατανομή τών θέσεων γίνεται με μυστική ψηφοφορία τών παρόντων. Οι θέσεις κατανέμονται κατά την ως άνω εκτεθείσα σειρά. Αμέσως μετά την εκλογή του, ο Πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει την προεδρία τής Συνεδρίασης, και συνεχίζεται η ψηφοφορία για την εκλογή τών υπολοίπων μελών τού Προεδρείου και των Τομέων, εάν υπάρχουν υποψηφιότητες. Εάν δεν υπάρξουν υποψηφιότητες για το σύνολο ή μέρος τών Τομέων, οι τομείς θεωρούνται μή υφιστάμενοι και το έργο που θα επιτελούσαν βαρύνει, όπως και κάθε άλλο έργο, ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Στην πρώτη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Πρόεδρος του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος παραδίδει με αναλυτικό πρακτικό τον Σύλλογο στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφο αυτού τού πρακτικού δικαιούται να λάβει ο Πρόεδρος και κάθε μέλος τού απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό υπογράφεται από τον απερχόμενο και τον νέο Πρόεδρο. Σε περίπτωση μή εκλογής νέου Προέδρου, τον Σύλλογο παραλαμβάνει το πρώτο, κατά σειρά, μέλος τού Προεδρείου ή ο πρώτος, κατά σειρά, Υπεύθυνος Τομέα. Σε περίπτωση μή συγκρότησης σε Σώμα ή μή εκλογής μελών Προεδρείου και Υπευθύνων Τομέων, τον Σύλλογο υποχρεούται να παραλάβει ο πρώτος σε σειρά σταυρών προτίμησης σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ή ο πρώτος σε σειρά ψήφων σύμβουλος του Ενιαίου ψηφοδελτίου, σε διαφορετική περίπτωση υπέχει ποινικές και αστικές ευθύνες. Το πρακτικό παράδοσης και παραλαβής τού Συλλόγου σφραγίζεται, πρωτοκολλάται και αρχειοθετείται.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο ως Σώμα και Πλειοψηφία δυνατόν να καθαιρεί μέλη τού Προεδρείου ή Υπευθύνους Τομέων από τα αξιώματά τους, εάν κρίνει ότι δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντα που ανέλαβαν. Για κάθε ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραίτητο να είναι παρόντα ένδεκα (11) μέλη και να έχει περιληφθεί το θέμα στην Ημερήσια Διάταξη, που γίνεται γνωστή στα μέλη με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται δέκα (10) ημέρες πριν από την Συνεδρίαση. Η ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει με την απόλυτη πλειοψηφία τού συνολικού αριθμού τών μελών τού Συμβουλίου και μόνον κατά την διαδικασία Τακτικής Συνεδρίασης.

10. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους τού Διοικητικού Συμβουλίου την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας επιλαχών από τον ίδιο συνδυασμό ή το Ενιαίο ψηφοδέλτιο. Αν δεν υπάρχει, ή ο παραιτηθείς ήταν μεμονωμένος υποψήφιος, την θέση του καταλαμβάνει ο επιλαχών από τον πρώτο κατά σειρά ψήφων συνδυασμό, και ούτω καθεξής.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει με επιστολή του, η οποία κατατίθεται στο πρωτόκολλο της Νομαρχίας Αθηνών, την προϊσταμένη δημόσια διοικητική αρχή για την σύνθεσή του, εντός μηνός μετά την συγκρότησή του σε Σώμα και την εκλογή τών μελών τού Προεδρείου και των Υπευθύνων Τομέων. Στην επιστολή συνάπτεται το πρακτικό τών Αρχαιρεσιών, το οποίο συνέταξε με το τέλος τής όλης διαδικασίας τών Αρχαιρεσιών η Εφορευτική Επιτροπή, και στο οποίο αναφέρονται: ο αριθμός τών τακτικών μελών τού Συλλόγου, ο αριθμός εκείνων που ήταν ταμειακώς ενήμεροι και είχαν δικαίωμα ψήφου, ο αριθμός εκείνων που ψήφισαν, ο αριθμός τών έγκυρων και άκυρων ψηφοδελτίων, τα εκλεγέντα και ανακηρυχθέντα τακτικά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου, οι επιλαχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο, για κάθε συνδυασμό χωριστά, καθώς επίσης και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τής Εξελεγκτικής Επιτροπής.

12. Παρόμοια επιστολή κατατίθεται στην προϊσταμένη δημόσια διοικητική αρχή, με την ίδια παραπάνω διαδικασία, και σε κάθε περίπτωση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10: Συνεδριάσεις και Έργο τού Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, στα γραφεία τού Συλλόγου, μία φορά τον μήνα, το πρώτο Σάββατο του μήνα. Ώρα έναρξης της Συνεδρίασης ορίζεται η 10η πρωϊνή. Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι Εθνική Εορτή ή Επίσημη Αργία ή πραγματοποιούνται εκλογές κ.λπ., όπως ορίζεται για την Γενική Συνέλευση στην παράγραφο Β2 τού άρθρου 19 τού παρόντος καταστατικού, η Συνεδρίαση αναβάλλεται για το επόμενο Σάββατο ή το μεθεπόμενο, και ούτω καθεξής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως, όποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο, για συγκεκριμένο θέμα, από τον Πρόεδρο ή μετά από αίτηση πέντε (5) τουλάχιστον μελών του, στην οποία ορίζεται το θέμα τής Ημερήσιας Διάταξης. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την Έκτακτη Συνεδρίαση εντός τεσσάρων ημερών (4) από την κατάθεση της αίτησης των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Συνεδρίασης υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τίθεται υπ' όψιν τών μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνεδρίαση. Η Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Συνεδρίασης δεν μπορεί να συμπληρωθεί με έκτακτα θέματα.

3. Η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Συνεδρίασης συντάσσεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, και είναι στην διάθεση των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνεδρίαση. Η Ημερήσια Διάταξη μπορεί να συμπληρωθεί με έκτακτα θέματα μετά από πρόταση τόσο από μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου όσο και από μέλη εκτός αυτού. Πριν από την Τακτική Συνεδρίαση αποφασίζεται η σειρά τών Θεμάτων τής Ημερήσιας Διάταξης. Πρώτο θέμα τίθεται πάντοτε η εγγραφή νέων μελών.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα οκτώ (8) τουλάχιστον μέλη του, και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία τών παρόντων μελών, εκτός τών περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν λαμβάνεται απόφαση, και το θέμα συζητείται σε επόμενη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν υπάρχει προσωπικό ζήτημα, το οποίο αναγνωρίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

5. Οι συνεδριάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές για τα ταμειακώς ενήμερα μέλη τού Συλλόγου, εκτός τών περιπτώσεων συζήτησης επί προσωπικών ζητημάτων. Τα μέλη τού Συλλόγου που παρευρίσκονται δεν παρακωλύουν την ομαλή διεξαγωγή τής Συνεδρίασης, δεν φηφίζουν, και παίρνουν τον λόγο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Τα πρακτικά τού Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται με ευθύνη τού Γενικού Γραμματέα ή του αναπληρωτή του. Οι τοποθετήσεις τών μή μελών τού Συμβουλίου δεν καταχωρίζονται στα πρακτικά. Οποιοδήποτε μέλος τού Συλλόγου μπορεί να καταθέσει υπόμνημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να αναφερθεί σε όποιο θέμα επιθυμεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να περιλάβει το υπόμνημα στο θέμα "Ενημέρωση".

7. Μέλη τών οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου δεν δύνανται να παρέχουν επ΄ αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν με αυτόν συμβάσεις με αμοιβή.

8. Ως προς τις δαπάνες μελών τών οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου έχουν εφαρμογή οι περί εντολής διατάξεις τού Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση όμως απασχόλησης αυτών για υποθέσεις τού Συλλόγου, δεν δικαιούνται καμμία αμοιβή, πέραν τής ηθικής.

9. Η εκπροσώπηση σε Αρχές, Εργοδοσία, σοβαρές εκδηλώσεις που δεσμεύουν τον Σύλλογο πρέπει να γίνονται από δύο τουλάχιστον μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο τό κρίνει αναγκαίο, και αφού καταγράψει πιθανές δυσλειτουργίες ή κενά τού Καταστατικού, μπορεί να συγκροτήσει επιτροπή από μέλη του, με σκοπό να διαμορφώσουν διατάξεις Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας τών Οργάνων τού Συλλόγου, για το σύνολο της δραστηριότητας του Συλλόγου, σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσής του. Ο Εσωτερικός Κανονισμός, για να έχει ισχύ, πρέπει να ψηφισθεί από Τακτική Γενική Συνέλευση, σε ειδικό θέμα, και σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να αναιρεί τις ρητές διατάξεις ή το πνεύμα τού παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 11: Καθήκοντα Προέδρου - Αντιπροέδρου τού Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις και σε κάθε διοικητική ή δικαστική Αρχή.

2. Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την Ημερήσια Διάταξη των Τακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Συγκαλεί Έκτακτες Συνεδριάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου και τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις τού παρόντος καταστατικού.

4. Προεδρεύει και στην Γενική Συνέλευση προ της εκλογής τού Προεδρείου.

5. Προεδρεύει στις Συνεδριάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει και κηρύσσει την έναρξη και την λήξη τών συζητήσεων στις συνεδριάσεις. Δίδει τον λόγο κατά σειρά σε όσους τό ζητήσουν, τόν αφαιρεί από όσους παρεκτρέπονται και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία.

6. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων που έχει λάβει νόμιμα το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό.

7. Υπογράφει τα πρακτικά τού Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, όλα τα έγγραφα, τις επιστολές, τις γνωστοποιήσεις και γενικά κάθε έγγραφο του Συλλόγου, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα ή τον αναπληρωτή του.

8. Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών, τα γραμμάτια εισπράξεων, το Βιβλίο Ταμείου και κάθε οικονομικό έγγραφο, κατάσταση ή βιβλίο, μαζί με τον Ταμία και τον Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους.

9. Υπογράφει τον Τακτικό Απολογισμό και τον Προγραμματισμό Δράσης τού Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

10. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα του τα καθήκοντα και τα δικαιώματα, και συνεργάζεται μαζί του για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 12: Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα - Ειδικού Γραμματέα

1. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία, προϊσταται του προσωπικού και εποπτεύει τις υπηρεσίες τού Συλλόγου με βάση τις αποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Φυλάσσει ασφαλώς το Αρχείο, τους ατομικούς φακέλλους τών μελών, και την σφραγίδα τού Συλλόγου. Μεριμνά για την φύλαξη και την διατήρηση σε καλή κατάσταση του υλικού και της Περιουσίας τού Συλλόγου.

2. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και υπογράφει για το Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με τον Πρόεδρο, κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Συλλόγου. Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο την Ημερήσια Διάταξη των Τακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών τών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά τηρούνται συνοπτικώς και περιλαμβάνουν: την Περίοδο Διοίκησης· τον αύξοντα αριθμό, τον χαρακτήρα τής Συνεδρίασης, εάν είναι Τακτική ή Εκτακτη, και την ημερομηνία· τον προεδρεύοντα, τους παρόντες, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, την συζήτηση κατά θέμα με το όνομα των μελών τού Συμβουλίου κατά σειρά ομιλίας και περίληψη της τοποθέτησης του καθενός· τις αποφάσεις κατά θέμα· την ώρα λήξης τής Συνεδρίασης και την σημείωση εάν ολοκλήρωσε ή όχι την συζήτηση επί τών θεμάτων τής Ημερήσιας Διάταξης. Οποιοδήποτε μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τό επιθυμεί μπορεί να καταθέσει και γραπτώς την τοποθέτησή του, για να αποτελέσει αυτούσια μέρος τών πρακτικών. Οι Περίοδοι Διοίκησης ορίζονται από την ημερομηνία διεξαγωγής τών Αρχαιρεσιών, αριθμούμενες κατά σειρά. Τα πρακτικά δακτυλογραφούνται σε ενιαίο κείμενο, συμπεριλαμβάνουν τα έγγραφα ή τις εισηγήσεις κατά θέμα που απασχόλησαν την Συνεδρίαση, αριθμούνται κατά σελίδα, σφραγίζονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, και συνιστούν ενιαίο σώμα, το οποίο λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, αρχειοθετείται και αμέσως διανέμεται αντίγραφό του σε όλα τα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Μεριμνά για την τήρηση του Βιβλίου Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί τού οποίου αναγράφονται: Οι συνεδριάσεις κάθε Περιόδου Διοίκησης, αριθμούμενες κατά σειρά και οριζόμενες ως τακτικές ή έκτακτες, η ημερομηνία, ο προεδρεύων, οι παρόντες, και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Στο βιβλίο υπογράφουν όλα τα μέλη που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.

5. Τηρεί το Βιβλίο Περιουσίας τού Συλλόγου, όπου καταγράφονται με ξεχωριστές πράξεις όλα τα μή καταναλωτά περιουσιακά στοιχεία τού Συλλόγου. Τηρεί το Πρωτόκολλο και τους φακέλλους τών εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, τα οποία ταξινομούνται και αρχειοθετούνται κατά Τομέα Επεξεργασίας Θέσεων και Μελέτης Προβλημάτων.

6. O Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα του τα καθήκοντα και τα δικαιώματα, και συνεργάζεται μαζί του για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 13: Καθήκοντα Ταμία

1. Ο Ταμίας διαχειρίζεται την Περιουσία τού Συλλόγου σύμφωνα με τις αποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, και έναντι νομίμων παραστατικών, και αναφέρει εγγράφως για αυτό, με έκθεσή του, σε κάθε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το εκάστοτε υπόλοιπο του Ταμείου και μεριμνά, με ίδια ευθύνη, για την ασφαλή φύλαξη των Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων, των τραπεζικών παραστατικών και κάθε εγγράφου οικονομικής και φορολογικής συναλλαγής με τις Τράπεζες και τις Φορολογικές Υπηρεσίες τής χώρας.

2. Επιμελείται των εισπράξεων που διενεργούνται με βάση διπλότυπες αποδείξεις, και τις πληρωμές με βάση εντάλματα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους. Παρακολουθεί την πορεία τών εισπράξεων των ετησίων συνδρομών και αναφέρει περί αυτού στην μηνιαία έκθεσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

3. Τηρεί τα βιβλία τού Ταμείου, στα οποία εγγράφονται λογιστικώς, σε ξεχωριστές σελίδες και στήλες, κατά χρονολογική σειρά, τα Έσοδα και τα Έξοδα του Συλλόγου κατά κατηγορία. Μεριμνά για την τήρηση του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων, και την καταχώριση των εγγραφών εντός 15μέρου από την ημερομηνία τών συναλλακτικών πράξεων, με βάση σύννομα φορολογικά παραστατικά. Ελέγχει τις εγγραφές, ώστε να γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις τού Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

4. Κάθε δαπάνη ή δαπάνες υποβάλλονται, με Δελτίο Έγκρισης Δαπανών, προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση. Οι εγκρίσεις δαπανών συζητούνται ως δεύτερο θέμα στις Τακτικές και μόνον συνεδριάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Συντάσσει το σχέδιο του Οικονομικού Απολογισμού και του Οικονομικού Προϋπολογισμού για το επόμενο Διαχειριστικό Έτος και τό υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. Υπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, τον Διαχειριστικό Απολογισμό και τον Οικονομικό Προϋπολογισμό τού επομένου Διαχειριστικού Έτους, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τούς υποβάλλει για έγκριση και τούς παρουσιάζει διαβάζοντάς τους στην Γενική Συνέλευση.

6. Το Διαχειριστικό Έτος τού Συλλόγου αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 30ή Σεπτεμβρίου τού επομένου έτους.

7. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε ταμειακή ή λογιστική ανωμαλία, και υποχρεούται να καταθέτει σε μία από τις αναγνωρισμένες τράπεζες την εκ μετρητών περιουσία τού Συλλόγου, εφ' όσον αυτή υπερβαίνει τις 100.000 χιλιάδες δραχμές και για το ποσό που τίς υπερβαίνει, ή το ποσό που θα ορίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση. Η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από την Τράπεζα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από ειδική εντολή, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Οι τραπεζικές επιταγές υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία ή τους εκάστοτε νόμιμους προς τούτο αναπληρωτές τους. Οι καταθέσεις στην Τράπεζα γίνονται πάντοτε στο όνομα του Συλλόγου. Η επένδυση τυχόν πλεονάζοντος αποθεματικού τού Συλλόγου γίνεται μόνον με απόφαση τής Γενικής Συνέλευσης.

8. Ο Ταμίας, μόνος ή σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα ή τον κατά το Καταστατικό αναπληρωτή του, ή/και τον λογιστή, ή/και υπάλληλο του Συλλόγου, τηρεί όλα τα διαχειριστικά, λογιστικά και φορολογικά βιβλία και στοιχεία και προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, κάθε έγγραφο, κατάσταση ή δήλωση, που αφορά στις οικονομικές δραστηριότητες και φορολογικές υποχρεώσεις τού Συλλόγου.

9. Σε περίπτωση ανάγκης αποχής τού Ταμία από τις εργασίες τού Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρόκειται να διαρκέσει πάνω από τέσσερις (4) μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στην οριστική και αμετάκλητη αντικατάστασή του από άλλο μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μή λειτουργίας τού Ταμία, για οποιονδήποτε λόγο, αυτός εκπίπτει από την θέση του στο Συμβούλιο, λόγω τής ιδιαίτερης λειτουργίας του στην ζωή τού Συλλόγου, και την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών τού ιδίου συνδυασμού ή του Ενιαίου ψηφοδελτίου, όπως ορίζεται από το παρόν καταστατικό. Ο Πρόεδρος, καλεί τον πρώτο επιλαχόντα να συμπληρώσει την θέση τού Ταμία και στην πρώτη επόμενη Τακτική Συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί σε ανασύνθεση των θέσεων.

10. Ο Ταμίας τού Συλλόγου είναι υπεύθυνος και υπόλογος για την σχέση τού Συλλόγου με τις Φορολογικές Υπηρεσίες τής χώρας και για κάθε υποχρέωση του Συλλόγου, ως υποκειμένου στην οικονομική, φορολογική και φοροελεγκτική δραστηριότητα με βάση τον εκάστοτε υφιστάμενο φορολογικό νόμο τού κράτους. Μεριμνά για την συμπλήρωση και την έγκαιρη κατάθεση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τών περιοδικών καταστάσεων και της συγκεντρωτικής ετήσιας κατάστασης του Φόρου Προστιθεμένης Αξίας, της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων, του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, για την περίπτωση ύπαρξης υπαλληλικού προσωπικού, της ετήσιας δήλωσης αποτελεσμάτων και κάθε άλλης οικονομικής και φορολογικής κατάστασης προς οποιαδήποτε Φορολογική Υπηρεσία. Η Τακτική Γενική Συνέλευση απαλλάσσει τον Ταμία από κάθε ευθύνη, μετά από ειδική καταγεγραμμένη πρόταση στην έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, στο μέτρο που δεν έχει διαπιστώσει οικονομική ατασθαλία.

Άρθρο 14: Καθήκοντα Μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου - Υπευθύνων Τομέων τού Διοικητικού Συμβουλίου

Με εσωτερικό κανονισμό, που θα ψηφίζεται εντός δύο μηνών από την εκλογή τού νέου Διοικητικού Συμβουλίου, θα ορίζονται οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Τομέων τού Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15: Αντικατάσταση Μελών του, Ανάκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης όλων τών μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται από το Δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε μέλους τού Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συλλόγου, Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία διοικεί τον Σύλλογο και οφείλει να προβεί στην εκλογή νέας αιρετής Διοίκησης, κατά τις διαδικασίες τών Γενικών Συνελεύσεων και των Αρχαιρεσιών που προβλέπει το παρόν καταστατικό, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

2. Μέχρι την εκλογή ή τον διορισμό νέας Διοίκησης, η παλαιά Διοίκηση διαχειρίζεται όλες τις επείγουσες υποθέσεις, δηλαδή τα Οικονομικά, την Περιουσία και το Ταμείο τού Συλλόγου· ανταποκρίνεται στις φορολογικές υποχρεώσεις τού Συλλόγου και υποβάλλει κάθε έγγραφο προς τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες τής χώρας. Σε διαφορετική περίπτωση τα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν δικαίωμα και υποχρέωση υπογραφής, κατά διακεκριμένη αρμοδιότητα και υποχρέωση, υπέχουν ποινικές και αστικές ευθύνες. Εάν δεν είναι δυνατή η συνεδρίαση του οργάνου ή η συνάντηση των συνυπευθύνων, οι έχοντες τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες δρουν ατομικά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Σε περίπτωση συνυπευθυνότητας, υπογραφής ή άλλης δραστηριότητας, ο ενδιαφερόμενος καλεί με εξώδικο τους συνυπευθύνους και τούς ορίζει διαδικασία, προκειμένου να εκπληρωθεί το κοινό καθήκον.

3. Μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από τρεις (3) κατά σειρά Τακτικές Συνεδριάσεις ή δέκα (10) σποραδικές Τακτικές Συνεδριάσεις κατά την τριετή διάρκεια της θητείας τού Διοικητικού Συμβουλίου, χάνει την ιδιότητα του μέλους και αντικαθίσταται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από το μέλος που είναι πρώτος κατά σειρά πλειοψηφίας επιλαχών τού ιδίου συνδυασμού ή του Ενιαίου ψηφοδελτίου. Εάν το μέλος είναι μεμονωμένος υποψήφιος, την θέση του καταλαμβάνει ο επιλαχών τού πρώτου κατά σειρά ψήφων συνδυασμού. Εάν και αυτός δεν έχει επιλαχόντες, καλείται ο επιλαχών τού επομένου κατά σειρά ψήφων συνδυασμού, και ούτω καθεξής.

Άρθρο 16: Σύνθεση, συγκρότηση σε Σώμα και Έργο τής Εξελεγκτικής Επιτροπής

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει τρία (3) τακτικά μέλη και εκλέγεται με την διαδικασία που ορίζει το παρόν καταστατικό για τον ίδιο χρόνο με το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή της, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρό της, που διευθύνει τις εργασίες της: i) Θεωρεί τα βιβλία Ταμείου, τις αποδείξεις εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών, και συντάσσει ανάλογη πράξη. ii) Δύναται να ενεργεί όλο το έτος και κάθε στιγμή λεπτομερή έλεγχο πάνω στην συνολική οικονομική διαχείριση της Περιουσίας τού Συλλόγου, αναφερόμενον σε όλα τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν και τις πηγές τους, καθώς και τις δαπάνες που έγιναν. iii) Υποβάλλει σχετική έκθεση στηνΤακτική ΓενικήΣυνέλευση. Η έκθεση υπογράφεται τουλάχιστον από τα δύο (2) μέλη τής Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3. Ο Οικονομικός Απολογισμός κάθε Διαχειριστικού Έτους, καθώς και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Σε περίπτωση που η Εξελεγκτική Επιτροπή διαπιστώσει ομόφωνα ότι υπάρχει σημαντική ατασθαλία στα οικονομικά τού Συλλόγου ή στην διαχείριση της Περιουσίας του, μπορεί, με πράξη της, που καταγράφεται στο Βιβλίο της, να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπως ορίζει το Καταστατικό, αποστέλλοντας μαζί με την πρόσκληση και αντίγραφο της πράξης ελέγχου.

Άρθρο 17: Παραρτήματα του Συλλόγου κατά Διοικητική Περιφέρεια

1. Σε Διοικητικές Περιφέρειες, όπως καθορίζονται από την γεωγραφική διαίρεση της χώρας που θεσμοθετείται με νόμο τού κράτους, όπου ζουν ή/και εργάζονται πάνω από δεκαπέντε (15) μέλη τού Συλλόγου, με στόχο την τοπική οργάνωση των μελών του, την μελέτη τών προβλημάτων που απορρέουν από την γεωγραφική θέση, την προώθηση της δραστηριότητας του Συλλόγου στην Περιφέρεια, την αμφίδρομη σχέση επικοινωνίας όλων τών μελών τού Συλλόγου σε ολόκληρη την Επικράτεια και την προώθηση των σκοπών τού Συλλόγου στην συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, μπορεί να ιδρυθεί Παράρτημα του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου. Έδρα κάθε Παραρτήματος ορίζεται η έδρα τής κάθε Περιφέρειας της χώρας. Δεν ιδρύεται Παράρτημα για την Περιφέρεια Αττικής.

2. Τα Παραρτήματα ιδρύονται ή διαλύονται από Τακτική Γενική Συνέλευση, με απόφαση μετά από συζήτηση σε ειδικό σχετικό θέμα. Η ίδρυση πραγματοποιείται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, προς το οποίο πρέπει να έχει κατατεθεί η έγγραφη αίτηση από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ταμειακώς ενήμερα μέλη τού Συλλόγου που ζουν στην συγκεκριμένη Περιφέρεια, μαζί με πρακτικό ιδρυτικής συγκέντρωσης, στο οποίο να αναφέρεται και η εκλογή τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής τού Παραρτήματος.

3. Οι δαπάνες για λογαριασμό τού Παραρτήματος δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 1/5 τής ετήσιας εισφοράς τών μελών που ανήκουν στην δύναμη του Παραρτήματος και γίνονται με απόδοση λογαριασμού και παραστατικών έναντι του Ταμείου τού Συλλόγου. Ο Σύλλογος έχει έναν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τα Παραρτήματα είναι εσωτερική λειτουργική μονάδα τού Συλλόγου.

4. Η Συντονιστική Επιτροπή τού Παραρτήματος παρεμβαίνει για ζητήματα που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του και εκφράζει την θέση τού Συλλόγου ως ενιαίου συνόλου. Παρεμβαίνει με παραστάσεις και εκδηλώσεις. Το Παράρτημα δεν διαθέτει ξεχωριστή σφραγίδα, και για κάθε θέμα παρεμβαίνει γραπτώς το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Η Συντονιστική Επιτροπή τού Παραρτήματος συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα σε ημέρα διαφορετική από αυτήν που συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

6. Η Γενική Συνέλευση του Παραρτήματος πραγματοποιείται ημέρα Κυριακή τού μηνός Νοεμβρίου, εκτός τών ειδικών περιοριστικών περιπτώσεων, όπως ορίζεται στην παράγραφο Β2 τού άρθρου 19 τού παρόντος καταστατικού και για την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

7. Η Συντονιστική Επιτροπή εκλέγεται κάθε χρόνο από την Γενική Συνέλευση του Παραρτήματος.

8. Η εκλογή είναι άμεση, πραγματοποιείται κατά την διαδικασία τής Γενικής Συνέλευσης, με την ίδια διαδικασία που πραγματοποιείται η εκλογή τής Εφορευτικής Επιτροπής τού Συλλόγου. Για τις Γενικές Συνελεύσεις τών Παραρτημάτων, την λειτουργία τής Συντονιστικής Επιτροπής, την παραίτηση ή την καθαίρεσή της ισχύουν οι διατάξεις τού Καταστατικού που αναφέρονται στις Γενικές Συνελεύσεις και στα αντίστοιχα θέματα που ρυθμίζουν την δραστηριότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συλλόγου. Οποιοδήποτε ειδικό επί μέρους θέμα δεν προβλέπεται από αυτό το άρθρο θα αντιμετωπίζεται με αποφάσεις τής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, που θα λαμβάνονται με βάση τις διατάξεις τού Καταστατικού και της κειμένης νομοθεσίας.

9. Σε περίπτωση συγχώνευσης των Διοικητικών Περιφερειών ή δημιουργίας νέων ή αλλαγής τών ορίων τών ήδη υφισταμένων, συγχωνεύονται ή δημιουργούνται νέα ή αλλάζουν τα όρια δραστηριοποίησης των Παραρτημάτων. Οι αλλαγές πραγματοποιούνται με απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τού Συλλόγου, μετά από συζήτηση σε ειδικό θέμα.

10. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής και των πρακτικών τών Γενικών Συνελεύσεων των Παραρτημάτων τηρούνται και σε ειδικό για κάθε Παράρτημα τμήμα τού Αρχείου τού Συλλόγου.

Άρθρο 18: Οικονομικές υποχρεώσεις τών Μελών

1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις τών μελών είναι: i) Η εισφορά εγγραφής, η οποία, έως αλλαγής από Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζεται στο ποσό τών δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. ii) Η ετήσια συνδρομή, η οποία, έως αλλαγής από Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζεται στο ποσό τών είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών. iii) Οι έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σε καμμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν την ετήσια συνδρομή, για το σύνολο του ημερολογιακού έτους. Η έκτακτη εισφορά έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, όπως και οι ετήσιες συνδρομές, για όλα τα μέλη.

2. Ταμειακώς ενήμερα μέλη ορίζονται όσα έχουν εξοφλήσει και το τρέχον έτος.

3. Η εισφορά εγγραφής και η πρώτη ετήσια συνδρομή καταβάλλονται στο ολόκληρο, για το τρέχον έτος που πραγματοποιήθηκε η εγγραφή στο Μητρώο Μελών, ανεξαρτήτως τού διαρρεύσαντος από την αρχή τού έτους χρόνου.

4. Το ποσό τών οικονομικών υποχρεώσεων καταβάλλεται άπαξ κατά κατηγορία, και εκδίδεται αριθμημένη διπλότυπη απόδειξη, από στοιχείο που έχει συνεχόμενο αύξοντα αριθμό και έχει θεωρηθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 19: Γενικές Συνελεύσεις τού Συλλόγου

Α. Γενικές Διατάξεις:

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο και κυρίαρχο σώμα τού Συλλόγου. Αποφασίζει γενικά για όλες τις υποθέσεις του και ασκεί την ανώτατη εποπτεία σε αυτόν.

2. Η Γενική Συνέλευση δεν εκπροσωπεί εξωτερικά τον Σύλλογο απέναντι σε τρίτους. Είναι εσωτερικό όργανο και εκπροσωπεί το σύνολο των μελών.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με τον νόμο και τις ειδικές καταστατικές διατάξεις.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για διαφορές που αφορούν στην ερμηνεία τών διατάξεων του Καταστατικού, ως και προηγουμένων της αποφάσεων.

5. Η Γενική Συνέλευση ελέγχει και εποπτεύει τα όργανα της Διοίκησης του Συλλόγου και έχει το δικαίωμα να τά παύει σε περίπτωση σημαντικών παραβάσεων. Αποφασίζει για την διαγραφή μέλους.

6. Η Γενική Συνέλευση εξετάζει τις προτάσεις μομφής κατά μέλους ή μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η Γενική Συνέλευση εξετάζει τις προσφυγές κατά τών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Η Γενική Συνέλευση ελέγχει την εκτέλεση των καθηκόντων τής Εξελεγκτικής Επιτροπής.

9. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την οποιαδήποτε κινητοποίηση για την επίτευξη των σκοπών τού Συλλόγου.

10. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για το ύψος τής εισφοράς εγγραφής, της ετήσιας συνδρομής, και κάθε έκτακτης οικονομικής εισφοράς που κρίνει αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών τού Συλλόγου.

11. Κατά την ημέρα τής Γενικής Συνέλευσης δεν πραγματοποιούνται εγγραφές στον Σύλλογο.

12. Πριν και κατά την διεξαγωγή τής Γενικής Συνέλευσης, με ευθύνη τού Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών τού Συλλόγου, και ελέγχεται με βάση το Βιβλίο Ταμείου η οικονομική κατάσταση των προσερχομένων μελών. Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη υπογράφουν στο Βιβλίο Συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις, λαμβάνουν το Δελτίο Οικονομικής Ενημερότητας και Συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, και έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες τής Γενικής Συνέλευσης.

13. Δικαίωμα να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση έχουν μόνον τα ταμειακώς ενήμερα μέλη.

14. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν και μή μέλη τού Συλλόγου, εάν κρίνει ότι με την παρουσία τους θα συμβάλουν θετικά στον προβληματισμό και στις αποφάσεις της.

15. Η Γενική Συνέλευση διευθύνεται από τριμελές Προεδρείο. Η εκλογή γίνεται άμεσα με ανάταση των χεριών. Οι προτάσεις για κάθε θέση, στην περίπτωση που είναι περισσότερες της μιας, ψηφίζονται κατ' αντιπαράθεση.

16. Οι αποφάσεις τής Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία τών παρόντων μελών. Όπου ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία ισχύει αυτή. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών, εκτός από τις περιπτώσεις ονομαστικής κλήσης για ψηφοφορία, διαδικασίας Αρχαιρεσιών, διαγραφής μέλους ή μελών, κάθε προσωπικού ζητήματος, οπότε γίνεται μυστική, θεωρούμενη διαφορετικά άκυρη.

17. Για την λήψη αποφάσεων σε προσωπικά ζητήματα, σε ζητήματα διαγραφής μέλους ή μελών, ή σε θέματα εμπιστοσύνης προς τα όργανα Διοίκησης απαιτείται η παρουσία τού 50%+1 τών ταμειακώς ενήμερων μελών και η πλειοψηφία τών 3/4 τών παρόντων.

18. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αντίκειται στο Καταστατικό είναι άκυρη, εάν τό ζητήσει έστω και ένα μέλος. Η αίτηση υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο τής περιοχής όπου εδρεύει ο Σύλλογος.

19. Για τις συζητήσεις που διεξάγονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την Γενική Συνέλευση τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, που περιλαμβάνουν το όνομα των ομιλητών κατά την σειρά που μίλησαν, και περίληψη της τοποθέτησης του καθενός. Οποιοδήποτε μέλος τής Γενικής Συνέλευσης τό επιθυμεί μπορεί να καταθέτει και γραπτώς την τοποθέτησή του για να αποτελέσει αυτούσια μέρος τών πρακτικών. Το Προεδρείο σε συνεδρίασή του μετά την Γενική Συνέλευση, με παρόντα δύο τουλάχιστον μέλη του, διαμορφώνει το τελικό κείμενο των πρακτικών τής Γενικής Συνέλευσης, τα οποία διαβάζονται σε ξεχωριστό θέμα τής Ημερήσιας Διάταξης στην πρώτη μετά την Γενική Συνέλευση Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και επικυρώνονται ή όχι από αυτό. Σε περίπτωση μή ομοφωνίας μεταξύ τών μελών τού Προεδρείου τής Γενικής Συνέλευσης, καταγράφονται οι διαφορετικές προτάσεις ονομαστικώς. Σε περίπτωση μή επικύρωσης των πρακτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο κατατίθενται γραπτώς οι ενστάσεις τών μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου, ή και του Διοικητικού Συμβουλίου ως Σώματος και οργάνου, επί τών σημείων που υπάρχουν διαφωνίες και οι ενστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σώμα με το κείμενο των πρακτικών, όπως διαμορφώθηκαν από το Προεδρείο τής Γενικής Συνέλευσης.

20. Οι Γενικές Συνελεύσεις τού Συλλόγου είναι Τακτικές και Έκτακτες.

Β. Τακτική Γενική Συνέλευση:

1. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση αναγιγνώσκεται ο Τακτικός Απολογισμός τού Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γίνεται συζήτηση επ' αυτών, και αποφασίζεται η έγκρισή τους ή όχι. Συζητείται ο Ετήσιος Οικονομικός Προϋπολογισμός τού Συλλόγου, που έχει συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, και γίνεται ψηφοφορία επ' αυτού. Συζητούνται τα υπόλοιπα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο, ημέρα Κυριακή τού μηνός Οκτωβρίου, εκτός εάν την ημέρα αυτή διεξάγονται: Εθνικές Εκλογές, Ευρωεκλογές, Δημοτικές Εκλογές, Νομαρχιακές Εκλογές, Δημοψήφισμα, ή εάν η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ή δεν έχει ευρεθεί αίθουσα για την πραγματοποίησή της. Σε αυτήν την περίπτωση η Τακτική Γενική Συνέλευση μετατίθεται για την πρώτη κατά σειρά Κυριακή, κατά την οποία δεν θα συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι και δεν θα είναι Επίσημη Αργία. Ώρα έναρξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η 11η πρωϊνή.

3. Η πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση υπογράφεται για το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, ταχυδρομείται προς τα μέλη ομαδικώς με απόδειξη εικοσιπέντε (25) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τής Συνέλευσης και αναγράφει, εκτός τών θεμάτων τής Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την ημερομηνία, την ακριβή διεύθυνση και την αίθουσα διεξαγωγής τής Συνέλευσης.

4. Τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης πάντοτε περιλαμβάνουν κατά σειρά:

α) Την συζήτηση επί τού Τακτικού Απολογισμού τού Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Την συζήτηση επί τού Οικονομικού Απολογισμού.

γ) Την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

δ) Την ψηφοφορία επί τού Τακτικού Διοικητικού Απολογισμού και του Οικονομικού Απολογισμού, ως ξεχωριστά θέματα.

ε) Την συζήτηση επί τού Προγραμματισμού Δράσης τού Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Την συζήτηση επί τού Οικονομικού Προϋπολογισμού για το επόμενο Διαχειριστικό Έτος.

ζ) Την ψηφοφορία επί τού Προγραμματισμού Δράσης τού Διοικητικού Συμβουλίου και επί τού Οικονομικού Προϋπολογισμού για το επόμενο Διαχειριστικό Έτος, ως ξεχωριστά θέματα.

Τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συζητούνται κατά την σειρά που αναγράφονται στο παρόν άρθρο. Για τα θέματα: α,β,γ,ε,στ διανέμονται σε κάθε μέλος, πριν από την έναρξη των εργασιών τής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα κείμενα που θα διαβάσουν οι εκπρόσωποι των οργάνων τού Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνατόν να προσθέτει και άλλα γενικά ή ειδικά θέματα για συζήτηση ή/και απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τα οποία και θα ορίζονται στην πρόσκληση.

Θέματα που δεν αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη μπορούν να συζητηθούν, εφ' όσον αυτό αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων τής Ημερήσιας Διάταξης. Ο χρόνος συζήτησης για το εάν θα περιληφθεί το θέμα ή τα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30) πρώτα λεπτά τής ώρας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και αρχίζει τις εργασίες της με όσα μέλη και αν υπογράψουν στο Βιβλίο Παρουσίας στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. Οι αποφάσεις τής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία τών παρόντων μελών. Όπου ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία, ισχύουν αυτές.

Γ. Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για την ύπαρξη απαρτίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση απαιτείται η διαρκής παρουσία τού 1/3 τών ταμειακώς ενήμερων μελών. Εάν, παρά την αρχική διαπίστωση απαρτίας, στην πορεία διεξαγωγής τής Συνέλευσης διαπιστωθεί άπαξ, μετά από την εξέταση ένστασης επί τής απαρτίας, η μή ύπαρξη απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση διακόπτει οριστικώς τις εργασίες της.

3. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία για την διεξαγωγή τής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται η ίδια εξ αρχής διαδικασία, με νέα ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε νέα συνεδρίασή του.

4. Οι αποφάσεις τής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία τών παρόντων μελών. Όπου ο νόμος και το Καταστατικό απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία, ισχύουν αυτές.

5. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνον τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, με τους ίδιους όμως περιορισμούς που ισχύουν και για τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο Β2 τού παρόντος άρθρου. Ώρα έναρξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η 11η πρωϊνή.

6. Η πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, υπογράφεται για το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, ταχυδρομείται προς τα μέλη ομαδικώς με απόδειξη δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τής Συνέλευσης και αναγράφει, εκτός τών θεμάτων τής Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την ημερομηνία, την ακριβή διεύθυνση και την αίθουσα διεξαγωγής τής Συνέλευσης.

7. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν μπορούν να προστεθούν θέματα πέραν τών οριζομένων στην πρόσκληση.

8. Για τα υπόλοιπα, ισχύει για τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ό,τι και για τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 20: Αρχαιρεσίες για την εκλογή τών Οργάνων τού Συλλόγου

A. Γενικές Διατάξεις

1. Κάθε τρία χρόνια διεξάγονται Αρχαιρεσίες, από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, για την ανάδειξη νέων οργάνων Διοίκησης, οπότε εκλέγονται τα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

2. Στην Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τις Αρχαιρεσίες, εκλέγεται σε μυστική ψηφοφορία πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια των Αρχαιρεσιών σε ημερομηνία που καθορίζει η Γενική Συνέλευση. Οι εκλογές διεξάγονται ημέρα Παρασκευή ή Σάββατο, εκτός περιπτώσεων ειδικών περιοριστικών καταστάσεων, όπως ορίζονται στην παράγραφο Β2 τού παρόντος άρθρου.

3. Οι υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή, που δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλουν υποψηφιότητα στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή προτείνονται από μέλη της, και εκλέγονται με τον ακόλουθο τρόπο: i) Εκλέγονται, με ανάταση των χεριών τρεις (3) ψηφολέκτες, οι οποίοι και σφραγίζουν την κάλπη ενώπιον του Προεδρείου τής Γενικής Συνέλευσης. ii) Οι υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή αναγράφονται με αλφαβητική σειρά σε πίνακα και παίρνουν αύξοντα αριθμό. iii)Στα μέλη τής Γενικής Συνέλευσηςμοιράζεται ομοιόμορφο χαρτί, στο οποίο γράφουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στονυποψήφιο της προτίμησής τους. iv)Τα μέλη ψηφίζουν μυστικά έναν υποψήφιο. v) Όσοι ψηφίζουν υπογράφουν σε ειδική στήλη, στο Βιβλίο Συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις δίπλα από το ονοματεπώνυμό τους. vi) Οι πέντε πρώτοι κατά σειρά πλειοψηφίας ανακηρύσσονται τακτικοί και οι τρεις επόμενοι αναπληρωματικοί. vii) Αμέσως μετά την εκλογή της η Εφορευτική Επιτροπή συνέρχεται σε Συνεδρίαση με ευθύνη τού πλειοψηφήσαντος υποψηφίου. Συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Για την συγκρότηση σε Σώμα και την εκλογή στις θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, τα οποία αποτελούν μέρος τού εκλογικού υλικού.

4. Οι αρχαιρεσίες δεν μπορούν να γίνουν νωρίτερα από τριάντα (30) και αργότερα από σαράντα (40) ημέρες από την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε τις Αρχαιρεσίες και εξέλεξε την Εφορευτική Επιτροπή.

5. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους τού Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν έγγραφες αιτήσεις υποψηφιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο επτά (7) ημέρες μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε τις Αρχαιρεσίες.

6. Οι υποψήφιοι μπορούν να συγκροτήσουν ομάδες με διάφορα ψηφοδέλτια ή να κατέλθουν ως μεμονωμένοι υποψήφιοι. Σε κάθε ψηφοδέλτιο ορίζονται ονομαστικά:i) Για το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι είκοσι (20) υποψήφιοι. ii) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι τέσσερις (4) υποψήφιοι.iii) Οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι και για το Διοικητικό Συμβούλιο.iv) Μπορεί να υπάρχουν συνδυασμοί μόνο για το Διοικητικό Συμβούλιο ή μόνο για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

7. Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα και να εκλεγούν έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. Οι έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αναγράφονται, όταν πρόκειται για συνδυασμό, με απόλυτη αλφαβητική σειρά με βάση το επώνυμο, με κεφαλαία γράμματα: το Επώνυμο, το Όνομα και το Όνομα Πατέρα, όπως προκύπτουν από το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. Πρώτα αναγράφεται, κοινή για όλα τα ψηφοδέλτια, η κεφαλίδα: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΣ: και τίθεται η ημερομηνία τών Αρχαιρεσιών. Αμέσως από κάτω τίθεται η επωνυμία τού συνδυασμού και από κάτω τίθεται με κεφαλαία γράμματα κατά κάθετη σειρά και για όσα όργανα υπάρχουν υποψήφιοι: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

8. Η Δήλωση του Συνδυασμού κατατίθεται από τον εκπρόσωπο του συνδυασμού, δηλώνεται η επωνυμία του, ορίζονται οι υποψήφιοι για το κάθε όργανο Διοίκησης και συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 κάθε υποψηφίου, με θεωρημένο από Αστυνομική Αρχή το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο κάθε υποψήφιος αναφέρει ότι έχει όλα τα προσόντα που απαιτεί η κείμενη νομοθεσία για την υποψηφιότητα και ότι κατέρχεται ως υποψήφιος στις δεδομένες Αρχαιρεσίες, του ορισμένου συνδυασμού, για το συγκεκριμένο όργανο. Οι δηλώσεις μεμονωμένων υποψηφίων υποβάλλονται όπως ορίζεται παραπάνω.

9. Εφ' όσον δεν υποβληθούν υποψηφιότητες συνδυασμών ή συνδυασμού αλλά μεμονωμένες υποψηφιότητες, όλοι όσοι ανακηρυχθούν καταχωρίζονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά και χωριστά για κάθε όργανο σε Ενιαίο ψηφοδέλτιο, τίτλος που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επωνυμία συνδυασμού.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις λήξει η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων, συνεδριάζει και, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών και της ταμειακής κατάστασης των υποψηφίων, ανακηρύσσει, με το Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφιοτήτων, τους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψηφίους, για κάθε όργανο χωριστά. Εάν κατά τον έλεγχο της ταμειακής ενημερότητας διαπιστωθεί ότι ένας ή περισσότεροι από τους υποψηφίους δεν είναι ταμειακώς ενήμεροι και δεν καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό επί τόπου, από τον εκπρόσωπο του συνδυασμού ή τον/τους υποψηφίους, τότε διαγράφεται η υποψηφιότητα και αναφέρεται το θέμα στο Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφιοτήτων. Αντίγραφο του πρακτικού για την ανακήρυξη των υποψηφίων τοιχοκολλάται στα γραφεία τού Συλλόγου την ίδια ημέρα και μπορεί να δημοσιευθεί στον Ημερήσιο Τύπο.

11. Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων, παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο το σχετικό πρακτικό και ό,τι άλλο υλικό κρίνει αναγκαίο και φροντίζει για την εκτύπωση ομοιόμορφων και ομοιόχρωμων ψηφοδελτίων. Ενημερώνει εγγράφως τα μέλη τού Συλλόγου: i) Για την ημερομηνία και την διαδικασία τών εκλογών, αποστέλλοντας φωτοαντίγραφο του παρόντος άρθρου, που ορίζει την διαδικασία τών εκλογών, για την πλήρη ενημέρωση των εκλογέων. ii) Για την εκλογή της και την κατανομή τών θέσεων. iii) Για τις ανακηρυχθείσες υποψηφιότητες, αποστέλλοντας αντίγραφο του Πρακτικού Ανακήρυξης Υποψηφιοτήτων.

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου διαθέτει στην Εφορευτική Επιτροπή όλα τα στοιχεία και μέσα που απαιτούνται κατά την κρίση της για την υπεύθυνη και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου κατά την διαδικασία τών Αρχαιρεσιών.

13. Η Εφορευτική Επιτροπή ενημερώνεται υποχρεωτικά και με πρακτικό, το οποίο αποτελεί μέρος τού εκλογικού υλικού, από το Διοικητικό Συμβούλιο, για το Μητρώο Μελών τού Συλλόγου, το Βιβλίο Ταμείου, και τον κατάλογο των μελών τού Συλλόγου που εμφανίζει και την ταμειακή τους κατάσταση. Ο παραπάνω κατάλογος πρέπει να έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους. Ο κατάλογος αυτός συμπληρώνεται έως και την προηγούμενη των εκλογών ημέρα, προκειμένου να περιλαμβάνει και όσους έγιναν μέλη τού Συλλόγου έως και την ημέρα αυτή, και υποβάλλεται ολοκληρωμένος εκ νέου με πρωτόκολλο στην Εφορευτική Επιτροπή.

14. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνεται και την ημέρα τών Αρχαιρεσιών.

15. Οι προσκλήσεις για τις Αρχαιρεσίες που στέλνει η Εφορευτική Επιτροπή προς τα μέλη, όπως ορίζεται παραπάνω, ταχυδρομούνται ομαδικώς και με απόδειξη τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από αυτές.

Β. Διαδικασία εκλογών

1. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει για τις Αρχαιρεσίες ορίζει την αίθουσα και τον τόπο διεξαγωγής που πρέπει να ευρίσκεται εντός τών διοικητικών ορίων τού Δήμου Αθηναίων.

2. Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας, την καταμέτρηση των ψήφων και την σύνταξη των πρακτικών έχουν δικαίωμα να παρίστανται έως δύο εκπρόσωποι από κάθε συνδυασμό και για τους μεμονωμένους οι ίδιοι οι υποψήφιοι ή εκπρόσωπός τους. Οι εκπρόσωποι ορίζονται με γραπτή δήλωση προς την Εφορευτική Επιτροπή από τον εκπρόσωπο του συνδυασμού ή τους μεμονωμένους υποψηφίους.

3. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει ώστε να γίνουν οι εκλογές σύμφωνα με τις διατάξεις τού νόμου και του καταστατικού, και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει ή και κάθε ένσταση που υποβάλλεται.

4. Οι Αρχαιρεσίες αρχίζουν στις 9 π.μ. και λήγουν στις 7 μ.μ., εφ' όσον δεν υπάρχουν παρόντες άλλοι ψηφοφόροι. Διαφορετικά η Εφορευτική Επιτροπή, με απόφασή της, μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία μέχρι τις 9 μ.μ. το αργότερο.

5. Κάθε εκλογέας που προσέρχεται, μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς του και τον σχετικό έλεγχο για το αν έχει δικαίωμα να ψηφίσει ή όχι, παραλαμβάνει από την Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια και τον σφραγισμένο φάκελλο. Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία. Ο εκλογέας αποσύρεται σε χώρο διαφορετικό από αυτόν όπου είναι τοποθετημένη η κάλπη ή οι κάλπες και ευρίσκεται η Εφορευτική Επιτροπή. Όποιος ψηφίζει επιλέγει το ψηφοδέλτιο που προτιμά, εάν υπάρχουν περισσότερα του ενός. Μπορεί να θέσει σταυρό πριν από το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων που επιλέγει. Ο σταυρός πρέπει να είναι από στυλό χρώματος κυανού ή μαύρου. Η χρησιμοποίηση άλλου χρώματος ακυρώνει το ψηφοδέλτιο. Ο εκλογέας μπορεί να ψηφίσει από μηδέν (0) έως δεκαπέντε (15) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο, από μηδέν (0) έως τρεις (3) υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Εσωκλείει το ψηφοδέλτιο στον φάκελλο και τόν σφραγίζει. Ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής ρίχνει τον σφραγισμένο φάκελλο, που μόλις υπογράφηκε από αυτήν, στην κάλπη.

6. Οι ψηφίζοντες υπογράφουν δίπλα στο όνομά τους σε σχετική προεκτυπωμένη αλφαβητική κατάσταση όλων τών μελών τού Συλλόγου, ο οποίος εμφανίζει και την ταμειακή τους κατάσταση με τον αριθμό τών αποδείξεων πληρωμής της εισφοράς εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής. Ο αριθμός τών αποδείξεων πληρωμής τής ετήσιας συνδρομής συμπληρώνεται και για όσους τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα τών Αρχαιρεσιών. Υπογράφουν επίσης και σε χειρόγραφη κατάσταση που τηρείται και αυτή με ευθύνη τής Εφορευτικής Επιτροπής και παρουσιάζει με αύξοντα αριθμό τα έως την στιγμή εκείνη ψηφίσαντα μέλη. Και οι δύο καταστάσεις είναι στην διάθεση των εκπροσώπων τών συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων και αποτελούν μέρος τού εκλογικού υλικού.

7. Αφού ψηφίσουν όλα τα προσελθόντα μέλη, και με την λήξη τού χρόνου ψηφοφορίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο Β4 του παρόντος άρθρου, η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και κλείνει την κάλπη ή τις κάλπες. Αφού ολοκληρώσει την διαδικασία για τους εκτός Αττικής εκλογείς, όπως καθορίζεται παρακάτω, αποσφραγίζει την κάλπη ή τις κάλπες και αρχίζει την καταμέτρηση. Πρώτα καταμετρώνται και αριθμούνται οι φάκελλοι. Ο αριθμός τους πρέπει να συμφωνεί με τον αριθμό εκείνων που αναφέρεται στην χειρόγραφη κατάσταση ότι ψήφισαν. Αν ο αριθμός τών φακέλλων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό εκείνων που ψήφισαν, απορρίπτεται με τυχαίο τρόπο ίσος αριθμός φακέλλων. Επειτα αποσφραγίζονται οι φάκελλοι και ελέγχεται η εγκυρότητα των ψηφοδελτίων. Τα ψηφοδέλτια αριθμούνται, υπογράφονται από τα μέλη τής Εφορευτικής Επιτροπής και γίνεται η διαλογή. Σε πρώτο χρόνο γίνεται η διαλογή τών ψηφοδελτίων, για την περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός συνδυασμοί, και σε δεύτερο των σταυρών προτίμησης. Οι φάκελλοι και τα ψηφοδέλτια αποτελούν εκλογικό υλικό.

8. Ψηφοδέλτια χωρίς σταυρούς υπολογίζονται υπέρ τού συνδυασμού.

9. Ψηφοδέλτιο με περισσότερους από τους προβλεπόμενους σταυρούς προτίμησης υπολογίζεται υπέρ τού συνδυασμού, αλλά δεν προσμετρώνται οι σταυροί υπέρ τών υποψηφίων. Στην περίπτωση ενός μόνο κοινού ψηφοδελτίου, τού Ενιαίου ψηφοδελτίου, τα ψηφοδέλτια με περισσότερους από τους προβλεπόμενους σταυρούς προτίμησης είναι άκυρα.

10. Οι παράγραφοι 9 και 10 ισχύουν για κάθε όργανο χωριστά. Σε περίπτωση ακυρότητας του ψηφοδελτίου, αυτή αναφέρεται σε όλο το ψηφοδέλτιο.

11. Οταν υπάρχει Ενιαίο ψηφοδέλτιο, εκλέγονται οι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας με βάση τους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση ισοψηφίας ανάμεσα σε υποψηφίους διαφορετικών συνδυασμών, όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια.

12. Ειδικά για τα μέλη τού Συλλόγου που διαμένουν, προσωρινά ή μόνιμα, έξω από την περιοχή Αττικής ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Η ψηφοφορία τών μελών που διαμένουν έξω από την Αττική, που διαπιστώνεται από τις γνωστές στον Σύλλογο διευθύνσεις, ή δίδεται, λόγω προσωρινής απουσίας, με αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο έως και την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφιοτήτων και την ενημέρωση με πρακτικό τής Εφορευτικής Επιτροπής, μπορεί να γίνεται με ταχυδρομική συστημένη αποστολή τού ψηφοδελτίου, το οποίο θα αποστέλλει ο εκλογέας σε ειδική ταχυδρομική θυρίδα καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην Αθήνα, η οποία θυρίδα θα ενοικιάζεται από την Εφορευτική Επιτροπή, ή σε Poste Restante καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων σε περίπτωση μή εύρεσης θυρίδας.

β) Η ταχυδρομική θυρίδα που ενοικιάσθηκε, αφού προηγουμένως διαπιστωθεί ότι είναι άδεια, κλειδώνεται και τα κλειδιά παραλαμβάνονται και σφραγίζονται εντός φακέλλου, ο οποίος φυλάσσεται ασφαλώς, από τα μέλη τής Εφορευτικής Επιτροπής,

γ) Σε κάθε εκλογέα αποστέλλονται συστημένα ή παραδίδονται με απόδειξη όλα τα ψηφοδέλτια με τον φάκελλο ψηφοφορίας σφραγισμένο και υπογεγραμμένον από τα μέλη τής Εφορευτικής Επιτροπής. Τα παραπάνω συνοδεύονται και από άλλον μεγαλύτερο φάκελλο, επάνω στον οποίο, με φροντίδα τής Εφορευτικής Επιτροπής, έχουν γραφεί ο αριθμός και ο τόπος τής ταχυδρομικής θυρίδας, καθώς και πλαίσιο μέσα στο οποίο ο αποστολέας-εκλογέας θα γράψει το ονοματεπώνυμό του, την υπογραφή του και τον αριθμό τής ταχυδρομικής απόδειξης.

δ) Το ψηφοδέλτιο κλείνεται από τον αποστολέα μέσα στον φάκελλο ψηφοφορίας, τον σφραγισμένο από την Εφορευτική Επιτροπή, χωρίς να αναγραφεί πάνω σε αυτόν καμμία ένδειξη. Ο φάκελλος αυτός εσωκλείεται στον άλλο, τον μεγαλύτερο φάκελλο με τα στοιχεία τού αποστολέα-εκλογέα. Σε περίπτωση που στον αποστελλόμενο στην ταχυδρομική θυρίδα φάκελλο, που περιέχει τον εκλογικό φάκελλο, δεν υπάρχει το ονοματεπώνυμο του αποστολέα, η υπογραφή του ή/και ο αριθμός τής ταχυδρομικής απόδειξης, ο φάκελλος αυτός δεν γίνεται δεκτός από την Εφορευτική Επιτροπή. Ο αποστολέας-εκλογέας μπορεί με τον ίδιο μεγάλο φάκελλο, που αποστέλλει τον εκλογικό φάκελλο με το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του, να αποστείλει και φωτοαντίγραφο ταχυδρομικής επιταγής, με την οποία απέστειλε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του και τακτοποιείται ταμειακώς.

ε) Στις 1 μ.μ. την ημέρα τών Αρχαιρεσιών, μέλος τής Εφορευτικής Επιτροπής μαζί με τον δικαστικό αντιπρόσωπο, και ενδιαφερόμενους εκπροσώπους τών διαφόρων συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων παραλαμβάνουν από την θυρίδα ή την Poste Restante τους φακέλλους.

στ) Γίνεται έλεγχος για κάθε φάκελλο, με βάση τήν κατάσταση των ψηφισάντων. Σε περίπτωση που μέλος που διαμένει στην περιφέρεια ή απουσιάζει προσωρινά έχει ψηφίσει αυτοπροσώπως και υπάρχει επιστολή με το όνομά του, το γεγονός καταγράφεται στα πρακτικά τής Εφορευτικής Επιτροπής και ο μεγάλος φάκελλος δεν ανοίγεται, καταστρέφεται και δεν γίνεται γνωστό το περιεχόμενό του.

ζ) Για όσους αποστολείς-εκλογείς δεν ευρίσκεται ότι υπάρχει αυτοπρόσωπη ψήφιση ακολουθείται η εξής διαδικασία: Καταγράφεται το όνομά τους σε ειδική χειρόγραφη κατάσταση που τηρείται από την Εφορευτική Επιτροπή για τους εκτός Αττικής εκλογείς και δίδεται αύξων αριθμός. Ο αριθμός αυτός σημειώνεται επί τού φακέλλου. Τον φάκελλο υπογράφουν και τα πέντε μέλη τής Εφορευτικής Επιτροπής. Αμέσως μετά ανοίγεται και λαμβάνεται μέριμνα να μην καταστραφεί ή σημειωθεί και καταστεί άκυρος ο εσώκλειστος εκλογικός φάκελλος.

η) Στην περίπτωση που δεν είναι ταμειακώς ενήμερος ο εκλογέας, ο εκλογικός φάκελλος καταστρέφεται και δεν γίνεται γνωστό το περιεχόμενό του.

θ) Εάν ο εκλογέας είναι ταμειακώς ενήμερος, ή έχει συναποστείλει μαζί με τον εκλογικό φάκελλο και φωτοαντίγραφο της ταχυδρομικής επιταγής με την οποία εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον Σύλλογο, καταγράφεται το όνομά του στην χειρόγραφη κατάσταση, που τηρείται με ευθύνη τής Εφορευτικής Επιτροπής και εμφανίζει με αύξοντα αριθμό τα έως την στιγμή εκείνη ψηφίσαντα μέλη, και λαμβάνει αύξοντα αριθμό ψηφίσαντος. Ο αριθμός αυτός σημειώνεται και στην προεκτυπωμένη αλφαβητική κατάσταση, επί τής οποίας σημειώνονται τα ψηφίσαντα μέλη. Στην θέση τής υπογραφής υπογράφει μέλος τής Εφορευτικής Επιτροπής. Αμέσως μετά ο εκλογικός φάκελλος μονογράφεται και ρίχνεται στην κάλπη, όπου ευρίσκονται και οι εκλογικοί φάκελλοι όσων ψήφισαν αυτοπροσώπως.

ι) Η διαδικασία ελέγχου εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων τής περιφέρειας και η τοποθέτηση των εκλογικών τους φακέλλων στην κάλπη γίνεται μετά την ολοκλήρωση της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας.

ια) Η ειδική χειρόγραφη κατάσταση που τηρείται από την Εφορευτική Επιτροπή για τους εκτός Αττικής εκλογείς και οι εξωτερικοί φάκελλοι αποτελούν μέρος τού εκλογικού υλικού.

13.Τα αποτελέσματα της διαλογής τών ψήφων αναγράφονται σε πίνακα διαλογής, που εμφανίζει το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.

14. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τα τακτικά μέλη και την σειρά τών επιλαχόντων για το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

15. Η Εκλογή τακτικών μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με το σύστημα της Απλής Αναλογικής. Το Εκλογικό Μέτρο ευρίσκεται έπειτα από διαίρεση των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό τών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή με τον αριθμό δεκαπέντε (15). Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό τών έγκυρων ψηφοδελτίων τού Συνδυασμού. Υπολογίζεται μόνον ο ακέραιος. Οι έδρες που απομένουν από την πρώτη κατανομή καταλαμβάνονται με την σειρά τών μεγαλυτέρων υπολοίπων από τους συνδυασμούς υποψηφίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας τών υπολοίπων η θέση δίνεται στον συνδυασμό που δεν έχει καταλάβει θέση ή σε μεμονωμένο υποψήφιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας τών δύο τελευταίων κατηγοριών και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση γίνεται κλήρωση ανάμεσα σε εκείνους που τα υπόλοιπά τους ισοψηφούν.

16. Σε περίπτωση που όλα τα ψηφοδέλτια του συνδυασμού δεν φέρουν σταυρούς προτίμησης δηλώνεται στην Εφορευτική Επιτροπή, από τον συνδυασμό διά τού εκπροσώπου του, η σειρά με την οποία καταλαμβάνονται οι θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο που αντιστοιχούν στον συνδυασμό. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που οι σταυροί τών υποψηφίων δεν επαρκούν για την κάλυψη των θέσεων που έλαβε ο συνδυασμός, οπότε ορίζονται, κατά τα ως άνω, οι υποψήφιοι τού συνδυασμού για την κάλυψη των υπολοίπων θέσεων, που αντιστοιχούν στον συνδυασμό. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τους επιλαχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο και για τα μέλη τής Εξελεγκτικής Επιτροπής. Εάν δεν κατατεθεί δήλωση εντός μιας ώρας από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί κλήρωση.

17. Επιλαχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι από κάθε ψηφοδέλτιο οι επιλαχόντες τού ιδίου συνδυασμού, με σειρά, κατά τον αριθμό ψήφων που έλαβε ο καθένας.

18. Η εκλογή τών τακτικών και αναπληρωματικών μελών τής Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται και για την ανάδειξη των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου.

19. Μετά το τέλος τής όλης διαδικασίας η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται: ο αριθμός τών τακτικών μελών τού Συλλόγου, ο αριθμός εκείνων που είναι ταμειακώς ενήμεροι και έχουν δικαίωμα ψήφου, ο αριθμός εκείνων που ψήφισαν, ο αριθμός τών έγκυρων και άκυρων ψηφοδελτίων και η κατανομή τών εδρών.

Στο πρακτικό αναφέρονται επίσης τα εκλεγέντα και ανακηρυχθέντα τακτικά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου, οι επιλαχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο, για κάθε συνδυασμό χωριστά, καθώς επίσης και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τής Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη τής Εφορευτικής Επιτροπής και τον δικαστικό αντιπρόσωπο.

Αντίγραφο του πρακτικού λαμβάνουν όλα τα μέλη τής Εφορευτικής Επιτροπής. Επίσης αντίγραφο του πρακτικού τοιχοκολλάται έξω από τα γραφεία τού Συλλόγου σε ειδική πινακίδα και παραμένει εκεί επί ένα μήνα μετά τις Αρχαιρεσίες.

Το πρακτικό με όλο το σχετικό εκλογικό υλικό τών Αρχαιρεσιών παραδίδεται με σχετική απόδειξη στον Πρόεδρο του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος με την σειρά του τά παραδίδει στον Πρόεδρο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τον ίδιο τρόπο και σύμφωνα με την διαδικασία παραλαβής και παράδοσης του Συλλόγου, για ασφαλή φύλαξη στα γραφεία τού Συλλόγου. Αντίγραφο της απόδειξης λαμβάνουν όλα τα μέλη τής Εφορευτικής Επιτροπής.

20. Την όλη διαδικασία τών εκλογών: ψηφοφορία, παραλαβή ψηφοδελτίων από ταχυδρομική θυρίδα ή Poste Restante, καταμέτρηση ψηφοδελτίων, ανακήρυξη των τακτικών μελών και των επιλαχόντων για το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή, σύνταξη πρακτικού, παράδοση εκλογικού υλικού στον Πρόεδρο του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, παρακολουθεί δικαστικός αντιπρόσωπος, ο οποίος καλείται με ευθύνη τής Εφορευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 21: Πόροι, Περιουσία τού Συλλόγου

1. Οι Πόροι τού Συλλόγου είναι τακτικοί και έκτακτοι. Τακτικοί Πόροι είναι τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές τών μελών. Έκτακτοι Πόροι είναι τα εισοδήματα από την οργάνωση διαλέξεων και δημόσιων συγκεντρώσεων, από την πώληση εκδόσεων, από αρωγές, δωρεές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις, καθώς και από κάθε άλλο νόμιμο πόρο.

2. Η απόκτηση από το Σωματείο ακινήτων ή κινητών, αξίας πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, γίνεται πάντα μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση της Περιουσίας τού Σωματείου με την συμμετοχή του σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Απαγορεύεται η λήψη προμήθειας από το Σωματείο κατά την διενέργεια πράξεων εκμετάλλευσης της Περιουσίας του.

4. Επίσης απαγορεύεται η διάθεση της Περιουσίας τού Σωματείου σε σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους στο Καταστατικό.

Άρθρο 22: Κληρονομίες, Κληροδοσίες, Δωρεές

Κληρονομίες που αφήνονται στο Σωματείο γίνονται δεκτές πάντοτε "επ' ωφελεία απογραφής". Κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές υπέρ τού Σωματείου με ορισμένο σκοπό, διαχειρίζονται με ιδιαίτερο τρόπο μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού τού Σωματείου, τα τυχόν έσοδα τα προερχόμενα απ' αυτές διατίθενται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους που έθεσε ο διαθέτης ή ο δωρητής. Οι δωρεές προς το Σωματείο γίνονται επώνυμα, και ειναι σε γνώση όλων τών μελών τού Συλλόγου.

Άρθρο 23: Σφραγίδα, Επιστολόχαρτο του Συλλόγου

1. O Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα που αναγράφει κυκλικώς με κεφαλαία γράμματα, εντός δύο ομόκεντρων κύκλων, την επωνυμία: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, και στο κέντρο φέρει αρνητική παράσταση του χάρτη τής Ελλάδος διαμέτρου τριών εκατοστών τού μέτρου και επάνω σε αυτόν το γράμμα Ψ, ύψους ενός εκατοστού τού μέτρου.

2. Το επιστολόχαρτο του Συλλόγου είναι σε χαρτί τυποποιημένου μεγέθους "άλφα τέσσερα" (Α4). Χωρίζεται κάθετα από μαύρη γραμμή σε δύο τμήματα. Στην αριστερή λωρίδα, εντός τής οποίας αναγράφεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά σειρά και αρμοδιότητα και στο δεξιό κύριο τμήμα, όπου στο επάνω μέρος αναγράφονται με μαύρα γράμματα: Η επωνυμία στην Ελληνική Γλώσσα με κεφαλαία γράμματα και στην Αγγλική Γλώσσα, PANHELLENIC PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, για την διεθνή παρουσία τού Συλλόγου. Αναγράφεται ακόμη η ένδειξη ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:, όπου τίθεται η διεύθυνση των γραφείων τού Συλλόγου, και οι αριθμοί τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή η ταχυδρομική διεύθυνση του Συλλόγου. Είναι ακόμη τυπωμένο με μελάνη κυανού χρώματος παράσταση με το περίγραμμα του χάρτη τής Ελλάδος.

Άρθρο 24: Ταυτότητα Μελών

Κάθε μέλος τού Συλλόγου εφοδιάζεται με ταυτότητα του Συλλόγου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του και η ιδιότητά του ως μέλους τού Συλλόγου. Στην μία όψη φέρει παράσταση αντίστοιχη σε μορφή και περιεχόμενο με αυτήν τού κυρίου τμήματος του επιστολόχαρτου και φωτογραφία τού μέλους, και στην άλλη όψη ενδείξεις για να αναγραφούν: α) ΕΠΩΝΥΜΟ, β) ΟΝΟΜΑ, γ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ, δ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ε) ΑΡΙΘΜΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, στ) ΑΡΙΘΜΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, ζ) η ένδειξη ότι η ισχύς τής ταυτότητας είναι για τρία χρόνια από την έκδοσή της, και η) η ημερομηνία έκδοσης. Η ταυτότητα σφραγίζεται.

Άρθρο 25: Πανελλήνιο Μητρώο Ψυχολόγων

Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την σύνταξη και την εκτύπωση σε ειδική έκδοση αλφαβητικού καταλόγου όλων όσων έχουν λάβει Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα, ο οποίος θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Άρθρο 26: Τροποποίηση του Καταστατικού

Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται γι' αυτόν τον σκοπό. Για την λήψη απόφασης για την τροποποίηση απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία τών 3/4 τών ταμειακώς ενήμερων μελών.

Άρθρο 27: Διάλυση, Εκκαθάριση και τύχη τής Περιουσίας τού Συλλόγου

Η διάλυση του Σωματείου μπορεί να αποφασισθεί, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, από την Γενική Συνέλευση, στην οποία πρέπει να είναι παρόντα τα 3/4 τουλάχιστον των ταμειακά ενήμερων μελών, και η απόφαση να ληφθεί με πλειοψηφία τών 3/4 των παρόντων. Η Περιουσία τού Συλλόγου, μετά την εκκαθάριση, μεταβιβάζεται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικό-Επαγγελματικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Εάν αυτό δεν υπάρχει, μεταβιβάζεται στο Ελληνικό τμήμα τής UNICEF.

Το Σωματείο διαλύεται επίσης, όταν θεσμοθετηθεί και αρχίσει να λειτουργεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικός-Επαγγελματικός Σύλλογος Ψυχολόγων, το οποίο θα αποτελεί τον επιστημονικό-επαγγελματικό φορέα όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα. Οι διαδικασίες για την διάλυσή του αρχίζουν εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας τού Νομικού Προσώπου, και η δράση τών μελών τού Σωματείου μεταφέρεται στο Νομικό Πρόσωπο.

Άρθρο 28: Μεταβατική Διάταξη

Μέσα σε έξι μήνες, το αργότερο, από την έγκριση του παρόντος καταστατικού η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που εξελέγη από την Ιδρυτική Καταστατική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου υποχρεούται να διενεργήσει εκλογές, ή όταν διαπιστωθεί ότι ο αριθμός τών ταμειακώς ενήμερων μελών υπερβαίνει τα εκατό (100), οπότε προκηρύσσει την Πρώτη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών, εντός ενός (1) μηνός από την ημέρα τής διαπίστωσης. Η προκήρυξη και η διεξαγωγή τών Αρχαιρεσιών γίνεται όπως προβλέπεται από τα αντίστοιχα άρθρα τού Καταστατικού.

Άρθρο 29: Ακροτελεύτιο

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από αποφάσεις τών Γενικών Συνελεύσεων, που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις τού Αστικού Κώδικα και τους λοιπούς νόμους και διατάγματα περί σωματείων.
Το παρόν καταστατικό έχει 29 άρθρα, τα οποία συζητήθηκαν, εγκρίθηκαν και ψηφίσθηκαν το καθένα χωριστά και στο σύνολό τους από την Ιδρυτική Καταστατική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 21 Φεβρουαρίου 1998.
Η Ιδρυτική Καταστατική Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών, αφού ολοκλήρωσε την συζήτηση και την ψήφιση των άρθρων τού Καταστατικού, εξέλεξε Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία θα εκπροσωπεί τα ιδρυτικά μέλη έως τήν έγκριση του παρόντος καταστατικού.
Με την έγκριση του Καταστατικού ονομάζεται Διοικούσα Επιτροπή. Θα διοικεί τον Σύλλογο, θα εγγράφει μέλη και θα προωθεί την επίτευξη των σκοπών τού Συλλόγου. Θα προχωρήσει επίσης σε  Αρχαιρεσίες, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 τού Καταστατικού.
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τους Δημήτριο Μετάλλα, Λεωνίδα Κυβέλο, Νικόλαο Ι. Μάντη, Βασίλειο Θεοδώρου, Κωνσταντίνο Ευθυμίου, Τατιανή-Παρασκευή Κόκκορη, Γεωργία Σωτηροπούλου, Στυλιανό Μέρμηγκα, Δημήτριο Πανταζή, Όλγα Μουλατσιώτου, Νικόλαο Γ. Αλεξίου, Παύλο Σταμπουλίδη, Aργύριο Μπίρη, Ελισάβετ Παπανδρέου, Σταυρούλα Αλεβίζου.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Αλεξίου Νικόλαος
Σωτηροπούλου Γεωργία
Σιούσιουρα Δήμητρα
Κωτούλα Καλλιόπη
Τσάτση Ελένη
Καρατζά Κυριακή
Δαιμονάκου Σοφία
Τσαπαρδώνη Παναγιώτα
Τριανταφύλλου Θεώνη
Κωνσταντινίδου Μαργαρίτα
Γρανούζης Σταύρος
Χαροκόπου Δήμητρα
Μπίρης Αργύριος
Αλεβίζου Σταυρούλα
Κυβέλος Λεωνίδας
Γεωργοπούλου Αλεξάνδρα
Κουνενού Καλλιόπη
Παπαδοπούλου Άννα
Μέρμηγκας Στυλιανός
Παπανδρέου Ελισάβετ
Κυρίτση Κωνσταντίνα
Λουκαδάκης Εμμανουήλ
Μπούσουλας Κωνσταντίνος
Χαρίλα Αρχοντούλα
Ηλία Ανδρούλα
Λεχουρίτης Γεώργιος
Κατάκης Κωνσταντίνος
Κόκκορη Τατιανή-Παρασκευή
Πανταζής Δημήτριος
Παρασκάκη Καλλιόπη
Μουλατσιώτου Όλγα
Ευθυμίου Κωνσταντίνος
Σταμπουλίδης Παύλος
Θεοδώρου Βασίλειος
Μάντης Νικόλαος
Μετάλλας Δημήτριος

Στιγμιότυπα από την Ιδρυτική Καταστατική Γ.Σ: 21/02/1998


   

 
Συνημμένα αρχεία
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 32
Τελευταία ενημέρωση : 21 Ιούλιος 2020