Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Οι Σκοποί και οι Στόχοι
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08 Οκτώβριος 2008
 

Οι Σκοποί και οι Στόχοι τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Οι Σκοποί και οι Στόχοι τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ καθορίζονται από τα άρθρα 2 και 3 τού Καταστατικού

Άρθρο 1: Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα
Ιδρύεται Επιστημονικός-Επαγγελματικός Σύλλογος των κατόχων Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα με την επωνυμία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ", με έδρα την Αθήνα και πανελλαδική διάρθρωση ανά Περιφέρεια της χώρας.

Άρθρο 2: Σκοποί τού Συλλόγου
Σκοποί τού Σωματείου είναι:
1. Η προστασία τών οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα.
2. Η ίδρυση και η λειτουργία Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων, πανελλαδικής διάρθρωσης με παραρτήματα ανά Περιφέρεια της χώρας, και η επιδίωξη, από την έναρξη λειτουργίας τού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων, να μην ιδρύονται άλλα επιστημονικά-επαγγελματικά σωματεία ψυχολόγων. Μέλη τού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων να εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι ψυχολόγοι που κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικός-Επαγγελματικός Σύλλογος Ψυχολόγων, να μελετήσει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου στην Ελλάδα και κατόπιν τούτου να προτείνει προς την Πολιτεία σχέδιο αλλαγών, όπου απαιτούνται.
Οι αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου να είναι:
α) Η σύνταξη του Πανελληνίου Μητρώου Ψυχολόγων.
β) Η άσκηση εποπτείας στον κλάδο, με βάση κώδικα δεοντολογίας. Η εξέταση πειθαρχικών παραπτωμάτων και η επιβολή επαγγελματικών κυρώσεων στους παραβάτες.
γ) Να αποτελεί τον άμισθο σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα που άπτονται της επιστήμης τής Ψυχολογίας και του επαγγέλματος του ψυχολόγου. Να συμμετέχει στα αντίστοιχα όργανα σχεδιασμού τής αντίστοιχης πολιτικής (Επιτροπές τού Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, κ.λπ.).
δ) Να γνωμοδοτεί σε θέματα που άπτονται της επιστήμης τής Ψυχολογίας και να παρέχει έγκυρη πληροφόρηση στους ψυχολόγους για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις.
ε) Να εκπροσωπεί τους ψυχολόγους απέναντι στην Πολιτεία, τους φορείς, και όπου αλλού αυτό απαιτείται.
στ) Να προάγει τα αιτήματα του κλάδου και να εξασφαλίζει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των μελών του.
ζ) Να εποπτεύει την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση των ψυχολόγων, καθώς και να εγγυάται την άσκηση των φοιτητών Ψυχολογίας.
η) Να ιδρύσει Ινστιτούτο Μελετών και Εκπαίδευσης, παρέχοντας πληροφόρηση και εκπαίδευση και σε όσους επιθυμούν την διεύρυνση των γνώσεών τους, χωρίς να αποκτούν οι τελευταίοι επαγγελματικά δικαιώματα ψυχολόγου.
θ) Να προχωρήσει σε εκδόσεις απαραίτητες για τον κλάδο και στην σύνταξη και κυκλοφορία εντύπων για την ανταλλαγή επιστημονικών και συνδικαλιστικών απόψεων.
ι) Να δημιουργεί και να αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας και να προάγει τον επιστημονικό διάλογο με άλλους φορείς, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
3. Η εκπροσώπηση των ψυχολόγων στα όργανα σχεδιασμού τής πολιτικής που άπτεται του επαγγέλματος του ψυχολόγου και της επιστήμης τής Ψυχολογίας.
4. Η συσσωμάτωση των ψυχολόγων, η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η διεκδίκηση θέσεων εργασίας.
5. Η ανάδειξη, η στήριξη και η προστασία τού επαγγελματικού έργου, του λόγου και του ερευνητικού έργου τών ψυχολόγων και η ανάπτυξη της επιστήμης τής Ψυχολογίας. Η ουσιαστική και γόνιμη παρέμβαση των ψυχολόγων ως επιστημόνων σε χώρους τής ζώσας κοινωνικής πραγματικότητας.
6. Η προάσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς τού Ελληνισμού, σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις του, η προαγωγή τής πολιτιστικής δημιουργίας, και η προστασία τού περιβάλλοντος. Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων τών ψυχολόγων, που απορρέουν από το Σύνταγμα και τους νόμους τής Ελληνικής Δημοκρατίας, ειδικώς σε ό,τι αναφέρεται στην Παιδεία, την Υγεία, τα δικαιώματα και την προσωπικότητα των πολιτών.
7. Η κατοχύρωση του πολίτη ως προς τις μεθόδους και την δεοντολογία των ψυχολόγων με στόχο να μην κλονίζεται η εμπιστοσύνη τού κοινωνικού συνόλου προς την επαγγελματική ομάδα τών ψυχολόγων.
8. Οι ψυχολόγοι να υπόκεινται σε έλεγχο, ως φορείς υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και η Πολιτεία να διαμορφώνει ενεργά, με γνώμονα το συμφέρον τού κοινωνικού συνόλου και του κλάδου το θεσμικό πλαίσιο έτσι, ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλού επιπέδου έργο από τους ψυχολόγους.
9. Η επιδίωξη να διαφυλαχθεί το υψηλό επίπεδο των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών τών Τμημάτων Ψυχολογίας τών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Παντείου, του Προγράμματος Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών και των Τμημάτων Ψυχολογίας Ομοταγών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τής Αλλοδαπής, τα οποία και μόνον οδηγούν σε θεμελίωση δικαιώματος για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου.
10. Η προστασία, η διεκδίκηση και η υπεράσπιση, ενώπιον της Ελληνικής Κοινωνίας, της Ελληνικής Πολιτείας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα, από την δράση και συμπεριφορά όλων όσων αντιποιούνται το επάγγελμα του ψυχολόγου.

Άρθρο 3: Στόχοι και Μέσα για την επίτευξη των Σκοπών
Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επιδιώκει το Σωματείο:
1. Με την εγγραφή στον Σύλλογο όλων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα.
2. Με την συνεργασία με φορείς άλλων επιστημονικών κλάδων, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, για θέματα που άπτονται του επαγγέλματος του ψυχολόγου και της επιστήμης τής Ψυχολογίας.
3. Με την προαγωγή, προάσπιση και εξέλιξη των δικαιωμάτων τών ψυχολόγων.
4. Με την υπεράσπιση και βελτίωση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, που θα κατοχυρώνει υψηλό επίπεδο ψυχολογικών σπουδών και άσκησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου.
5. Με την προστασία τών δραστηριοτήτων τού επαγγέλματος του ψυχολόγου. Ως βάση προάσπισης και διεκδίκησης ορίζεται το πλαίσιο επαγγελματικών δραστηριοτήτων που περιγράφεται για τα επαγγέλματα από τον Κώδικα-Ορισμό τού Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, που εδρεύει στην Γενεύη τής Ελβετίας.
6. Με την χρησιμοποίηση κάθε νομίμου μέσου (μελέτες, διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, εκδόσεις, κ.λπ.) που θα αποβλέπει στην εξύψωση της στάθμης τού επιστημονικού και επαγγελματικού δυναμικού τού κλάδου τών ψυχολόγων, καθώς και στην υπεύθυνη και συστηματική πληροφόρηση του κλάδου και της Κοινωνίας για κάθε θέμα που αφορά στο επάγγελμα του ψυχολόγου και την επιστήμη τής Ψυχολογίας.
7. Με την συνεργασία με την επιστημονική εταιρεία τών ακαδημαϊκών λειτουργών τής Ψυχολογίας στην χώρα μας.
8. Με την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης με διεθνείς ενώσεις και οργανώσεις που εκπροσωπούν ψυχολόγους σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο.
9. Με την ανάληψη πρωτοβουλίας για υπογραφή και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, και προγραμματικών συμφωνιών, με εργοδοτικές οργανώσεις.
10. Με την διεκδίκηση από την Πολιτεία επίλυσης οικονομικών θεμάτων και θεμάτων που άπτονται της έμμεσης και άμεσης φορολόγησης, κατά θετική αντιστοιχία με άλλους επιστήμονες-επαγγελματίες.

   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 33
Τελευταία ενημέρωση : 21 Ιούλιος 2020