Αιτιολογική Έκθεση

Από την ψήφιση του νόμου 991/1979, για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου στην Ελλάδα, ελάχιστα έχουν αλλάξει σε θεσμικό επίπεδο έως σήμερα. Αντίθετα, πολλά άλλαξαν στην ελληνική κοινωνία και σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον δημιουργήθηκε έντονη ζήτηση για ψυχολογικές υπηρεσίες και η ίδια η Επιστήμη εξελίχθηκε. O πλέον ενδεδειγμένος και βιώσιμος τρόπος επίλυσης των προβλημάτων, που προκύπτουν, είναι η δημιουργία Ν.Π.Δ.Δ. - Επιστημονικού Συλλόγου Ψυχολόγων.

Ένας τέτοιος φορέας, όπου η εκχώρηση κρατικών αρμοδιοτήτων θα εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία και την νομιμότητα των αποφάσεων, θα λειτουργήσει ως χώρος, όπου θα προάγεται η Επιστήμη. Παράλληλα θα αναβαθμίσει το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο, μέσα από την τήρηση κώδικα δεοντολογίας και τον αυτοέλεγχο του κλάδου. Στην παρούσα κατάσταση ο ψυχολόγος, πλην της απόλυτης εχεμύθειας, που υποχρεούται να τηρεί από το θεσμοθετημένο Επαγγελματικό Απόρρητο, δεν λογοδοτεί σε κάποιο θεσμοθετημένο όργανο, σε περίπτωση υπέρβασης ή παράβασης των καθηκόντων του, με αποτέλεσμα την μείωση της επαγγελματικής αξιοπιστίας του και την υποβάθμιση των παρεχομένων από αυτόν, υπηρεσιών. Τέλος πρέπει να μπει φραγμός στην ανεξέλεγκτη και παράνομη λειτουργία ατόμων, που αντιποιούνται το επάγγελμα του ψυχολόγου.

Άρθρο …..

1. Δημιουργείται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία "Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος" (Π.Ψ.Σ.), πλήρως αυτοδιοικούμενο, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στον Π.Ψ.Σ. εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι ψυχολόγοι, οι οποίοι λαμβάνουν Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου (η προ της εγγραφής άσκηση του επαγγέλματος απαγορεύεται).

2. Έδρα του Π.Ψ.Σ. ορίζεται η Αθήνα.

3. Ο Π.Ψ.Σ. αποτελεί τον άμισθο σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα που άπτονται της επιστήμης της Ψυχολογίας και του επαγγέλματος του ψυχολόγου. Συμμετέχει στα αντίστοιχα όργανα σχεδιασμού της αντίστοιχης πολιτικής (Επιτροπές του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, κλπ.).

Ο Π.Ψ.Σ. έχει σκοπό:

α) την προαγωγή και διάδοση της επιστήμης της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση, την Έρευνα, την Κοινότητα, την Τεχνολογία, την Βιομηχανία και την έρευνα και αξιοποίησή τους για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας,

β) την μελέτη των προβλημάτων και την προαγωγή των συμφερόντων των μελών της για την αναγνώριση της επιστημονικής, κοινωνικής και επαγγελματικής στάθμης τους.

4. Με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί εντός ενός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με πρόταση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη σύμφωνη γνώμη του υπάρχοντος επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία "Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος" (αναγνωρισθέντος με την υπ' αριθμ. απόφαση 1803/1998 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως και ορίζεται από το Καταστατικό του) ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του.

Δηλαδή:

α. Εξειδίκευση των σκοπών του Π.Ψ.Σ., αναφερομένων στην παράγραφο 3 του παρόντος.

β. Διάρθρωση, περιφερειακά τμήματα και όργανα διοίκησης και λειτουργίας του Π.Ψ.Σ.

γ. Εκλογικό σύστημα ανάδειξης των αιρετών μελών και οργάνων διοίκησης του Π.Ψ.Σ.

δ. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος των Ψυχολόγων - Αντιποίηση της άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

ε. Πειθαρχικά παραπτώματα - Πειθαρχικά όργανα.

στ. Διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό του Π.Ψ.Σ.

ζ. Επιτροπές, αποζημιώσεις μελών, κανονισμοί.

η. Πόροι, προϋπολογισμός και κάθε άλλο ζήτημα που συνεπάγεται η δημιουργία του Π.Ψ.Σ. ως Ν.Π.Δ.Δ.

5. Οι πρώτες εκλογές στο Ν.Π.Δ.Δ. διεξάγονται έξι (6) μήνες μετά την δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος με την ευθύνη 11μελούς Εφορευτικής Επιτροπής (Ε.Ε.), την οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία "Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος". Σε περίπτωση μη ορισμού της Ε.Ε. με την παραπάνω διαδικασία, αυτήν ορίζει ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας.

6. Η κατάργηση του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία "Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος", καθώς και η μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας ακολουθεί τις διαδικασίες που ορίζει το ισχύον καταστατικό του Π.Ψ.Σ., το οποίο και προβλέπει την διάλυσή του με την δημιουργία του Ν.Π.Δ.Δ., και οι κείμενες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

Επιστροφή